Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ดำเนินคดี
ดำเนินคดี
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ดำเนินคดี > การดำเนินการทางแพ่ง
การดำเนินการทางแพ่ง
 
เลขที่คดี
ชื่อผู้กระทำผิด
มาตรา
พฤติกรรมการกระทำผิด
มาตรการลงโทษทางแพ่ง
โทษอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข่าว
ก.ล.ต.
1/2560
นายยิ่งอนันต์ วงศ์ศิริเดช
241 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ในระหว่างวันที่ 9 ถึง 11 มิถุนายน 2558 นายยิ่งอนันต์ วงศ์ศิริเดช ขณะดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร (“SSPF”) ซื้อหน่วยลงทุน SSPF ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาวศรัญญา เข็มทอง ซื้อหน่วยลงทุน SSPF จำนวน 360,000 หน่วย โดยอาศัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีบริษัทแห่งหนึ่ง ขอซื้อที่ดินและอาคารศาลาแอทสาทร ซี่งเป็นทรัพย์สินหลักรายการเดียวของกองทุน SSPF ในราคา 1,700 ล้านบาท อันเป็นข้อเท็จจริงที่มีนัยสำคัญ ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน ซึ่งนายยิ่งอนันต์ล่วงรู้มา
ในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
SSPF โดยการ
ซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ได้รับการช่วยเหลือจาก
นางสาวกีรรัตน์
วิภูสุพรรณ์
ในการทำธุรกรรมทางการเงินให้
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 1,729,375 บาท
และส่งคืนผลกำไรที่ได้รับจากการกระทำผิด 1,383,500 บาท และ
เพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
เป็นเวลา
5 ปี
ฉบับที่ 34/2560
1/2560
นางสาวกีรรัตน์ วิภูสุพรรณ์
241 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ประกอบมาตรา
86
ประมวลกฎหมายอาญา
ช่วยเหลือนายยิ่งอนันต์ในการทำธุรกรรมทางการเงินในการซื้อ
หน่วยลงทุนในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาวศรัญญา เข็มทอง
 
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 333,333.33 บาท
 
ฉบับที่ 34/2560
1/2560
นางสาวศรัญญา เข็มทอง
241 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ประกอบมาตรา
86
ประมวลกฎหมายอาญา
ช่วยเหลือนายยิ่งอนันต์โดยยินยอมให้ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
ในการซื้อหน่วยลงทุน
SSPF
ชำระค่าปรับทางแพ่ง  333,333.33 บาท
 
ฉบับที่ 34/2560
2/2560
นายฉัตรชัย โชตนาการ
241 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 มิถุนายน 2557 นายฉัตรชัย โชตนาการ
ขายหุ้นบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (
BLA)
29
,000 หุ้น ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยอาศัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในงบการเงินไตรมาสที่ 2
ปี 2557 ของ
BLA ที่มีผลกำไรสุทธิ 168.79 ล้านบาท ซึ่งลดลง
อย่างมีนัยสำคัญ  ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน ซึ่งนายฉัตรชัยล่วงรู้
มาในฐานะที่ปรึกษาของกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท
BLA
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 500,000 บาท
ห้ามเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 1 ปี
ฉบับที่ 44/2560
2/2560
นายเชิดชู โสภณพนิช
241 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน  ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นายเชิดชู
โสภณพนิช ขายหุ้นบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (
BLA) จำนวน 800,000 หุ้น ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง และระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2557 นายเชิดชู
ในฐานะกรรมการและผู้รับมอบอำนาจซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด สั่งขายหุ้น
BLA จำนวน 200,000 หุ้น ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด โดยอาศัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ของ BLA ที่มีผลกำไรสุทธิ 168.79 ล้านบาท ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน ซึ่งนายเชิดชูล่วงรู้มาในฐานะประธานกรรมการบริหารของบริษัท BLA และกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 1,000,000 บาท และส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำผิด 350,900 บาท
ห้ามเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 1 ปี และต้องห้ามเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เป็นเวลา 3 ปี
ฉบับที่ 44/2560
2/2560
บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด
241 พรบ.หลักทรัพย์ฯ
ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2557
นายเชิดชูสั่งขายหุ้น
BLA จำนวน 200,000 หุ้น ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด โดยอาศัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ของ BLA ที่มีผลกำไรสุทธิ 168.79 ล้านบาท ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน ซึ่งนายเชิดชูล่วงรู้มาในฐานะ
กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 500,000 บาท
และส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับ
จากการกระทำผิด 299
,250 บาท
 
ฉบับที่ 44/2560
3/2560
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
241 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“BKI”) ขายหุ้นบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“BLA”) จำนวน 200,000 หุ้น ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ BKI โดยอาศัยข้อเท็จจริงที่นายชัย โสภณพนิช กรรมการ
ผู้มีอำนาจกระทำการแทน
BKI ล่วงรู้เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
ในงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ของ
BLA ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 880.59 ล้านบาท ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน
 
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 1,265,000 บาท
และส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับ
จากการกระทำผิด 1
,100,000 บาท
 
ฉบับที่ 44/2560
3/2560
นายชัย โสภณพนิช
241 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นายชัย โสภณพนิช ประธานคณะที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“BKI”) ได้สั่งขายหุ้นบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (BLA) ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ BKI  200,000 หุ้น โดยอาศัย
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในงบการเงินไตรมาสที่ 3
ปี 2557 ของ
BLA ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 880.59 ล้านบาท ซึ่งลดลง
อย่างมีนัยสำคัญ ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน ซึ่งนายชัยได้ล่วงรู้มาในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน
BKI
ชำระค่าปรับทางแพ่ง  500,000 บาท
ห้ามเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 1 ปี และต้องห้ามเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เป็นเวลา 3 ปี
ฉบับที่ 44/2560
4/2560
นายสุวัฒน์ จรดล
241 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
นายสุวัฒน์ จรดล ขณะดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า ของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“
DEMCO”)  ขายหุ้น DEMCO ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนายสุกฤษฏิ์ จรดล โดยอาศัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ผลการดำเนินงานในงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2558  ที่ลดลง
อย่างเป็นสาระสำคัญ ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน ซึ่งนายสุวัฒน์
ได้ล่วงรู้มาในฐานะผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 7,463,337.50 บาทและส่งคืนผลกำไรที่ได้รับจาก
การกระทำผิด  
5,970,670 บาท

ห้ามเป็นกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา  2 ปี
ฉบับที่ 41/2560
4/2560
นายสุกฤษฏิ์ จรดล
241 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 86
ประมวลกฎหมายอาญา
นายสุกฤษฏิ์ จรดล ช่วยเหลือนายสุวัฒน์ จรดล โดยยินยอมให้ใช้
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในการ
ขายหุ้น DEMCO
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 333,333.33 บาท
 
ฉบับที่ 41/2560
5/2560
นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย
241 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2557 นายสุรพงษ์
เตรียมชาญชัย ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“
NPP”) ซื้อ
หุ้น
NPP และ NPP-W1 ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ
นางสาวรินนภา คุณะวัฒน์สถิตย์ โดยอาศัย
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของ NPP จำนวน 544.09 ล้านหุ้น
ในปี 2557
ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน ซึ่งนายสุรพงษ์ล่วงรู้มา
ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ
NPP นอกจากนี้ นายสุรพงษ์
ยังได้ชักชวนบุคคลอื่นซื้อหุ้น
NPP อีกความผิดหนึ่งด้วย
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 10,002,960 บาท
 และส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับจาก
การกระทำผิด
7,602,368 บาท
 
 
ห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน
ฉบับที่ 59/2560
5/2560
นางสาวรินนภา คุณะวัฒน์สถิตย์
241 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯประกอบมาตรา 86 ประมวลกฎหมายอาญา
นางสาวรินนภา คุณะวัฒน์สถิตย์ ช่วยเหลือนายสุรพงษ์
เตรียมชาญชัย โดยยินยอมให้ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในการซื้อหุ้น NPP และ NPP-W1
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 333,333.33 บาท
 
ฉบับที่ 59/2560
6/2560
นายวีระพล ไชยธีรัตต์
 
89/7 ประกอบ 281/2
วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559  นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“CWT”) กับกรรมการอื่นอีก 5 ราย  ได้ร่วมกันพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทย่อยของ CWT เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งจากผู้ขายในมูลค่า 70 ล้านบาท โดยมีข้อตกลงในการชำระเงิน ณ วันทำสัญญาประมาณร้อยละ 70 และเงินส่วนที่เหลืออีก
ร้อยละ 30 จะชำระเมื่อผู้ขายหุ้นได้ดำเนินการทุกอย่างตามข้อตกลงแล้วเสร็จ  อย่างไรก็ดี หลังจากการอนุมัติเข้าลงทุนเพียง 12 วัน กรรมการทั้ง 6 ราย ได้ตัดสินใจให้ CWT ชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด ทั้งที่ผู้ขายยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
ซึ่งก่อนการทำข้อตกลง กรรมการอยู่ในสถานะที่จะทราบว่า
ผู้ขายไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวได้
  เป็นผลให้ CWT ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการต้องดำเนินการในส่วนที่เหลือเอง
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 500,000 บาท
ห้ามเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 6 เดือน
ฉบับที่ 60/2560
6/2560
นางวนิดา สิกขมาน
 
89/7 ประกอบ 281/2
วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559  นางวนิดา สิกขมาน กรรมการของ
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“
CWT”) กับกรรมการอื่นอีก 5 ราย ได้ร่วมกันพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทย่อยของ CWT เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งจากผู้ขายในมูลค่า 70 ล้านบาท โดยมีข้อตกลงในการชำระเงิน
ณ วันทำสัญญาประมาณร้อยละ
70 และเงินส่วนที่เหลืออีก
ร้อยละ 30 จะชำระเมื่อผู้ขายหุ้นได้ดำเนินการทุกอย่างตามข้อตกลงแล้วเสร็จ  อย่างไรก็ดี หลังจากการอนุมัติเข้าลงทุนเพียง 12 วัน กรรมการทั้ง 6 ราย ได้ตัดสินใจให้ CWT ชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด ทั้งที่ผู้ขายยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
ซึ่งก่อนการทำข้อตกลง กรรมการอยู่ในสถานะที่จะทราบว่า
ผู้ขายไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวได้
  เป็นผลให้ CWT ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการต้องดำเนินการในส่วนที่เหลือเอง
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 500,000 บาท
ห้ามเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 3 เดือน
ฉบับที่ 60/2560
6/2560
น.ส. ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
 
89/7 ประกอบ 281/2
วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559  น.ส. ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์ กรรมการของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“CWT”) กับกรรมการอื่นอีก 5 ราย  ได้ร่วมกันพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทย่อยของ CWT เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งจากผู้ขายในมูลค่า 70 ล้านบาท โดยมีข้อตกลงในการชำระเงิน
ณ วันทำสัญญาประมาณร้อยละ
70 และเงินส่วนที่เหลืออีก
ร้อยละ 30 จะชำระเมื่อผู้ขายหุ้นได้ดำเนินการทุกอย่างตามข้อตกลงแล้วเสร็จ  อย่างไรก็ดี หลังจากการอนุมัติเข้าลงทุนเพียง 12 วัน กรรมการทั้ง 6 ราย ได้ตัดสินใจให้ CWT ชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด ทั้งที่ผู้ขายยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
ซึ่งก่อนการทำข้อตกลง กรรมการอยู่ในสถานะที่จะทราบว่า
ผู้ขายไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวได้
  เป็นผลให้ CWT ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการต้องดำเนินการในส่วนที่เหลือเอง
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 500,000 บาท
ห้ามเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 3 เดือน
ฉบับที่ 60/2560
6/2560
นายธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์
 
89/7 ประกอบ 281/2
วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559  นายธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์ กรรมการของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“CWT”) กับกรรมการอื่นอีก 5 ราย  ได้ร่วมกันพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทย่อยของ CWT เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งจากผู้ขายในมูลค่า 70 ล้านบาท โดยมีข้อตกลงในการชำระเงิน
ณ วันทำสัญญาประมาณร้อยละ
70 และเงินส่วนที่เหลืออีก
ร้อยละ 30 จะชำระเมื่อผู้ขายหุ้นได้ดำเนินการทุกอย่างตามข้อตกลงแล้วเสร็จ  อย่างไรก็ดี หลังจากการอนุมัติเข้าลงทุนเพียง 12 วัน กรรมการทั้ง 6 ราย ได้ตัดสินใจให้ CWT ชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด ทั้งที่ผู้ขายยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
ซึ่งก่อนการทำข้อตกลง กรรมการอยู่ในสถานะที่จะทราบว่า
ผู้ขายไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวได้
  เป็นผลให้ CWT ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการต้องดำเนินการในส่วนที่เหลือเอง
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 500,000 บาท
ห้ามเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 3 เดือน
ฉบับที่ 60/2560
6/2560
นายชัชนนท์ โสภาจันทร์
 
89/7 ประกอบ 281/2
วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559  นายชัชนนท์ โสภาจันทร์ กรรมการของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“CWT”) กับกรรมการอื่นอีก 5 ราย  ได้ร่วมกันพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทย่อยของ CWT เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งจากผู้ขายในมูลค่า 70 ล้านบาท โดยมีข้อตกลงในการชำระเงิน
ณ วันทำสัญญาประมาณร้อยละ
70 และเงินส่วนที่เหลืออีก
ร้อยละ 30 จะชำระเมื่อผู้ขายหุ้นได้ดำเนินการทุกอย่างตามข้อตกลงแล้วเสร็จ  อย่างไรก็ดี หลังจากการอนุมัติเข้าลงทุนเพียง 12 วัน กรรมการทั้ง 6 ราย ได้ตัดสินใจให้ CWT ชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด ทั้งที่ผู้ขายยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
ซึ่งก่อนการทำข้อตกลง กรรมการอยู่ในสถานะที่จะทราบว่า
ผู้ขายไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวได้
  เป็นผลให้ CWT ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการต้องดำเนินการในส่วนที่เหลือเอง
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 500,000 บาท
ห้ามเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 3 เดือน
ฉบับที่ 60/2560
6/2560
นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
89/7 ประกอบ 281/2
วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559  นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ กรรมการของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“CWT”) กับกรรมการอื่นอีก 5 ราย  ได้ร่วมกันพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทย่อยของ CWT เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งจากผู้ขายในมูลค่า 70 ล้านบาท โดยมีข้อตกลงในการชำระเงิน
ณ วันทำสัญญาประมาณร้อยละ
70 และเงินส่วนที่เหลืออีก
ร้อยละ 30 จะชำระเมื่อผู้ขายหุ้นได้ดำเนินการทุกอย่างตามข้อตกลงแล้วเสร็จ  อย่างไรก็ดี หลังจากการอนุมัติเข้าลงทุนเพียง 12 วัน กรรมการทั้ง 6 ราย ได้ตัดสินใจให้ CWT ชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด ทั้งที่ผู้ขายยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
ซึ่งก่อนการทำข้อตกลง กรรมการอยู่ในสถานะที่จะทราบว่า
ผู้ขายไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวได้
  เป็นผลให้ CWT ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการต้องดำเนินการในส่วนที่เหลือเอง
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 500,000 บาท
ห้ามเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 3 เดือน
ฉบับที่ 60/2560
7/2560
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์
241 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2559 นายธนสิทธิ์
เธียรกาญจนวงศ์ ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ของ
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“
BIG”)
ซื้อหุ้น
BIG ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยอาศัย
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในงบการเงินปี 2558 เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญ  ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน ซึ่งนายธนสิทธิ์ล่วงรู้มาในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ BIG 
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 1,366,085 บาท และส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำผิด 1,187,900 บาท
 
 
ห้ามเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 1 ปี
ฉบับที่ 75/2560
7/2560
นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์
241 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
วันที่ 11 และวันที่ 14 มกราคม 2559  นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์ ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
ของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“
BIG”)
ซื้อหุ้น
BIG ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองโดยอาศัย
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในงบการเงินปี 2558 เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญ  ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน ซึ่งนายชิตชัยล่วงรู้มาในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ BIG 
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 1,976,978.80 บาท และส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำผิด 1,719,112 บาท
 
 
ห้ามเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 1 ปี
ฉบับที่ 75/2560
​8/2560 นายระวิ โหลทอง 241 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ระหว่างวันที่ 8 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 นายระวิ ซึ่งขณะเกิดเหตุดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารของบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (“SPORT”) ซื้อหุ้น SPORT ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โหลทอง โฮลดิ้ง จำกัด โดยอาศัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิ 14.25 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน ซึ่งนายระวิล่วงรู้มาในตำแหน่งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ชำระค่าปรับ
ทางแพ่ง จำนวน 500
,000 บาท
ห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 1 ปี ฉบับ ที่ 84 / 2560
​​9/2560 นายสุรศักดิ์ จันโทริ 241 พรบ.หลักทรัพย์ฯ วันที่ 22 สิงหาคม 2555 นายสุรศักดิ์ จันโทริ ("นายสุรศักดิ์") ดำเนินการให้มีการซื้อและเป็นผู้รับประโยชน์จากการซื้อหุ้นสามัญบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ("GLOBAL") จำนวน 75,000 หุ้น ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนายเอกกมล จันโทริ โดยอาศัยข้อเท็จจริงด้านบวกอันเป็นสาระสำคัญที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนเกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุนของบริษัท เอสซีจี ดีสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 100 ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในบริษัท GLOBAL โดยนายสุรศักดิ์ล่วงรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวมาจากการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท GLOBAL คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายสุรศักดิ์ตามมาตรา 317/7 แต่นายสุรศักดิ์ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายสุรศักดิ์ต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นายสุรศักดิ์
​​​9/2560 นายเอกกมล จันโทริ 241 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 86 ประมวลกฎหมายอาญา วันที่ 22 สิงหาคม 2555 นายเอกกมล จันโทริ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนายสุรศักดิ์ จันโทริ ("นายสุรศักดิ์") ในการดำเนินการให้มีการซื้อหุ้นสามัญบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ("GLOBAL") จำนวน 75,000 หุ้น ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง และช่วยจัดการชำระค่าซื้อหุ้นด้วยเงินที่ได้รับจากนายสุรศักดิ์ โดยนายสุรศักดิ์อาศัยประโยชน์จากการล่วงรู้ข้อเท็จจริงด้านบวกอันเป็นสาระสำคัญที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนเกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุนของบริษัท เอสซีจี ดีสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 100 ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในบริษัท GLOBAL มาจากการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท GLOBAL คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายเอกกมลตามมาตรา 317/7 แต่นายเอกกมลไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายเอกกมลต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นายเอกกมล
​10/2560 ​นายสุรชัย สุวรรธนะกุล ​​243(1) ประกอบ
244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
​ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 17 มีนาคม 2558 นายสุรชัย สุวรรธนะกุล  นางอรทัย แซ่ตั้ง นายสมศักดิ์ สราวุธวัฒนากร ซึ่งเป็นลูกค้า ได้ร่วมกับนางสาวพิชญฎา พิชญรมณ์ (เดิมชื่อนางสาวสุธาสินี นันทภัคประสิทธิ์) ซึ่งขณะกระทำผิดเป็นผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง สร้างราคาหุ้นบริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) (TAPAC)  โดยส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น TAPAC ในลักษณะกระตุ้นให้ราคาหุ้นมีการเคลื่อนไหว โดยกำหนดกรอบราคาให้นักลงทุนซื้อขาย ด้วยการจับคู่ซื้อขายกันภายในกลุ่มในราคาต่ำ ทำให้นักลงทุนหลงผิดไปว่าหุ้น TAPAC มีการซื้อขายมาก หรือมีราคาเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวทำให้การซื้อขายหุ้น TAPAC ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด ​ชำระค่าปรับทางแพ่ง จำนวน 1,635,871.25 บาท ​​ห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 2 ปี ​ฉบับที่ 112/2560
​10/2560 ​นางอรทัย แซ่ตั้ง ​​243(1) ประกอบ
244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
​ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 17 มีนาคม 2558   นางอรทัย แซ่ตั้ง นายสุรชัย สุวรรธนะกุลนายสมศักดิ์ สราวุธวัฒนากร  ซึ่งเป็นลูกค้า ได้ร่วมกับนางสาวพิชญฎา พิชญรมณ์ (เดิมชื่อนางสาวสุธาสินี นันทภัคประสิทธิ์) ซึ่งขณะกระทำผิดเป็นผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง สร้างราคาหุ้นบริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) (TAPAC)  โดยส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น TAPAC ในลักษณะกระตุ้นให้ราคาหุ้นมีการเคลื่อนไหว โดยกำหนดกรอบราคาให้นักลงทุนซื้อขาย ด้วยการจับคู่ซื้อขายกันภายในกลุ่มในราคาต่ำ ทำให้นักลงทุนหลงผิดไปว่าหุ้น TAPAC มีการซื้อขายมาก หรือมีราคาเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวทำให้การซื้อขายหุ้น TAPAC ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด ​ฉบับที่ 112/2560 ​ฉบับที่ 112/2560
​10/2560 ​นายสมศักดิ์ สราวุธวัฒนากร ​​243(1) ประกอบ
244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
​ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 17 มีนาคม 2558   นายสมศักดิ์ สราวุธวัฒนากร นายสุรชัย สุวรรธนะกุล นางอรทัย แซ่ตั้ง  ซึ่งเป็นลูกค้า ได้ร่วมกับนางสาวพิชญฎา พิชญรมณ์ (เดิมชื่อนางสาวสุธาสินี นันทภัคประสิทธิ์) ซึ่งขณะกระทำผิดเป็นผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง สร้างราคาหุ้นบริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) (TAPAC)  โดยส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น TAPAC ในลักษณะกระตุ้นให้ราคาหุ้นมีการเคลื่อนไหว โดยกำหนดกรอบราคาให้นักลงทุนซื้อขาย ด้วยการจับคู่ซื้อขายกันภายในกลุ่มในราคาต่ำ ทำให้นักลงทุนหลงผิดไปว่าหุ้น TAPAC มีการซื้อขายมาก หรือมีราคาเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวทำให้การซื้อขายหุ้น TAPAC ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด ​ชำระค่าปรับทางแพ่ง จำนวน 500,000 บาท ​ห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 1 ปี ​ฉบับที่ 112/2560
​10/2560 ​นางสาวพิชญฎา พิชญรมณ์ (เดิมชื่อนางสาวสุธาสินี นันทภัคประสิทธิ์) ​​243(1) ประกอบ
244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
​ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 17 มีนาคม 2558 นางสาวพิชญฎา พิชญรมณ์ (เดิมชื่อนางสาวสุธาสินี นันทภัคประสิทธิ์) ซึ่งขณะกระทำผิดเป็นผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง ได้ร่วมกับ  นายสุรชัย สุวรรธนะกุล นางอรทัย แซ่ตั้ง นายสมศักดิ์ สราวุธวัฒนากร ซึ่งเป็นลูกค้า สร้างราคาหุ้นบริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) (TAPAC)  โดยส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น TAPAC ในลักษณะกระตุ้นให้ราคาหุ้นมีการเคลื่อนไหว โดยกำหนดกรอบราคาให้นักลงทุนซื้อขาย ด้วยการจับคู่ซื้อขายกันภายในกลุ่มในราคาต่ำ ทำให้นักลงทุนหลงผิดไปว่าหุ้น TAPAC มีการซื้อขายมาก หรือมีราคาเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวทำให้การซื้อขายหุ้น TAPAC ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด ​​ชำระค่าปรับทางแพ่ง จำนวน 500,000 บาท ​ฉบับที่ 112/2560
 
ปรับปรุงล่าสุด 13 พฤศจิกายน 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map