ความผิด* /ปี 2560 2559 2558 2557 2556
เปรียบเทียบ กล่าวโทษ เปรียบเทียบ กล่าวโทษ เปรียบเทียบ กล่าวโทษ เปรียบเทียบ กล่าวโทษ เปรียบเทียบ กล่าวโทษ
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
ผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ทุจริต     0 0     0 0     ​21 8     ​3 1     8​ 3
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง     0 0     1 1     ​2 2     ​0 0     ​0 0
การกระทำอันไม่เป็นธรรม
การบอกกล่าวข้อความเท็จ / การแพร่ข่าว 0 0 0 0 3 3 0 0 1 1 0​ 0 0 0 0​ 0 0 0 ​0 0
การสร้างราคา 0 0 0 0 16 4 16 3 12 2 ​4 1 35 6 23 3 0 0 13 2
การใช้ข้อมูลภายใน 0 0 0 0 15 7 3 2 10 6 2 1 13 5 0​ 0 10 4 1 1
การครอบงำกิจการ 2 1 0 0 5 1 3 1 4 3 1 1 3 3 0​ 0 8 4 1 1
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์​
การเปิดเผยฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท 12 6 10 5 50 25 35 15 47 24 38 20 67 34 70 34 43 26 70 36
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 0​ 0 1 1 0​ 0 1 1 0 0
อื่นๆ 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0​ 0 0 0 0​ 0 0 0 ​0 0
ผู้ประกอบธุรกิจ
การไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การประกอบธุรกิจ 5 5 0 0 20 19 2 1 14 14 ​0 0 21 21 ​0 0 17 17 0 0
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต     0 0     17 5     ​8 2     6 3     4 1
การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต     0 0     0 0     ​3 1     7 4     11 5
ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ ของผู้ประกอบธุรกิจทุจริต (รวมผู้สนับสนุน)     0 0     0 0     1 1     0​ 0     7 3
อื่นๆ​
การให้ถ้อยคำเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่     0 0     ​0 ​0     ​1 1     ​0 0     ​0 0
การขัดคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่     0 0     ​0 ​0     0​ 0​     0​ 0     3 2
การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ     0 0     ​0 ​0     ​0 0     0​ 0     0 0
รวม 20 13 10 5 112 62 81 29 89 51 42 38 140 70 106 45 79 52 110 54

 

* ผู้กระทำความผิด 1 ราย อาจกระทำความผิดหลายข้อกล่าวหาได้

 ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 

 

 

สรุปการใช้บังคับกฎหมาย (ทางอาญา) ปี 2559

 

 

ประเภทความผิด กล่าวโทษ เปรียบเทียบ
จำนวนกรณีที่ถูกกล่าวโทษ จำนวนกรณีที่ถูกเปรียบเทียบ ค่าปรับที่ได้รับ (บาท)
การกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ 5 13 63,999,012.30
     - การบอกกล่าวข้อความเท็จ - 3 1,500,000.00
     - การสร้างราคาหลักทรัพย์ 3 3 21,057,969.50*
     - การใช้ข้อมูลภายใน 2 7 41,441,042.80
การทุจริตหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์   1 1 5,560,000.00
การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ 1 1 459,332.00
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์   (เช่น การไม่จัดทำหรือรายงานข้อมูลตามกำหนด) 16 27 5,100,668.00
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 1 19 13,189,837.50
  

 

* ในปี 2559 คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบผู้กระทำความผิดฐานสร้างราคาหลักทรัพย์อีก 1 กรณี  โดยมีค่าปรับตามคำสั่งคณะกรรมการเปรียบเทียบจำนวน 447,263,780.45 บาท แต่ผู้กระทำความผิดในกรณีดังกล่าวไม่ชำระค่าปรับ  สำนักงานจึงดำเนินการกล่าวโทษผู้กระทำความผิดรายดังกล่าวต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินกระบวนการทางอาญาต่อไป

 

<< ย้อนกลับ