ตัวกลาง
____________________
การจัดการลงทุน
What's New
หลักการ/วัตถุประสงค์
ของการกำกับดูแล
กฎหมาย/กฎเกณฑ์
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ
​ผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
​ค้นหารายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
การให้ความเห็นชอบ
​แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
​ปฏิทินกิจกรรมสำคัญ
บังคับใช้กฎหมาย
​_____________________
ตลาดรอง / องค์กรอื่น ๆ 
​_____________________
   
 
 
 
  
 
 
 
​   What's new
 ​
เรื่อง รายละเอียด
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 90/2560 ลงวันที่ 05/10/2560
ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์การลงทุนในกองทุนรวม มุ่งยกระดับการคุ้มครองผู้ลงทุน
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 89/2560 ลงวันที่ 04/10/2560
ก.ล.ต. ส่งสัญญาณรับสังคมผู้สูงอายุกระตุ้นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีเงินออมพอใช้ในวัยเกษียณ
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 87/2560 ลงวันที่ 02/10/2560
ก.ล.ต. สั่ง PACE ให้ชี้แจงข้อมูลภายใน 7 วัน กรณีการทำข้อตกลงร่วมลงทุนที่อาจส่งผลให้มีภาระผูกพันและหนี้สิน
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 45/2560 ลงวันที่ 19/06/2560
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงเกณฑ์ค่าธรรมเนียมผู้ประกอบธุรกิจขายหน่วยลงทุนอิสระ
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 43/2560 ลงวันที่ 15/06/2560
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ