Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตัวกลาง
ตัวกลาง
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ/ตลาดรอง > ตัวกลาง > การให้ความเห็นชอบ
ตัวกลาง
What’s New
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ
ผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
ค้นหารายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
การให้ความเห็นชอบ
บังคับใช้กฎหมาย
ประกาศ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับ ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
ปฏิทินกิจกรรมสำคัญ
ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
เกณฑ์เกี่ยวกับการรายงาน
การจัดการลงทุน
ตลาดรอง / องค์กรอื่นๆ
การให้ความเห็นชอบ
 
 ​  
 
หลังจากที่​ท่านทด​​สอบผ่านหลักสูตรต่าง  หรืออบรม เรียบร้อยแล้ว
ท่านจะต้องรอให้สถาบันที่ท่านไปทดสอบผ่านหรืออบรม
 
ส่งรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบหรืออบรมเข้าฐานข้อมูลของสำนักงาน ก... ก่อน 
 
ท่านจึงจะสามารถเข้ามายื่นแบบขอความเห็นชอบเป็น
 
ผู้แนะนำ นักวิเคราะห์การลงทุน / ผู้วางแผน / ผู้จัดการกองทุน
 
ในระบบ ORAP ใน Website ของ ..ได้

 

 

ขั้นตอนการขอความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน

1. เข้า website สำนักงาน ..ได้ที่  www.sec.or.th   คลิกเข้าสู่ website หน้าแรก แล้วเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสุดหาคำว่า การขอความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน จะพบขั้นตอนการขอความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน (กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกข้อ 2)

หากท่านไม่ทราบว่าท่านจะใช้คุณสมบัติอะไรในการขอความเห็นชอบ ท่านสามารถตรวจสอบคุณสมบัติการขึ้นทะเบียน เพื่อเลือกประเภทผู้วางแผนการลงทุน  ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้จัดการกองทุน ที่ต้องการได้ที่นี่ 

กรณีการขอความเห็นชอบฯ ที่ใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้
   ๏ ใช้คุณสมบัติประสบการณ์การทำงาน  
   ๏ ใช้คุณสมบัติทดสอบผ่านหลักสูตร CISA, CFA, CFP, FRM 
   ๏ ใช้คุณสมบัติได้รับใบอนุญาตจากองค์กรต่างประเทศ
   ๏ ใช้คุณสมบัติอบรม refresher course หรือ full course
   ต้องเข้าไปดำเนินการใน MENU P2 ก่อน แล้วแนบเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในเบื้องต้น (ยกเว้น refresher course หรือ full course ไม่ต้องแนบเอกสาร) โดยเลือกหัวข้อ “การแจ้งข้อมูลเบื้องต้นการขอความเห็นชอบ” รอจนกว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และมีเมล์แจ้งกลับก่อน จึงเข้าไปสร้างแบบคำขอความเห็นชอบ ใน MENU P1 ได้

 

 
 

2. เลือก   เพื่อเข้าสู่ระบบ ORAP (กรณีต้องการขอความเห็นชอบ) 
    (การต่ออายุสามารถยื่นแบบคำขอต่ออายุได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 15 ธันวาคม ของปีที่หมดอายุเท่านั้น)

3. คลิกเข้าที่ “กรณีบุคคลทั่วไป”  ใส่เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่าน (Password) โดยปกติระบบจะกำหนดรหัสผ่านเป็นตัวเลข 8 หลัก ตามวันเดือนปีเกิดของท่าน (วัน 2 หลัก/เดือน 2 หลัก/ปี .. 4 หลัก เช่น 31012500)

4. คลิ๊ก “เข้าสู่ระบบ

5.  เลือก MENU P1 สร้างแบบคำขอความเห็นชอบ

6. เลือกประเภทการขอความเห็นชอบ และคุณสมบัติ

7. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกหน้าในระบบ ORAP (จะปรากฏแบบฟอร์มการขอความเห็นชอบพิมพ์แบบคำขอความเห็นชอบ ออกจากระบบ ORAP เพื่อติดรูปถ่าย และลงนาม

8. นำแบบคำขอความเห็นชอบ ที่ติดรูปถ่ายและลงนามผู้ยื่นคำขอเรียบร้อยแล้ว Scan เอกสารดังกล่าว เป็นไฟล์นามสกุล pdf ขนาดไม่เกิน MB ต่อ 1 ไฟล์ นำมา  upload เข้าในระบบ ORAP อีกครั้ง

9. หลังจากที่ upload แบบคำขอความเห็นชอบ เข้าระบบ ORAP แล้ว พิมพ์ใบแจ้งเรียกเก็บเงินออกจากระบบ ORAP (ถ้ามี)

10. นำใบแจ้งเรียกเก็บเงินไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์ (เสร็จสิ้นขั้นตอนการขอความเห็นชอบฯ โดยไม่ต้องนำส่งเอกสารใด ๆ เช่น แบบคำขอความเห็นชอบฯ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน หลักฐานการทดสอบผ่านต่าง ๆ ให้สำนักงานอีก)

11. สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบ ได้ทางเว็บไซต์  หลังจาก 5 วันทำการ นับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบคำขอความเห็นชอบ ในระบบ ORAP ครบถ้วน ถูกต้อง และชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบฯ ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน

 

​๏ รายชื่อนักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ
   http://market.sec.or.th/public/orap/IC01.aspx?lang=th
  ผู้จัดการกองทุน
    http://market.sec.or.th/public/orap/fundmanager01.aspx
 ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์
    http://market.sec.or.th/public/orap/fundmanager02.aspx?lang=th

 

 

 

 

การนำส่งใบเสร็จรับเงิน  สำนักงานจะนำส่งหลักฐานการชำระเงินของท่าน (ใบเสร็จรับเงิน) ให้ท่านทางไปรษณีย์ตอบรับ ตามชื่อและที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน กรณีต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินกรุณาติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2695-9531​​


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -​

 

 

 

 

 

 

 

 


 ​​​
ปรับปรุงล่าสุด 08 กุมภาพันธ์ 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map