​• ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับประมวล) 
​​• บัญชีแนบท้ายประกาศ (ทลธ.8/2557)
​•​ คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้จัดการ หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
​​•​ คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
​​• ประเภทธุรกรรมที่ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุนสามารถทำได้ 
​​• แนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็น นักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน
​​• แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน
​•​ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 11/2557 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 34)​ ​