​บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียน

( Licensed & Registered Persons )

การเรียกดูข้อมูลบางขณะอาจมีความล่าช้า เนื่องจากมีผู้ใช้ข้อมูลเป็นจำนวนมาก​

​รายชื่อบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

1. บุคคลที่ติดต่อกับผู้ลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาต​

1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

 

2. การค้าหลักทรัพย์

 

3. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

 

4. ผู้ค้าและจัดจำหน่ายตราสารแห่งหนี้

 

5. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

 

6. นายหน้า ค้า จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ( Limited BDU )

 

7. นายทะเบียนหลักทรัพย์

 

8. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

 

9. ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 

10. ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 

11. ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 

12. การจัดการกองทุนรวม

 

13. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

 

14. ผู้จัดการเงินร่วมลงทุน

 

15. ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 

16. บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ / บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

 

​