ตัวกลาง
What's New
หลักการ/วัตถุประสงค์
ของการกำกับดูแล
กฎหมาย/กฎเกณฑ์
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ
ผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
ค้นหารายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
​การให้ความเห็นชอบ
บังคับใช้กฎหมาย
​ประกาศ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับ ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน
​แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
ปฏิทินกิจกรรมสำคัญ
​_____________________
การจัดการลงทุน
​_____________________
ตลาดรอง / องค์กรอื่น ๆ
_____________________
   
 
 
 
  
intermediaries_banner.jpg
 
​   What's new
 ​
เรื่อง รายละเอียด
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 58/2560 ลงวันที่ 18/07/2560
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นแก้ไขหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 47/2560 ลงวันที่ 21/06/2560
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์รองรับการให้หรือโอนย้ายข้อมูลของลูกค้า
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 42/2560 ลงวันที่ 13/06/2560
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน โพรบัส (ประเทศไทย) จำกัด ถูกเพิกถอนจากการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 39/2560 ลงวันที่ 07/06/2560
ก.ล.ต. เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจทดสอบกระบวนการทำความรู้จักลูกค้ารูปแบบใหม่
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 38/2560 ลงวันที่ 05/06/2560
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ