ตัวกลาง
What's New
หลักการ/วัตถุประสงค์
ของการกำกับดูแล
กฎหมาย/กฎเกณฑ์
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ
ผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
ค้นหารายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
​การให้ความเห็นชอบ
บังคับใช้กฎหมาย
​ประกาศ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับ ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน
​แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
ปฏิทินกิจกรรมสำคัญ
​_____________________
การจัดการลงทุน
​_____________________
ตลาดรอง / องค์กรอื่น ๆ
_____________________
   
 
 
 
  
intermediaries_banner.jpg
 
​   What's new
 ​
เรื่อง รายละเอียด
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 4/2560 ลงวันที่ 31/01/2560
ก.ล.ต. รับฟังความเห็นโครงการ Regulatory Sandbox ด้านงานให้บริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 130/2559 ลงวันที่ 29/12/2559
ก.ล.ต. ให้ผู้ประกอบธุรกิจตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าได้ภายในขอบเขตจำกัดตามที่ตกลงกับลูกค้า
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 129/2559 ลงวันที่ 28/12/2559
ก.ล.ต. ปรับปรุงแบบรายงานเพื่อลดภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 125/2559 ลงวันที่ 14/12/2559
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการสนับสนุนให้เกิดผู้ให้คำแนะนำการลงทุนที่เป็นอิสระในตลาดทุน
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 124/2559 ลงวันที่ 14/12/2559
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นแนวทางเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมในตลาดทุน (Regulatory Sandbox)