ข่าวประกาศ ​ระเบียบ / ข้อกำหนด / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานจะมี email แจ้งเตือนการหมดอายุของใบรับรองที่ออกโดยสำนักงาน จนกว่าใบรับรองที่ออกโดยสำนักงานทุกใบจะหมดอายุ

ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557
ข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบมาตรฐานของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
Download แบบฟอร์ม ​Download Software

แบบ EF-1 หนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม) ซอฟต์แวร์สำหรับลงลายมือชื่อ (V 3.0)
​​แบบ EF-2 หนังสือแต่งตั้งผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (designating person) (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)
​​● คู่มือติดตั้งซอฟต์แวร์ SECSign V 3.0)
แบบ EF-3 หนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Operating Officer)
(ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม)
​​
​​แบบ EF-4 หนังสือเพิกถอนผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม) ​​
​​รายชื่อรายงานหรือข้อมูลที่ต้องระบุใน EF-3 ​ ​ ​ ​
แบบปกติ | แบบ Outsource
หมายเหตุ : สถานที่ในการจัดส่งแบบฟอร์ม
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 22
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
เอกสารเผยแพร่ ​การทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อม

เอกสารงานสัมมนา "ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วย การรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 ที่ปรับปรุงใหม่" วันที่ 12-15 ก.ย. 57

ทดสอบซอฟต์แวร์ลงลายมือชื่อ / ทดสอบใบรับรอง และสิทธิในการส่งข้อมูล
การเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบonline (ขอ user/password และเตรียมการเพื่อส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์)

 

FAQ
​รายชื่อ Public CA ที่มีการนำใบรับรองมาใช้กับสำนักงาน ​

บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด (คู่มือการขอใบรับรอง)
หมายเหตุ: หากท่านต้องการใช้ใบรับรองจาก public CA รายอื่น นอกเหนือจากรายชื่อข้างต้น สามารถแจ้ง helpdesk เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเตรียมความพร้อม