Download/Online Service

 

 

บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
​● การขอรับใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กองทุนรวม
​● หนังสือรับรองการทำงานเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุน

 

 

บริการออนไลน์บน Web Site สำนักงาน
1. ยื่นแบบคำขอ
 
2. ส่งแบบรายงาน/ข้อมูล
 
3. ออกและเสนอขายตราสาร / กองทุน
 
4. อื่น ๆ
 
 
ระบบรับชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
​● ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานบุคคลภายนอก (EXAM)
​● ระบบควบคุมวงเงินการลงทุนในต่างประเทศ (FIA)
​●​ ระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานว่าด้วยการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
การเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบ online (ขอ user/password และเตรียมการเพื่อส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์)
  

​ ​​​