Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แผนผังเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > แผนผังเว็บไซต์
หน้าแรก
รู้จัก ก.ล.ต.
บทนำ
โครงสร้างองค์กร
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
ธรรมาภิบาล
นโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอรัปชัน
SEC Conference 2017
ผลการดำเนินงาน ปี 2558
แนวทางการดำเนินงานปี 2559 - 2561
รายงานประจำปี
แอนิเมชัน รู้จัก ก.ล.ต.
ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน ก.ล.ต.
วันหยุดทำการ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ ก.ล.ต.
ส่งเสริมและพัฒนา
ทิศทางและบทบาทของ ก.ล.ต. ในการพัฒนาตลาดทุน
พัฒนาการในตลาดทุน
ดำเนินคดี
บทนำ
ทางอาญา
สถิติรายปี
ผู้ประกอบธุรกิจ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
การกระทำทุจริตหรือผิดหน้าที่
การกระทำอันไม่เป็นธรรม
การครอบงำกิจการ
อื่น ๆ
ค้นหาการเปรียบเทียบและกล่าวโทษ
ทางบริหาร / ทางปกครอง
สถิติรายปี
ค้นหาการดำเนินการทางบริหาร / ทางปกครอง
กำกับดูแลการระดมทุน/ตราสาร
ออกทุน / หนี้
What's New
หลักการ/วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
ข้อมูลการเสนอขายตราสารทุน / หนี้
รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพ
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
ค้นหารายชื่อกรรมการ /ผู้บริหารบริษัท
บังคับใช้กฎหมาย
คู่มือ / แนวปฏิบัติ
Crowdfunding
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
ออกกองทุนรวม / อื่น ๆ
What’s New
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
กฎหมาย/กฎเกณฑ์
ข้อมูลกองทุนรวม / อื่นๆ
บังคับใช้กฎหมาย
ควบรวมกิจการ
What's New
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
ข้อมูลการควบรวมกิจการ
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
บังคับใช้กฎหมาย
ผู้ลงทุน
ก.ล.ต. กับผู้ลงทุน
กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ/ตลาดรอง
ตัวกลาง
What’s New
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ
ผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
ค้นหารายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
การให้ความเห็นชอบ
บังคับใช้กฎหมาย
ประกาศ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับ ผู้วางแผนการลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
ปฏิทินกิจกรรมสำคัญ
การจัดการลงทุน
What’s New
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ
ผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
ค้นหารายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
การให้ความเห็นชอบ
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
ปฏิทินกิจกรรมสำคัญ
บังคับใช้กฎหมาย
ตลาดรอง / องค์กรอื่นๆ
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
ตลาดหรือศูนย์ซื้อขาย
สำนักหักบัญชี
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
นายทะเบียนหลักทรัพย์
องค์กรที่เกี่ยวเนื่อง
ข่าว / ข้อมูลเผยแพร่ของ ก.ล.ต
รายงานประจำปี
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
SEC Working Papers Forum
ข่าว ก.ล.ต.
สุนทรพจน์ ปาฐกถา
วารสาร / เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
อบรม / สัมมนา
บทสัมภาษณ์ / บทความ
สถิติ
บทศึกษา / บทวิจัย
ข้อมูลสำหรับนักบัญชี
โครงการหุ้นกู้ SMEs
ข้อมูลที่ยื่นกับ ก.ล.ต.
ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต / ขี้นทะเบียน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)
งบการเงิน
หนังสือชี้ชวน / แบบ filing
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์
คำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
รายงานประจำปีบริษัทจดทะเบียน
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (59-2)
ค้นหาเอกสารทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน
จำนวนสิทธิออกเสียงของ บจ. ที่ซื้อหุ้นคืน (treasury stock)
รายงานประจำปีกองทุนรวม
รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (246-2)
รายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
กำหนดส่งรายงานต่าง ๆ
สรุปข้อมูลบริษัทจดทะเบียน
รายงานตามมาตรา 57
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
พระราชบัญญัติ / พระราชกำหนด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
กฎกระทรวง
ประกาศกระทรวง
ค้นหาประกาศ
กฎหมายและประกาศที่ออกรายปี
อนุญาโตตุลาการ
พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
Towards International Excellence
The Financial Sector Assessment Program (FSAP)
Accounting and Auditing ROSC (AA ROSC)
Corporate Governance-Report on the Observance of Standards and Codes (CG-ROSC)
Corporate Governance Watch (CG-Watch)
Survey on Ease of Doing Business
ติดต่อ ก.ล.ต.
ที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์
SEC Help Center
จัดซื้อจัดจ้าง
แบบสำรวจการใช้เว็บไซต์ ก.ล.ต.
ร่วมงานกับเรา
ฝึกงาน
Useful Links
โครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด
รายละเอียดโครงการ "หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด"
Brochure โครงการ
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมโครงการ
ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
ข่าวสารโครงการ
Facebook
หนังสือหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด
“START-TO-GROW” Newsletter
ASEAN CIS
List of ASEAN CIS
Standards of Qualifying CIS
Handbook for CIS Operators of ASEAN CISs
Relevant Regulations
Comparison of Regulations
Fact Sheet Format
FAQ
SEC Help Center
รู้จัก SEC Help Center
เรื่องร้องเรียนที่ SEC Help Center สามารถช่วยท่านได้
แนวทางในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ตัวอย่างเอกสารประกอบการร้องเรียน
เรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นอาจช่วยท่านได้
การให้เบาะแส
บริการข้อมูล
ช่องทางการร้องเรียน / สอบถามข้อมูล
แบบฟอร์มการร้องเรียน
ร้องเรียนบุคลากร ก.ล.ต.
โครงการ “หุ้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ ความภูมิใจของไทย”
รายละเอียดโครงการ
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมโครงการ
ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
Facebook
“START-TO-GROW” Newsletter
โครงการส่งเสริมการระดมทุน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map

หน้าแรก

:

แผนผังเว็บไซต์