ค้นหาคู่มือประชาชนที่ได้รับอนุมัติจาก ก.พ.ร. แล้ว

(ระบบจะนำท่านไปยังศูนย์ข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ)

หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาข้อมูล โปรดติดต่อ SEC Help Center โทรศัพท์ 1207

 

 

สำหรับคู่มือประชาชนที่อยู่ระหว่างการขออนุมัติจาก ก.พ.ร. ท่านสามารถเรียกดูได้ตามรายการด้านล่างนี้

 

​1. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing) – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (ขอนับ 1 cooling period)
​2. การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและการขอจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
​3. การอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและการขอเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน
​4. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering) – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (ขอนับ 1 cooling period)
​5. การออกเสนอขายหุ้น
​6. การออกเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing)
​7. การออกเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering)
​8. ​การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing) – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)
​9. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering) – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)
​10. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)
​11. การขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (ทั้งกรณีขอครั้งแรกและขอต่ออายุ)
​12. การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
​13. การขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
​14. การขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
​15. การขออนุญาตออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป
​16. ​การขออนุญาตออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เสนอขายผู้ลงทุนรายใหญ่
​17. การขออนุญาตออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
​18. การขออนุญาตออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่แปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
​19. การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น
​20. คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
​21. คำขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์