​ ​ออกทุน / หนี้
What's New
หลักการ/วัตถุประสงค์
ของการกำกับดูแล
กฎหมาย/กฎเกณฑ์
ข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารทุน / หนี้
รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพ
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
​ค้นหารายชื่อกรรมการ /
ผู้บริหารบริษัท
บังคับใช้กฎหมาย
คู่มือ / แนวปฏิบัติ
​_____________________
Crowdfunding
_____________________
ออกกองทุนรวม / อื่น ๆ
​_____________________
ควบรวมกิจการ
_____________________
   
 
 
 
  
 
​   What's new
 ​
เรื่อง รายละเอียด
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 14/2560 ลงวันที่ 17/03/2560
“หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” (CG Code) ฉบับใหม่ ก้าวย่างสำคัญของตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 10/2560 ลงวันที่ 13/03/2560
ก.ล.ต. ขยายเวลา KC นำส่งรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษครั้งที่ 2
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 9/2560 ลงวันที่ 23/02/2560
ก.ล.ต. เปิดตัว “หลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน” (I Code)
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 8/2560 ลงวันที่ 22/02/2560
หน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีอาเซียนและสำนักงานสอบบัญชีในภูมิภาคตกลงเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีร่วมกัน
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 6/2560 ลงวันที่ 10/02/2560
ก.ล.ต. ขยายเวลา KC นำส่งรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ