​ ​ออกทุน / หนี้
What's New
หลักการ/วัตถุประสงค์
ของการกำกับดูแล
กฎหมาย/กฎเกณฑ์
ข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารทุน / หนี้
รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพ
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
​ค้นหารายชื่อกรรมการ /
ผู้บริหารบริษัท
บังคับใช้กฎหมาย
คู่มือ / แนวปฏิบัติ
​_____________________
Crowdfunding
_____________________
ออกกองทุนรวม / อื่น ๆ
​_____________________
ควบรวมกิจการ
_____________________
   
 
 
 
  
 
​   What's new
 ​
เรื่อง รายละเอียด
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 28/2560 ลงวันที่ 28/04/2560
ก.ล.ต. ให้คณะกรรมการ POLAR ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีไม่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และการลงทุนของบริษัท
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 26/2560 ลงวันที่ 25/04/2560
ก.ล.ต. ปรับปรุงกระบวนการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 24/2560 ลงวันที่ 21/04/2560
ก.ล.ต. เตือนประชาชนระมัดระวังการถูกชักชวนลงทุนในหุ้นเหมืองทองคำที่อาจผิด พ.ร.บ หลักทรัพย์ฯ
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 21/2560 ลงวันที่ 12/04/2560
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นประกาศการให้ความเห็นชอบและค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอเป็นผู้สอบบัญชี
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 17/2560 ลงวันที่ 30/03/2560
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์