​ ​ออกทุน / หนี้
What's New
หลักการ/วัตถุประสงค์
ของการกำกับดูแล
กฎหมาย/กฎเกณฑ์
ข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารทุน / หนี้
รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพ
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
​ค้นหารายชื่อกรรมการ /
ผู้บริหารบริษัท
บังคับใช้กฎหมาย
คู่มือ / แนวปฏิบัติ
​_____________________
Crowdfunding
_____________________
ออกกองทุนรวม / อื่น ๆ
​_____________________
ควบรวมกิจการ
_____________________
   
 
 
 
  
 
​   What's new
 ​
เรื่อง รายละเอียด
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 116/2560 ลงวันที่ 21/11/2560
ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์การออกหุ้นกู้ ตั๋วเงิน และการทำหน้าที่ของตัวกลาง เน้นคุ้มครองผู้ลงทุน
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 105/2560 ลงวันที่ 01/11/2560
ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์การเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 102/2560 ลงวันที่ 31/10/2560
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นแนวทางกำกับดูแล ICO มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ และการคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 97/2560 ลงวันที่ 19/10/2560
ก.ล.ต. แจ้ง GL ให้แก้ไขงบการเงินให้ถูกต้องโดยเร็ว
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 87/2560 ลงวันที่ 02/10/2560
ก.ล.ต. สั่ง PACE ให้ชี้แจงข้อมูลภายใน 7 วัน กรณีการทำข้อตกลงร่วมลงทุนที่อาจส่งผลให้มีภาระผูกพันและหนี้สิน