​ ​ออกทุน / หนี้
What's New
หลักการ/วัตถุประสงค์
ของการกำกับดูแล
กฎหมาย/กฎเกณฑ์
ข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารทุน / หนี้
รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพ
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
​ค้นหารายชื่อกรรมการ /
ผู้บริหารบริษัท
บังคับใช้กฎหมาย
คู่มือ / แนวปฏิบัติ
​_____________________
Crowdfunding
_____________________
ออกกองทุนรวม / อื่น ๆ
​_____________________
ควบรวมกิจการ
_____________________
   
 
 
 
  
 
​   What's new
 ​
เรื่อง รายละเอียด
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 87/2560 ลงวันที่ 02/10/2560
ก.ล.ต. สั่ง PACE ให้ชี้แจงข้อมูลภายใน 7 วัน กรณีการทำข้อตกลงร่วมลงทุนที่อาจส่งผลให้มีภาระผูกพันและหนี้สิน
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 85/2560 ลงวันที่ 20/09/2560
ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์กระตุ้นบริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตาม CG Code
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 74/2560 ลงวันที่ 24/08/2560
ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้น QTC ไปใช้สิทธิออกเสียงกรณีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 73/2560 ลงวันที่ 22/08/2560
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงประกาศหน้าที่หลังการเสนอขายของกองทุนรวมและทรัสต์
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 72/2560 ลงวันที่ 17/08/2560
ก.ล.ต. ชื่นชมผู้ลงทุนสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 30 ราย ที่ประกาศรับปฏิบัติตาม I Code