ลำ​ดับ 
No​.
ชื่อบริษัท / สถานที่ติดต่อ
Trustee n​ame / Address

ระยะเวลาการได้รับความเห็นชอบ
Approval Period 
​1.
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
333 ถนนสีลม 
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2626-3791
โทรสาร 0-2231-5507-8
Bangkok Bank Plc.
333 Silom Road,
Bangkok 10500​​​​
Tel. 0-2626-3791
Fax 0-2231-5507-8
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป 
Since October 28, 2003
 
2.
บมจ. บง. กรุงเทพธนาธร
เลขที่ 25 ชั้น 23 อาคารกรุงเทพประกันภัย  ถนนสาทรใต้  
เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120
 
โทรศัพท์ 0-2677-4330             
โทรสาร 0-2677-4331
Bangkok First Investment & Trust Plc.
25 Bangkok Insurance Building, Tower, 23 Fl., 
  South Sathorn Rd.,
Sathorn,
Bangkok 10120
 
Tel.. 0-2677-4330 
Fax 0-2677-4331
ตั้งแต่วันที่ พฤศจิกายน 2544 เป็นต้นไป 
Since November 6, 2001
 
3.
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1222 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
 
โทร. 0-2296-4796
โทรสาร 0-2683-1460
Bank of Ayudhya Plc.
1222 Rama III Road,
Bangphongphang,
Yannawa, 
Bangkok 10120
Tel. 0-2296-4796
Fax 0-2683-1460
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2545 เป็นต้นไป 
Since January 11, 2002
 
4.
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ซอยกสิกรไทย
ถนนราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2470-1122, 0-2470-1199
โทรสาร 0-2470-1144-5
The Thai Farmer Bank Plc.
1 Soi Thai Farmers,
Ratburana Rd.,
Bangkok 10140
Tel. 0-2470-1122, 0-2470-1199
Fax 0-2470-1144-5
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2545 เป็นต้นไป 
Since February 27, 2002
 
5.
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชสสาขากรุงเทพฯ
20 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม
บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2684-2000
 
JP Morgan Chase Bank
20 North Sathorn Rd.,
Silom, Bangrak,
Bangkok 10500
Tel. 0-2684-2000
 
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2544 เป็นต้นไป 
Since November 29, 2001
 
6.
 
ธนาคารซิตี้แบงก์
82 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 1588
Citibank, N.A.
82 North Sathorn Rd,
Silom Bangrak
Bangkok 10500
Tel. 1588
ตั้งแต่วันที่ กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นไป 
Since February 3, 2006
 
7.
ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
อาคาร 208 ถ.วิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุวัน
กรุงเทพฯ 10330
 
โทร. 0-2646-5000
Deutsche Bank
208 Building, Wireless Rd., Lumpini Patumwan
Bangkok 10330
 
 
Tel. 0-2646-5000
ตั้งแต่วันที่ เมษายน 2549 เป็นต้นไป 
Since April 7, 2006
 
8.
บมจ. ธนาคารทหารไทย
3000 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2299-1111,
0-2617-9111
Thai Military Bank Plc.
3000 Phahon Yothin Road
Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 0-2299-1111,
0-2617-9111
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 เป็นต้นไป
Since February 23, 2004
9.
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
ชื่อเดิม บมจ. ธนาคารไทยธนาคาร
เปลี่ยนชื่อเมื่อ พ.ค. 52
44 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2633-9000-3
CIMB THAI BANK Plc.
Renamed from Bankthai Plc. since May 1,2009.
44 North Sathon Road,
Silom, Bangrak, 
Bangkok 10500
Tel. 0-2633-9000-3
ตั้งแต่วันที่ กรกฎาคม 2547 เป็นต้นไป
Since July 5, 2004
10.
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2544-1111, 0-2937-7777
โทรสาร 0-2937-7721
Siam Commercial Bank Plc.
9 Rutchadapisek Road, Ladyao, Jatujak,
Bangkok10900
Tel. 0-2544-1111, 0-2937-7777
Fax 0-2937-7721
ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2545 เป็นต้นไป
Since March 28, 2002
11.
บมจ. ธนาคารธนชาต 
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ 
ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2655-9000
โทรสาร 0-2655-9001
Thanachart Bank Plic.
900 Tonson Tower
Ploenchit Road
Pathumwan
Bangkok 10330
Tel. 0-2655-9000
Fax. 0-2655-9001
ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป 
Since October 3, 2005
 
12.
บจก. ธนาคาร ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้
แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น
อาคารเอชเอสบีซี ชั้น 5
968 ถนนพระราม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2614-4000
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
HSBC Building, 
968 Rama IV Rd.,
Silom, Bangrak, 
Bangkok 10500
Tel. 0-2614-4000
ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2546 เป็นต้นไป  
Since September 23, 2003
 
​1​3.
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2298-0831-2
โทรสาร. 0-2298-0835
Krung Thai Bank Plc.
35 Sukhumvit Road, Khlong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok 10110
Tel. 0-2298-0831-2
Fax 0-2298-0835
ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2556
เป็นต้นไป
Since August 19, 2013
​14. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 18 , 39  
ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2648-1161
โทรสาร 0-2648-1033
KTB Securities (Thailand) Company Limited
87/2 CRC Tower, All Seasons Place, 18th, 39th Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel. 02-648-1161
Fax. 02-648-1033
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
Since March 20, 2017
​15. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2680-1000
โทรสาร 0-2285-1900-1
Asia Plus Securities Company Limited
3rd Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120
Tel. 0-2680-1000
Fax. 0-2285-1900-1
ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2560 เป็นต้นไป 
Since September 22, 2017