​   What's new
 ​
เรื่อง รายละเอียด
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 25/2560 ลงวันที่ 25/04/2560
ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้น CWT ศึกษาข้อมูลการทำรายการได้มาซึ่งโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทย่อย
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 5/2560 ลงวันที่ 09/02/2560
ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้น IFEC ไปประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 เพื่อแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 3/2560 ลงวันที่ 23/01/2560
ก.ล.ต. ย้ำให้ผู้ถือหุ้น IFEC ไปประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งมีวาระแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 130/2559 ลงวันที่ 29/12/2559
ก.ล.ต. ให้ผู้ประกอบธุรกิจตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าได้ภายในขอบเขตจำกัดตามที่ตกลงกับลูกค้า
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 114/2559 ลงวันที่ 29/11/2559
ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้น UPA ไปใช้สิทธิออกเสียงการให้สัตยาบันกรณีบริษัทย่อยทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า