Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ติดต่อ ก.ล.ต.
ติดต่อ ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ติดต่อ ก.ล.ต. > ประกาศการจัดหา
ติดต่อ ก.ล.ต.
ที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์
SEC Help Center
จัดซื้อจัดจ้าง
แบบสำรวจการใช้เว็บไซต์ ก.ล.ต.
ร่วมงานกับเรา
ฝึกงาน
ประกาศการจัดหา

 

​2560 ​
​​ ประกาศการจัดหาเลขที่ 15/2560 เรื่อง การจัดหาฟิล์มกรองแสงพร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคา
 
 

​ประกาศการจัดหาเลขที่ 14/2560 เรื่อง งานจ้างพัฒนาระบบงานบริการค้นหาข้อมูล (Search Engine) โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา

 

- ราคากลาง

 

ประกาศการจัดหาเลขที่ 13/2560 เรื่อง การจัดจ้างปรับปรุงประตูช่องทางหนีไฟอาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา

 

- ราคากลาง

 

ประกาศการจัดหาเลขที่ 12/2560 เรื่อง การจัดหาระบบการพิมพ์เอกสารแบบขาวดำโดยวิธีประกวดราคา

 

- ราคากลาง

 

ประกาศการจัดหาเลขที่ 11/2560 เรื่อง การจัดจ้างผลิตสมุดบันทึกพร้อมซองบรรจุภัณฑ์ จำนวน 3,000 เล่ม
 
 
​​​ ​​ประกาศการจัดหาเลขที่ 10/2560 เรื่อง การจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการโดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา
 
 
​​ ประกาศการจัดหาเลขที่ 9/2560 เรื่อง งานจ้างปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานโดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา
 
 
ประกาศการจัดหาเลขที่ 8/2560 เรื่อง การจัดจ้างงานพัฒนาระบบสารสนเทศแบบซื้อ Service Package ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา
 
 

ประกาศการจัดหาเลขที่ 7/2560 เรื่อง การจัดจ้างงานโครงการตรวจประเมินการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และตรวจสอบการปฏิบัติตาม Security Policy โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา

 

- ราคากลาง

 

ประกาศการจัดหาเลขที่  6/2560 เรื่อง การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาทดแทนอุปกรณ์ Tape Library และโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ Core Switch โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา

 

- ราคากลาง

 

​​ประกาศการจัดหาเลขที่  5/2560 เรื่อง การจัดจ้างผู้รับเหมาะปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 28 - 30 อาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีพิเศษ
 
​​ ​​ประกาศการจัดหาเลขที่  4/2560 เรื่อง การจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โครงการขยายประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน Virtual Machine โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา 
 
 
ประกาศการจัดหาเลขที่  3/2560 เรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาบริหารงานและควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา
 
 
​​ ประกาศการจัดหาเลขที่  2/2560 เรื่อง การจัดจ้างนักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (Systems analysis) จำนวน 2 อัตรา ระยะเวลาทำงาน 1 ปี โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา
 
 

ประกาศการจัดหาเลขที่  1/2560 เรื่อง  การจัดจ้างงานโครงการพัฒนาและตรวจประเมินการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศโดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา 

 

- ราคากลาง

 

​2559 ​

​​ประกาศการจัดหาเลขที่ 10/2559 เรื่อง การจัดหาระบบเครื่องเสียงห้องประชุมชั้น 15 และ 16 และย้ายชุดประชุมชั้น 15 เดิมไปใช้งานในห้องประชุม 3002 ชั้น 30

 

- ราคากลาง

ประกาศการจัดหาเลขที่ 9/2559 เรื่อง การจัดซื้อซอฟต์แวร์ Deep Security โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา
 
ประกาศการจัดหาเลขที่ 8/2559 เรื่อง การจัดจ้างงานบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ Deep Security โดยวิธีสอบราคา โดยคณะกรรมการสอบราคา
 

ประกาศการจัดหาเลขที่ 7/2559 เรื่อง การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์โครงการ Backup System โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา

 

- ราคากลาง

ประกาศการจัดหาเลขที่ 6/2559 เรื่อง การจัดจ้างงานบริหารจัดการอาคารที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 

- ราคากลาง

 
ประกาศการจัดหาเลขที่ 5/2559 เรื่อง การจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการโดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา
 
 
 
 
 
 
​​ ประกาศการจัดหาเลขที่ 2/2559 เรื่อง การจัดจ้างบุคลากรพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาทำงาน
1 ปี โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา 
 
 

ประกาศการจัดหาเลขที่ 1/2559 เรื่อง การจัดหา Scanner  โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา

 

- ราคากลาง

 

 

​2558 ​
​​ ประกาศการจัดหาเลขที่ 7/2558 เรื่อง การจัดซื้อซอฟต์แวร์จำนวน 9 รายการ โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา
 
 
 
​​
 
ประกาศการจัดหาเลขที่  4/2558 เรื่อง การจัดซื้อซอฟต์แวร์ Deep Security พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา 
 
ประกาศการจัดหาเลขที่ 3/2558 เรื่อง การจัดหา PC Server ระบบตรวจสอบพฤติกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติ จำนวน 3 ชุด และ PC Server (DC ESX Server) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา
 
ประกาศการจัดหาเลขที่ 2/2558 เรื่อง การจัดจ้างงานประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา
 
 
 

 

  

​2557 ​

​ประกาศการจัดหาเลขที่ 12/2557 เรื่อง การจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Load Balanceโดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา

 

- ราคากลาง

​​​ ประกาศการจัดหาเลขที่ 11/2557 เรื่อง การจัดซื้อซอฟต์แวร์ Microsoft จำนวน 2 รายการ โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา
 
​​

ประกาศการจัดหาเลขที่ 10/2557 เรื่อง การจัดจ้างงานตรวจประเมินการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานโดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา

 

- ราคากลาง

​​​​

​ประกาศการจัดหาเลขที่ 9/2557 เรื่อง การจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา

 

- ราคากลาง

​​

ประกาศการจัดหาเลขที่ 8 /2557 เรื่อง การจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Notebook โดยวิธีประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

 

- ราคากลาง

​​

​ประกาศการจัดหาเลขที่ 7/2557 เรื่อง การจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Mail Gateway โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา

 

- ราคากลาง

​​ ​ประกาศการจัดหาเลขที่ 6/2557 เรื่อง การจัดหาเครื่อง Scanner โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา
 
​ประกาศการจัดหาเลขที่ 5/2557 เรื่อง การจัดจ้างงานบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Firewall โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา
 
​​

​ประกาศการจัดหาเลขที่ 4/2557 เรื่อง การจัดเช่าบริการระบบคอมพิวเตอร์โครงการ Security Log Monitoring Service โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา

 

- ราคากลาง

​​

ประกาศการจัดหาเลขที่ 3/2557 เรื่อง การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา

- ราคากลาง

​ประกาศการจัดหาเลขที่ 2/2557 เรื่อง การจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Firewall โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา

- ราคากลาง

ประกาศการจัดหาเลขที่ 1/2557 เรื่อง การจัดหาผู้บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ​หนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อขอรับข้อกำหนดขอบเขตงานการว่าจ้างบริษัทบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ราคากลาง

  

  

2556

ประกาศการจัดหาเลขที่ 12/2556 เรื่อง งานจัดจ้างพนักงานขับรถ จำนวน 9 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา

- ราคากลาง

​​

ประกาศการจัดหาเลขที่ 10/2556 เรื่อง การจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์โดยวิธีประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

- ราคากลาง

​​

​ประกาศการจัดหาเลขที่ 9/2556 เรื่อง การจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ งาน Virtual Machine Infrastructure เพื่อรองรับระบบการขอใบรับรอง (CA) และระบบบน Website โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา

- ราคากลาง

​ประกาศการจัดหาเลขที่ 8/2556 เรื่อง การจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Information System – HRIS) โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา

- ราคากลาง

ประกาศการจัดหาเลขที่ 7/2556 เรื่อง การจัดจ้างบุคลากรพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จำนวน 2 อัตรา ระยะเวลาทำงาน 3 ปี โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา​

- ราคากลาง

ประกาศการจัดหาเลขที่ 6/2556 เรื่อง การจัดหาระบบจัดการตัวตนผู้ใช้งาน (Identity Management - IDM) โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา​

- ราคากลาง

​​ประกาศการจัดหาเลขที่ 5/2556 เรื่อง การจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และปรับปรุงฐานข้อมูลหลักขององค์กร (Enterprise Database) โดยวิธีพิเศษ
ประกาศการจัดหาเลขที่ 4/2556 เรื่อง การจัดหาระบบ VDO Conference จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา
ประกาศการจัดหาเลขที่ 3/2556 เรื่อง งานจ้างรักษาความปลอดภัย โดยวิธีพิเศษ   
​ประกาศการจัดหาเลขที่ 2/2556 เรื่อง การจัดจ้างบุคลากรพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาทำงาน 10 เดือน โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา 
ประกาศการจัดหาเลขที่ 1/2556 เรื่อง การจัดจ้างงานถอด บรรจุหีบห่อ ขนย้าย ประกอบและติดตั้งพัสดุ โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา  

 

 

2555
ประกาศการจัดหาเลขที่ 10/2555 เรื่อง การจัดหาอุปกรณ์ Firewall โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา 
ประกาศการการจัดหาเลขที่ 9/2555 เรื่อง การจัดหาอุปกรณ์ KVM Switch และหัว Dongle พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา
ประกาศการจัดหาเลขที่ 8/2555 เรื่อง การจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งและเดินสายสัญญาณ โครงการปรับปรุงและตกแต่งอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีพิเศษ
ประกาศการจัดหาเลขที่ 7/2555 เรื่อง การจัดจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ข้อมูลของสำนักงาน (Data Center) โครงการปรับปรุงและตกแต่งอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีพิเศษ
ประกาศการจัดหาเลขที่ 6/2555 เรื่อง การจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง โครงการปรับปรุงและตกแต่งอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีพิเศษ
ประกาศการจัดหาเลขที่ 5/2555 เรื่อง การจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยพร้อมติดตั้ง โครงการปรับปรุงและตกแต่งอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีพิเศษ
ประกาศการจัดหาเลขที่ 4/2555 เรื่อง การจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์ โดยวิธีประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
​• ประกาศการจัดหาเลขที่ 3/2555 เรื่อง การจัดหาซอฟต์แวร์ สำหรับพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ด้วย Microsoft .NET โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา
•​ ประกาศการจัดหาเลขที่ 1/2555 เรื่อง การจัดเช่ารถตู้ พร้อมพนัก​งานขับรถตู้ โดยวิธีสอบราคาโดยคณะกรรมการสอบราคา
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด 07 ธันวาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map