Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ติดต่อ ก.ล.ต.
ติดต่อ ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ติดต่อ ก.ล.ต. > สมัครงาน
ติดต่อ ก.ล.ต.
ที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์
SEC Help Center
จัดซื้อจัดจ้าง
แบบสำรวจการใช้เว็บไซต์ ก.ล.ต.
ร่วมงานกับเรา
ฝึกงาน
สมัครงาน
  
ส่วนงาน
จำนวนที่เปิดรับ
กลุ่มสาขาที่เหมาะสม
สายนโยบายตลาดทุน  
     ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ การเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     ฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผน เศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     ฝ่ายวิจัย เศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     ศูนย์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
สายธุรกิจตัวกลางและตลาด  
     ฝ่ายกำกับตลาด
 
     ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง  เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงิน บัญชี
     ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง เศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สายธุรกิจจัดการลงทุน  
     ฝ่ายกำกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน
 
     ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน
 
     ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน เศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     ศูนย์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  เศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สายระดมทุน  
     ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน  เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ
     ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน  เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ
     ฝ่ายตราสารหนี้ เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สายกำกับบริษัทจดทะเบียน  
     ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน Auditor (CPA)
     ฝ่ายพัฒนาบริษัท บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สายกฎหมาย  
     ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา
 
     ฝ่ายที่ปรึกษากฎหมายและคดีปกครอง  
     ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 1 กฎหมาย
     ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 2  
สายบังคับใช้กฎหมาย  
     ฝ่ายคดี กฎหมาย
     ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน กฎหมาย บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
สายประสิทธิภาพองค์กร  
     ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
     ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Com-Science, Com-Engineering, Software Dev,Infrastructure, Network, MIS 
     ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร
     ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
     ฝ่ายสื่อสารองค์กรและส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน 1
ดูรายละเอียด
 ไม่จำกัดสาขา
งานด้านอื่น ๆ  
     ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
 
   
พิเศษ
ลูกจ้างประจำ งานเลขานุการ (เลขานุการ - วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา ​​ดูรายละเอียด
ลูกจ้างประจำ งานช่างเทคนิค (ช่างเทคนิค - วุฒิ ปวส.) จำนวน 2 อัตรา ​​ดูรายละเอียด
ลูกจ้างประจำ งานสารบรรณ (เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติการ - วุฒิ ปวช.) จำนวน 2 อัตรา ​​ดูรายละเอียด
ลูกจ้างชั่วคราว 6 - 12 เดือน งานสารบรรณ (เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติการ - วุฒิ ปวช.) จำนวน 2 อัตรา ​ดูรายละเอียด
รับสมัครผู้พิการ (ประเภทเคลื่อนไหว/เดินได้) เข้าทำงาน ตำแหน่งลูกจ้างประจำ วุฒิ ปวช. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี จำนวน 4 อัตรา ​ดูรายละเอียด
 

ปรับปรุงล่าสุด 13 พฤศจิกายน 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map