Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รู้จัก ก.ล.ต.
รู้จัก ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > รู้จัก ก.ล.ต. > ธรรมาภิบาลองค์กร
รู้จัก ก.ล.ต.
บทนำ
ประกาศเจตจำนงของ ก.ล.ต.
ธรรมาภิบาลองค์กร
ธรรมาภิบาลการลงทุน
นโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอรัปชัน
โครงสร้างองค์กร
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
รายงานประจำปี
งบประมาณ ปี 2562
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562
แอนิเมชัน รู้จัก ก.ล.ต.
ธรรมาภิบาลองค์กร


เนื่องด้วย ก.ล.ต. เป็นองค์กรที่มีภารกิจในการส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลตลาดทุน การดำเนินการของ ก.ล.ต. จึงต้องโปร่งใส ได้รับความเชื่อถือ และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องการมีธรรมาภิบาล (
Good Governance) ขององค์กร ก.ล.ต. จึงได้กำหนดแนวทางธรรมาภิบาลขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดและเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลของหน่วยงานอื่นในตลาดทุนไทย บริษัทจดทะเบียน และหน่วยงานที่เป็นสากล เพื่อให้มาตรฐานธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต. มีความเข้มงวด ไม่ด้อยกว่ามาตรฐานธรรมาภิบาลสากล  และไม่ด้อยกว่ามาตรฐานธรรมาภิบาลที่กำหนดให้กับหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบและมีมติให้แนวทางธรรมาภิบาลของ ก.ล.ต. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550  และมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และกรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดกรอบธรรมาภิบาลสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้ในเรื่องต่อไปนี้ 
1. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
2. ความสำนึกในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ (Responsibility)
3. ความเคารพในสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสุจริตและเท่าเทียมกัน รวมถึงการให้โอกาสผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรม (Equitable Treatment and Participation)
4. การเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ( Transparency)
5. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (Internal Control and Internal Audit)
6. การเพิ่มมูลค่าให้แก่ตลาดทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value Creation) โดยการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
7. การวางกรอบจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Code of Conduct and Code of Ethics)

 
ธรรมาภิบาลในระดับคณะกรรมการ  ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกอบด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับ
1. องค์ประกอบและโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Composition and Structure) รวมถึงการสรรหา วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เป็นต้น  
2. นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policies) เช่น จรรยาบรรณ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น และ
3. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (Board Practices) เช่น การกำหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. การกำกับและติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ล.ต. และการประเมินผลคณะกรรมการ เป็นต้น

 

ธรรมาภิบาลในระดับสำนักงาน ก.ล.ต.
ประกอบด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับ
(1)
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย   
(2)
การปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และปลอดจากการทุจริต
(3) การมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
(4) การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล   
(5) มาตรฐานการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน   
(6) การบริหารความเสี่ยง   
(7) การจัดการข้อร้องเรียนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน  และ
(8)  แนวทางปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน

 

สามารถคลิกอ่านแนวทางธรรมาภิบาล ก.ล.ต.ได้ที่นี่  
 

กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และเพื่อให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

 

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอิสระ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยในจำนวนนี้ต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า 2 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งประกอบด้วย กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย หรือด้านตลาดทุน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานของสำนักงาน ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น นโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัปชัน และการควบคุมภายใน เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้

 
 
 
 คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและค่าตอบแทน (วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี)
เพื่อทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายและแนวทางพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กร  รวมทั้งแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการสรรหา การกำหนดค่าตอบแทน และการประเมินผลงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะอนุกรรมการ และเลขาธิการ  โดยองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลและค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ ก.ล.ต. 3 คน 
 
  

 จรรยาบรรณพนักงาน 

จรรยาบรรณพนักงาน เป็นข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของผู้ที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ที่เคยเป็นพนักงาน ซึ่งจะต้องยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และต้องปฏิบัติตนโดยระมัดระวังชื่อเสียงขององค์กรอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดไว้ 2 ส่วน ได้แก่ 

 

1. จรรยาบรรณพนักงาน เช่น  ข้อกำหนดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยห้ามพนักงาน ก.ล.ต. ซื้อขายหุ้น ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยน์อื่น ๆ จากบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ล.ต. ในมูลค่าเกินกว่าที่พึงให้กันตามประเพณีนิยม  เป็นต้น  ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับความเชื่อถือ โปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถคลิกอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

 

2. จรรยาบรรณ ข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร ของสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บและใช้ข้อมูล โดยพนักงานจะต้องเก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของตน  ห้ามใช้ e-mail ของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการสมัครสมาชิกหรือติดต่อกับ social networks ใด ๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.  เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถคลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่
 ​​

ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน

 

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเงินลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดในระยะยาวโดยมีระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สำนักงานเชื่อว่า การลงทุนในกิจการที่มีกลยุทธ์การดำเนินงานที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงทางการเงินของสำนักงาน
คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

 

ปรับปรุงล่าสุด 06 ธันวาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map