Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รู้จัก ก.ล.ต.
รู้จัก ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > รู้จัก ก.ล.ต. > ความรับผิดชอบต่อสังคม
รู้จัก ก.ล.ต.
บทนำ
ประกาศเจตจำนงของ ก.ล.ต.
ธรรมาภิบาล
นโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอรัปชัน
แผนยุทธศาสตร์ ปี 2561 - 2563
โครงสร้างองค์กร
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
รายงานประจำปี
งบประมาณ ปี 2561
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2561
แอนิเมชัน รู้จัก ก.ล.ต.
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ ก.ล.ต.
ความรับผิดชอบต่อสังคม
 

 

 

ตลาดทุนมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยไม่เพียงเป็นแหล่งระดมทุนให้แก่ภาครัฐและเอกชน ช่วยเสริมสร้างความสมดุลให้แก่ระบบการเงิน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการจ้างงาน การกระจายรายได้ และเป็นช่องทางการออมการลงทุนของประชาชนอีกด้วย และเมื่อกระแสโลกาภิวัตน์เข้ามามีอิทธิพล การปรับตัวและพัฒนาในทุกด้านของตลาดทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากลจึงมีความจำเป็น
 

ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่า หากต้องการเติบโตและอยู่ได้อย่างยั่งยืน การดำเนินงานของตลาดทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องไม่ละเลยประโยชน์และผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ใช่เพื่อผลกำไรทางธุรกิจหรือประโยชน์เฉพาะแก่บุคคลบางกลุ่มอีกต่อไป ดังนั้น กลยุทธ์ในการดำเนินงานจึงต้องกว้างไกลออกไปรวมถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และโลกที่เราอยู่ด้วย นั่นคือเป้าหมายตลาดทุนที่ต้องมี “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development: SD) ของตลาดทุน
 
ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ ก.ล.ต. มีมิติการทำงานที่ต้องตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนถึง 3 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 ความยั่งยืนขององค์กร ก.ล.ต.
มิติที่ 2 ความยั่งยืนของตลาดทุนไทย และ
มิติที่ 3 การทำให้ตลาดทุนเป็นเครื่องมือที่สร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติ
 ก.ล.ต. ได้กำหนดแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิตินี้อย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล โดยวิเคราะห์ความท้าทายและความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งในระดับองค์กร สังคม ประเทศ และระดับโลก เพื่อกำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ ซึ่งความท้าทายและความเสี่ยงดังกล่าวล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. ทั้งสิ้น ดังนั้น แผนกลยุทธ์ของ ก.ล.ต. จึงได้คำนึงถึงเป้าหมายด้าน CSR อยู่ในตัว และสามารถกล่าวได้ว่า เป้าหมายการดำเนินงานของ ก.ล.ต. ในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนเป็นเป้าหมายเดียวกับเป้าหมายด้าน CSR ซึ่งมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน คือ ความยั่งยืนใน 3 มิติข้างต้น
 
 
เป้าหมายการดำเนินงาน CSR ของ ก.ล.ต.
CSR.jpg
 
สำหรับการดำเนินงานเกี่ยวกับ CSR ในตลาดทุนที่ผ่านมานั้น ก.ล.ต. ได้รณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2549 ได้วางรากฐานเริ่มจากการแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน และอีก 2 ปีต่อมา ได้จัดทำและเผยแพร่เอกสาร “เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม” เพื่อเป็นหลักการและแนวทางเบื้องต้นสำหรับบริษัทจดทะเบียนในการดำเนินงานด้าน CSR ก่อนที่ในปี 2555 ก.ล.ต. ได้เข้าเป็นคณะทำงานร่วมกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institution: CSRI) จัดทำคู่มือ CSR จำนวน 2 เล่ม ได้แก่ แนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน และแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำ CSR และการจัดทำรายงานตามหลักการของ Global Reporting Initiatives (GRI) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยได้แจกจ่ายให้แก่บริษัทจดทะเบียนและสาธารณชนที่สนใจ
 
ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติดังกล่าวเน้นย้ำที่การทำ CSR in process ซึ่งคือการทำ CSR ที่อยู่ในกระบวนการของธุรกิจ เช่น CSR ในการใช้และซื้อวัตถุดิบที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม CSR ในกระบวนการผลิตที่ไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ หรือ CSR ในการจ้างงานที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ดังนั้น เป้าหมาย CSR จึงต้องเป็นเป้าหมายเดียวกันกับกลยุทธ์ของธุรกิจ ซึ่งเมื่อดำเนินการได้ครบถ้วนจะเห็นผลเป็นความยั่งยืนอย่างแท้จริง
 
อีกมาตรการสำคัญที่ทำให้ปี 2555 เป็นปีที่น่าจดจำยิ่งสำหรับพัฒนาการด้าน CSR ในตลาดทุนไทย คือ การประกาศแนวคิดของ ก.ล.ต. ที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล โดยจะให้บริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ขออนุญาตออกเสนอขายหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน CSR ในเอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ในเว็บไซต์ของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) แล้วแต่กรณี
 
การแสดงข้อมูลนี้จะช่วยให้บริษัทจดทะเบียนได้ทบทวนกิจกรรมที่ทำในปีที่ผ่านมาว่ามาถูกทาง เป็น CSR in process และครบถ้วนแล้วหรือไม่ อีกทั้งข้อมูลนี้กำลังเป็นที่สนใจของผู้ลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งให้น้ำหนักในข้อมูลนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนไม่น้อยกว่าปัจจัยอื่น ดังนั้น การประกาศเจตนารมณ์ของ ก.ล.ต. ในปลายปี 2555 จึงถือเป็นการปักหมุดครั้งสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็น CSR ให้บริษัทจดทะเบียนได้เตรียมตัวและออกเดินไปพร้อมกัน
 
“ผมมีความเชื่อมั่นว่า การสร้างความยั่งยืนของธุรกิจหรือหน่วยงานใด จะก่อเกิดผลดีมากมายเกินกว่าที่เราคาดการณ์ เรามักนึกไม่ถึงว่าสิ่งที่เราทำอยู่จะสร้างผลกระทบต่อบุคคลอื่นและสิ่งอื่นในโลกมากเพียงใด ดังนั้น หากพวกเราในภาคธุรกิจและหน่วยงานในตลาดทุนลุกขึ้นมาทำเรื่องนี้อย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้ นั่นหมายถึงพลังมหาศาลที่จะทำให้ธุรกิจของเรา ตลาดทุนของเรา ประเทศของเรา ไปจนถึงโลกของเรา มีการพัฒนาและดำรงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปได้”
 
นายวรพล โสคติยานุรักษ์
เลขาธิการ ก.ล.ต.
 

 

ปรับปรุงล่าสุด 01 ตุลาคม 2556
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map