Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รู้จัก ก.ล.ต.
รู้จัก ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > รู้จัก ก.ล.ต. > ความรับผิดชอบต่อสังคม
รู้จัก ก.ล.ต.
บทนำ
ประกาศเจตจำนงของ ก.ล.ต.
ธรรมาภิบาลองค์กร
ธรรมาภิบาลการลงทุน
นโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอรัปชัน
โครงสร้างองค์กร
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
รายงานประจำปี
งบประมาณ ปี 2562
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562
แอนิเมชัน รู้จัก ก.ล.ต.
ความรับผิดชอบต่อสังคม
 

 

 

ตลาดทุนมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยไม่เพียงเป็นแหล่งระดมทุนให้แก่ภาครัฐและเอกชน ช่วยเสริมสร้างความสมดุลให้แก่ระบบการเงิน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการจ้างงาน การกระจายรายได้ และเป็นช่องทางการออมการลงทุนของประชาชนอีกด้วย และเมื่อกระแสโลกาภิวัตน์เข้ามามีอิทธิพล การปรับตัวและพัฒนาในทุกด้านของตลาดทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากลจึงมีความจำเป็น
 

ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่า หากต้องการเติบโตและอยู่ได้อย่างยั่งยืน การดำเนินงานของตลาดทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องไม่ละเลยประโยชน์และผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ใช่เพื่อผลกำไรทางธุรกิจหรือประโยชน์เฉพาะแก่บุคคลบางกลุ่มอีกต่อไป ดังนั้น กลยุทธ์ในการดำเนินงานจึงต้องกว้างไกลออกไปรวมถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และโลกที่เราอยู่ด้วย นั่นคือเป้าหมายตลาดทุนที่ต้องมี “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development: SD) ของตลาดทุน
 
ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ ก.ล.ต. มีมิติการทำงานที่ต้องตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนถึง 3 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 ความยั่งยืนขององค์กร ก.ล.ต.
มิติที่ 2 ความยั่งยืนของตลาดทุนไทย และ
มิติที่ 3 การทำให้ตลาดทุนเป็นเครื่องมือที่สร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติ
 ก.ล.ต. ได้กำหนดแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิตินี้อย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล โดยวิเคราะห์ความท้าทายและความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งในระดับองค์กร สังคม ประเทศ และระดับโลก เพื่อกำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ ซึ่งความท้าทายและความเสี่ยงดังกล่าวล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. ทั้งสิ้น ดังนั้น แผนกลยุทธ์ของ ก.ล.ต. จึงได้คำนึงถึงเป้าหมายด้าน CSR อยู่ในตัว และสามารถกล่าวได้ว่า เป้าหมายการดำเนินงานของ ก.ล.ต. ในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนเป็นเป้าหมายเดียวกับเป้าหมายด้าน CSR ซึ่งมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน คือ ความยั่งยืนใน 3 มิติข้างต้น
 
 
เป้าหมายการดำเนินงาน CSR ของ ก.ล.ต.
CSR.jpg
 
สำหรับการดำเนินงานเกี่ยวกับ CSR ในตลาดทุนที่ผ่านมานั้น ก.ล.ต. ได้รณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความสำคัญของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2549 ได้วางรากฐานเริ่มจากการแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน และอีก 2 ปีต่อมา ได้จัดทำและเผยแพร่เอกสาร “เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม” เพื่อเป็นหลักการและแนวทางเบื้องต้นสำหรับบริษัทจดทะเบียนในการดำเนินงานด้าน CSR ก่อนที่ในปี 2555 ก.ล.ต. ได้เข้าเป็นคณะทำงานร่วมกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institution: CSRI) จัดทำคู่มือ CSR จำนวน 2 เล่ม ได้แก่ แนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน และแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำ CSR และการจัดทำรายงานตามหลักการของ Global Reporting Initiatives (GRI) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยได้แจกจ่ายให้แก่บริษัทจดทะเบียนและสาธารณชนที่สนใจ
 
ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติดังกล่าวเน้นย้ำที่การทำ CSR in process ซึ่งคือการทำ CSR ที่อยู่ในกระบวนการของธุรกิจ เช่น CSR ในการใช้และซื้อวัตถุดิบที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม CSR ในกระบวนการผลิตที่ไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ หรือ CSR ในการจ้างงานที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ดังนั้น เป้าหมาย CSR จึงต้องเป็นเป้าหมายเดียวกันกับกลยุทธ์ของธุรกิจ ซึ่งเมื่อดำเนินการได้ครบถ้วนจะเห็นผลเป็นความยั่งยืนอย่างแท้จริง
 
อีกมาตรการสำคัญที่ทำให้ปี 2555 เป็นปีที่น่าจดจำยิ่งสำหรับพัฒนาการด้าน CSR ในตลาดทุนไทย คือ การประกาศแนวคิดของ ก.ล.ต. ที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล โดยจะให้บริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ขออนุญาตออกเสนอขายหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน CSR ในเอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ในเว็บไซต์ของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) แล้วแต่กรณี
 
การแสดงข้อมูลนี้จะช่วยให้บริษัทจดทะเบียนได้ทบทวนกิจกรรมที่ทำในปีที่ผ่านมาว่ามาถูกทาง เป็น CSR in process และครบถ้วนแล้วหรือไม่ อีกทั้งข้อมูลนี้กำลังเป็นที่สนใจของผู้ลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งให้น้ำหนักในข้อมูลนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนไม่น้อยกว่าปัจจัยอื่น ดังนั้น การประกาศเจตนารมณ์ของ ก.ล.ต. ในปลายปี 2555 จึงถือเป็นการปักหมุดครั้งสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็น CSR ให้บริษัทจดทะเบียนได้เตรียมตัวและออกเดินไปพร้อมกัน
 
“ผมมีความเชื่อมั่นว่า การสร้างความยั่งยืนของธุรกิจหรือหน่วยงานใด จะก่อเกิดผลดีมากมายเกินกว่าที่เราคาดการณ์ เรามักนึกไม่ถึงว่าสิ่งที่เราทำอยู่จะสร้างผลกระทบต่อบุคคลอื่นและสิ่งอื่นในโลกมากเพียงใด ดังนั้น หากพวกเราในภาคธุรกิจและหน่วยงานในตลาดทุนลุกขึ้นมาทำเรื่องนี้อย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้ นั่นหมายถึงพลังมหาศาลที่จะทำให้ธุรกิจของเรา ตลาดทุนของเรา ประเทศของเรา ไปจนถึงโลกของเรา มีการพัฒนาและดำรงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปได้”
 
นายวรพล โสคติยานุรักษ์
เลขาธิการ ก.ล.ต.
 

 

ปรับปรุงล่าสุด 01 ตุลาคม 2556
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map