Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รู้จัก ก.ล.ต.
รู้จัก ก.ล.ต.
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > รู้จัก ก.ล.ต. > ความร่วมมือกับต่างประเทศ
รู้จัก ก.ล.ต.
บทนำ
ประกาศเจตจำนงของ ก.ล.ต.
ธรรมาภิบาลองค์กร
ธรรมาภิบาลการลงทุน
นโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอรัปชัน
โครงสร้างองค์กร
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
รายงานประจำปี
งบประมาณ ปี 2562
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562
แอนิเมชัน รู้จัก ก.ล.ต.
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
ASEAN Capital Markets Forum (ACMF)
International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR)
ASEAN Audit Regulators Working Group
Memorandum of Understanding (MoU)
Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)

 

ก.ล.ต. ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล และองค์กรต่าง ๆ ในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ และพัฒนาตลาดทุนไทยให้ทัดเทียมสากล
 
International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
 
IOSCO เป็นองค์กร ก.ล.ต. นานาชาติ ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2526 โดย ก.ล.ต. ได้เข้าเป็นสมาชิกประเภทสามัญ (มีสิทธิออกเสียงในการประชุม) ตั้งแต่ปี 2535 และเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดต่างๆ  ได้แก่ Presidents’ Committee, Growth and Emerging Markets Committee (GEMC) และ Asia-Pacific Regional Committee (APRC)  รวมทั้งได้เข้าร่วมในคณะทำงานต่าง ๆ ของ IOSCO  มาโดยตลอด 
 
ก.ล.ต. เคยได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธาน APRC ในช่วงปี 2548-2551 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศสมาชิกให้ความสำคัญต่อพัฒนาการของตลาดทุนไทยว่ามีบทบาทสำคัญในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และยอมรับถึงการดำเนินงานของ ก.ล.ต. ในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทยและการให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และประสบการณ์ ตลอดจนร่วมมือศึกษาในประเด็นต่าง ๆ กับประเทศสมาชิกของ IOSCO 
 
IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Co-operation and the Exchange of Information (IOSCO MMoU)
 
ก.ล.ต. ได้รับการอนุมัติจาก IOSCO ในการประชุมใหญ่ประจำปี 2551 ให้เข้าเป็นภาคีใน IOSCO MMoU ซึ่งเป็นข้อตกลงในระดับพหุภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและป้องปรามการทำธุรกรรมผิดกฎหมายในตลาดทุนและตลาดอนุพันธ์ ส่งผลให้ ก.ล.ต. ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์และอนุพันธ์ทั่วโลก 109 ราย และเป็นหนึ่งใน 19 รายของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่เป็นภาคีใน IOSCO MMoU ดังกล่าว (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ปี 2559)
 
IOSCO MMoU ถือเป็นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนต่าง ๆซึ่งได้รับการยอมรับในวงกว้าง  การเป็นภาคีใน IOSCO MMoU จึงช่วยยกระดับความร่วมมือระหว่างสำนักงานกับหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ  และส่งเสริมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายของสำนกงาน  ผลสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของ ก.ล.ต. ในการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลตลาดทุนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ IOSCO MMoU​ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.iosco.org/about/?subsection=mmou
 
 
• IOSCO Asia-Pacific Regional Committee (APRC)
 
ก.ล.ต. มีบทบาทสำคัญอย่างต่อเนื่องในฐานะสมาชิกกลุ่ม ก.ล.ต. ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (IOSCO APRC)  ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจาก 24 ประเทศ (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2559) โดย ก.ล.ต. เคยดำรงตำแหน่งประธาน IOSCO APRC 2 วาระติดต่อกัน ในช่วงปี 2548 -2551 
 
นอกจากนี้ ในปี 2555 กลต. ได้เป็นเจ้าภาพการประชุม IOSCO APRC  พร้อมทั้งจัดเสวนาในการระดมทุนผ่านตลาดทุนและโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจจัดการลงทุนในภูมิภาคอีกด้วย
 
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ IOSCO APRC​ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.iosco.org/about/?subsection=display_committee&cmtid=6

• IOSCO Board Member
 
นอกจากการมีบทบาทสำคัญในเวที IOSCO แล้ว ก.ล.ต. ยังได้รับเลือกเป็นตัวแทนจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์กร ก.ล.ต. นานาชาติ (Board of International Organization of Securities Commissions: IOSCO Board) จากการเลือกตั้งเมื่อเดือนกันยายน 2557  โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2557-2559  ทำให้ ก.ล.ต. มีส่วนในการกำกับดูแลการดำเนินงานของ IOSCO รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการออกมาตรฐานสากลในการกำกับดูแลตลาดทุนร่วมกับประเทศสมาชิกชั้นนำอื่น ๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และฮ่องกง
 
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้เข้าร่วมในคณะทำงานของ IOSCO ด้วยจำนวน 3 คณะ ได้แก่
 
1. Policy Committee on International Accounting, Auditing, and Disclosure Standards ซึ่งคณะทำงานนี้มีบทบาทในการจัดทำมาตรฐานและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ การตรวจสอบบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุน การเข้าร่วมในคณะทำงานนี้ทำให้ ก.ล.ต. มีส่วนในการรับทราบและให้ความเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการของมาตรฐานวิชาชีพ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวในระดับสากล และที่สำคัญคือ สามารถให้ความเห็นต่อร่างมาตรฐานวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ และนำเสนอปัญหาอุปสรรคของประเทศไทยในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนไทยได้รับทราบ
 
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ Policy Committee on International Accounting, Auditing, and Disclosure Standards เพิ่มเติมได้ที่ https://www.iosco.org/about/?subsection=display_committee&cmtid=12
 
2. Policy Committee on Retail Investors โดยคณะทำงานนี้เป็นคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2556 เพื่อดำเนินงานในเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการให้ความรู้ผู้ลงทุน รวมถึงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงิน และให้ข้อเสนอแนะต่อ IOSCO Board ในประเด็นที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย โดย ก.ล.ต. เห็นว่า การเข้าร่วมคณะทำงานคณะนี้มีความสำคัญและจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากตลาดทุนไทยมีสัดส่วนผู้ลงทุนรายย่อยสูง และ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาและให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อยเป็นอย่างมาก  รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้สำนักงานได้ใช้ประสบการณ์ในการร่วมพัฒนาเรื่องการให้ความรู้กับผู้ลงทุนกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ทั่วโลก
 
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ Policy Committee on Retail Investor​ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.iosco.org/about/?subsection=display_committee&cmtid=20

3. Growth and Emerging Markets Committee เป็นคณะทำงานซึ่งมีบทบาทในการกำหนดและดำเนินนโยบายที่สำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับ growth and emerging markets ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานกำกับและดูแลตลาดทุนชั้นนำที่มุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งให้กับตลาดเกิดใหม่ รวมทั้งเพิ่มความเห็นของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ให้มีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์การกำกับดูแลตลาดทุนโลก โดยคณะทำงานกลุ่มนี้ มีเป้าหมายในการระบุความเสี่ยงและประเด็นที่สำคัญต่อตลาดทุนของประเทศเหล่านี้ด้วยกระบวนการเชิงรุก รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการกำกับดูแลให้กับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีสมาชิกคิดเป็น 75 % ของสมาชิก IOSCO ทั้งหมดด้วย
 
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ Growth and Emerging Markets Committee ได้ที่ http://www.iosco.org/about/?subsection=display_committee&cmtid=8

ASEAN Capital Markets Forum (ACMF)

 

ACMF จัดตั้งขึ้นในปี 2547 เพื่อเป็นเวทีสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียนในการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เชิงนโยบายระหว่างกันเพื่อพัฒนาตลาดทุนในภูมิภาค โดย ก.ล.ต. มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งและได้รับเลือกเป็นประธาน ACMF ระหว่างเดือนสิงหาคม 2551 - กันยายน 2553 สำหรับประธาน ACMF ในปัจจุบันคือ Securities Commission Malaysia
 
• การเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน
 
ก.ล.ต. ในฐานะประธาน ACMF ขณะนั้นได้มีบทบาทสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน (Implementation Plan) เพื่อให้การเชื่อมโยงตลาดทุนสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นขั้นตอน เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันกับตลาดทุนในภูมิภาคอื่นได้ และส่งเสริมให้ตลาดทุนอาเซียนมีความเป็นสินค้าเพื่อการลงทุน (asset class) ที่น่าสนใจและเป็นที่ยอมรับของนักลงทุนทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558 (ASEAN Economic Blueprint 2015)  ทั้งนี้ แผนการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียนได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อเดือนเมษายน 2552 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
 
ในการจัดทำแผนนี้ ACMF ได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (group of experts) จากภาคเอกชนซึ่งล้วนเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค
 
​คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ACMF และแผนปฎิบัติการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน (Implementation Plan)
 
แผนงานหลักภายใต้แผนปฏิบัติการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน ได้แก่
 
• ASEAN Disclosure Standards
 
ก.ล.ต. ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนมาเลเซีย (Securities Commission Malaysia) และสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) ประกาศใช้มาตรฐานอาเซียนเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ASEAN Disclosure Standards) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ออกหลักทรัพย์ที่ต้องการระดมทุนโดยการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ไม่ซับซ้อนหลายประเทศในอาเซียนพร้อมกัน สามารถจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลและหนังสือชี้ชวนชุดเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการระดมทุนให้กับผู้ออกหลักทรัพย์
 
(อ่านรายละเอียดของ ASEAN Disclosure Standards คลิก: The ASEAN Disclosure Standards)
 
• Streamlined Review Framework for ASEAN Common Prospectus
 
ก.ล.ต. ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนมาเลเซียและสิงคโปร์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ เพื่อให้กระบวนการพิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่เปิดเผยข้อมูลตาม ASEAN Disclosure Standards ข้างต้น สามารถกระทำได้รวดเร็วขึ้นในระหว่างการประชุม ACMF ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558
 
โดยการลงนามในบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้  ผู้ออกหลักทรัพย์ที่ต้องการระดมทุนโดยการเสนอขายตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ไม่ซับซ้อน จะต้องเปิดเผยข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตาม ASEAN Disclosure Standards โดยประเทศที่ทำหน้าที่หลักในการกำกับดูแล (Home Authority) จะพิจารณาคุณสมบัติและความครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผย พร้อมกับประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลในอีกประเทศหนึ่งที่จะมีการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกัน (Host Authority) และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 3-4 เดือนนับจากวันที่ยื่นคำขอและเอกสารครบถ้วน

 

• ASEAN Collective Investment Schemes Framework (ASEAN CIS Framework)

ก.ล.ต. ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนมาเลเซียและสิงคโปร์ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านการกำหนดแนวทางการยอมรับมาตรฐานหน่วยลงทุนซึ่งกันและกัน เพื่อเปิดให้มีการเสนอขายกองทุนรวมข้ามประเทศในอาเซียน (ASEAN CIS Framework) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 

 

ภายใต้ ASEAN CIS Framework ดังกล่าว หน่วยงานกำกับดูแลทั้งสามหน่วยงาน จะใช้มาตรฐานกลางในการพิจารณาคุณสมบัติของกองทุนรวมที่จะอนุญาตให้มีการเสนอขายข้ามกัน และคุณสมบัติของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่จะจัดตั้งกองทุนรวมดังกล่าว ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในกระบวนการขออนุญาตเสนอขายกองทุนรวมแบบข้ามประเทศ อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ บลจ. มีช่องทางตรงที่มีประสิทธิภาพในการเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างกันในประเทศสมาชิก

 

· อ่านรายละเอียดของ ASEAN CIS Framework คลิก: Standards of Qualifying ASEAN CIS

· อ่านรายละเอียดคู่มือแนวทางสำหรับ บลจ. คลิก: Handbook for CIS Operators of ASEAN CISs

International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR)

 

ก.ล.ต. ได้เข้าเป็นสมาชิก International Forum of Independent Audit Regulator (IFIAR) เมื่อเดือนกันยายน 2553 โดยหน่วยงานที่จะเป็นสมาชิก IFIAR ได้ต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ทำหน้าที่กำกับดูแลผู้สอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

IFIAR เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2549 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักสอบบัญชี  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล และเป็นช่องทางในการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศที่มีความสนใจในเรื่องการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี

 

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ IFIAR เพิ่มเติมได้ที่ http://www.ifiar.org​ 

 

ASEAN Audit Regulators Working Group

 
ASEAN Audit Regulators Working Group ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 ภายใต้ความร่วมมือของ ก.ล.ต. Audit Oversight Board of Malaysia และ Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีของประเทศอาเซียนในการยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชี โดยการจัดประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ในการกำกับดูแลการสอบบัญชี รวมถึงเปิดโอกาสให้มีความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างองค์กรกำกับดูแลการสอบบัญชีในอนาคต และช่วยผลักดันให้องค์กรกำกับดูแลการสอบบัญชีในกลุ่มประเทศอาเซียนมีอำนาจในการเจรจาต่อรองในเวทีโลกมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนแผนการเชื่อมโยงตลาดทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนและการเสนอขายหลักทรัพย์ข้ามประเทศ ในอันที่จะทำให้มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน

 

 

 

 

 

การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU)

 

ก.ล.ต. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งความช่วยเหลือทางด้านการตรวจสอบภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายแต่ละประเทศอนุญาตให้ดำเนินการได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย โดยปัจจุบัน ก.ล.ต. ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจและหนังสือแสดงเจตจำนง กับองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศอื่น 23 องค์กร (รวม 24 ฉบับ) และเป็นภาคีในข้อตกลงพหุภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมาย (IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding: IOSCO MMoU)

 

ก.ล.ต. ใช้บันทึกความเข้าใจเป็นกลไกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการตรวจสอบโดยมีการระบุข้อตกลงและเงื่อนไขในการดำเนินการและการรักษาความลับของข้อมูลที่ไม่พึงเปิดเผยต่อสาธารณะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งบันทึกความเข้าใจในระดับทวิภาคีมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้การทำงานขององค์กรกำกับดูแลตลาดทุนประสบความสำเร็จในการตรวจสอบ โดยองค์กรต่างประเทศที่ ก.ล.ต. ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจด้วย ได้แก่   

   
 

ลำดับ

Jurisdiction

Authority

วันที่

1.

Argentina

Comisión Nacional de Valores (CNV)

6 พฤศจิกายน 2540

2.

Australia

Australian Securities and Investments Commission (ASIC)

14 เมษายน 2540

3.

Brazil

Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

31 ตุลาคม 2540

​4. ​Brunei ​Monetary Authority of Brunei Darussalam (MABD) ​25 ตุลาคม 2560
​5. Cambodia Securities and Exchange Commission of Cambodia ​2 เมษายน 2557

6.

Chile

Superintendencia de Valores y Seguros de Chile

6 พฤศจิกายน 2538

7..

China

China Securities Regulatory Commission (CSRC)

11 เมษายน 2550

​8. China Financial Affairs Office of Kunming Municipal People’s Government (FAKM) ​8 เมษายน 2556

9.

Chinese Taipei

Financial Supervisory Commission (FSC)

18 มิถุนายน 2539

10.

Hong Kong

Securities and Futures Commission (SFC)

12 พฤศจิกายน 2536

11.

India

Securities and Exchange Board of India (SEBI)

10 เมษายน 2550

12.

Indonesia

Financial Services Authority (OJK)

15 ตุลาคม 2546

13.

Israel

Israel Securities Authority (ISA)

17 กรกฎาคม 2549

​14. ​Japan (EOL) ​Financial Services Agency (FSA) ​25 กุมภาพันธ์ 2557
​15. ​Korea Financial Service Commission / Financial Supervisory Service​ ​12 มิถุนายน 2555
16.​
Lao PDR
Securities and Exchange Commission Office​
29 มิถุนายน 2554
17.
Luxembourg​​ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)​​ 28 พฤศจิกายน 2555​​

18.

Malaysia

Securities Commission (SC)

4 เมษายน 2537

​19. ​Myanmar ​Securities and Exchange Commission of Myanmar (SECM) ​16 ตุลาคม 2560
​20. ​Oman ​Capital Market Authority - Sultanate of Oman (CMA) ​8 พฤษภาคม 2561

21.

Singapore (LOI)

Monetary Authority of Singapore (MAS)

15 กันยายน 2548

22.

Singapore

Monetary Authority of Singapore (MAS)

16 สิงหาคม 2550

23.

South Africa

Financial Services Board of South Africa (FSB)

19 พฤศจิกายน 2543

24.

Sri Lanka

Securities and Exchange Commission of Sri Lanka (SEC)

10 ธันวาคม 2544

25.

United Arab Emirates

Dubai Financial Services Authority (DFSA)

12 มีนาคม 2549

26.

United Arab Emirates

Emirate Securities and Commodities Authority (ESCA)

16 กรกฎาคม 2550

27.

Vietnam

State Securities Commission (SSC)

24 พฤศจิกายน 2549

 
 
 
 

Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)

 

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในยุโรป โดยประสานงานกับ European Securities and Markets Authority (ESMA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวแทนหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของแต่ละประเทศในสหภาพยุโรปและเป็นหน่วยงานที่ออกเกณฑ์ Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) โดย AIFMD นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2556 เพื่อเป็นการกำกับดูแลบริษัทจัดการลงทุนที่จัดการหรือเสนอขายกองทุนใด ๆ ซึ่งมิได้เข้าข่ายเป็น Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)* 

 

หลักเกณฑ์ AIFMD ดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อตลาดทุนไทยในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไทยมีการดำเนินธุรกิจหรือมีธุรกรรม ดังต่อไปนี้

1. เสนอขายกองทุนไทยในยุโรป
2. จัดตั้งและจัดการกองทุนในยุโรป
3. รับจ้างบริหารกองทุนให้กองทุนในยุโรป
4. กองทุนในยุโรปมีการนำเงินมาลงทุนในกองทุนไทยมากกว่าร้อยละ 85 ของ NAV ของกองทุนในยุโรป (หมายเหตุ: ในกรณีที่กองทุนไทยมีการนำเงินไปลงทุนในกองทุนยุโรป บลจ.ไทยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใน AIFMD อย่างไรก็ดี MOU ครอบคลุมถึงการให้ความร่วมมือสำหรับกรณีที่กองทุนไทยนำเงินไปลงทุนในกองทุนในยุโรป)

 

 

 

 

(หนังสือเวียน ที่ กลต.กธ.(ว) 35/2556 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการดำเนินงานในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไทยจะดำเนินธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับประเทศในทวีปยุโรปภายใต้หลักเกณฑ์ AIFMD)
 
ปัจจุบัน ก.ล.ต. ได้ลงนามใน MOU กับองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนในประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป 23 ประเทศ และ European Economic Area (EEA) อีก 3 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 26 ประเทศ (27 องค์กร) ตามตารางที่ปรากฏด้านล่าง โดย MOU ดังกล่าวมีการกำหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปรึกษาหารือ การให้ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแล alternative investment fund managers ที่มีการประกอบกิจการแบบ cross-border ในประเทศคู่ภาคี

 

ในปัจจุบัน มีกองทุนที่จัดตั้งโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนของไทยไปเสนอขายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปผ่านกลไกดังกล่าวแล้ว

 

ลำดับ
ประเทศ
หน่วยงาน
วันที่
1.
Austria
Financial Market Authority
22 กรกฎาคม 2556
2.
Bulgaria
Financial Supervision Commission
22 กรกฎาคม 2556
3.
Cyprus
Cyprus Securities and Exchange Commission
22 กรกฎาคม 2556
4.
Czech Republic  
Czech National Bank
22 กรกฎาคม 2556
5.
Denmark
Finanstilsynet (Financial Supervisory Authority)
22 กรกฎาคม 2556
6.
Estonia
Estonia Financial Supervision Authority
22 กรกฎาคม 2556
7.
Finland
Finanssivalvonta (Financial Supervisory Authority)
22 กรกฎาคม 2556
​8.
​France
Autorité des Marchés Financiers
​19 กันยายน 2557
​9.

​Greece

Hellenic Capital Market Commission 22 กรกฎาคม 2556
10. 
Hungary
Pénzűgyi Szervezetek Állami Felűgyelete
(The Central Bank of Hungary)
22 กรกฎาคม 2556
11.
Iceland
Fjármálaeftirlitið
(Financial Supervisory Authority)
22 กรกฎาคม 2556
12.
Ireland
Central Bank of Ireland
22 กรกฎาคม 2556
13.
Latvia
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
22 กรกฎาคม 2556
14.
Liechtenstein
Finanzmarktaufsicht
(Financial Market Authority)
22 กรกฎาคม 2556
15.
Lithuania
Bank of Lithuania
22 กรกฎาคม 2556
16.
Luxembourg
Commission de Surveillance du Secteur Financier
22 กรกฎาคม 2556
17.
Malta
Malta Financial Services Authority
22 กรกฎาคม 2556
18.
Norway
Finanstilsynet
(Fin​ancial Supervisory Authority)
22 กรกฎาคม 2556
19.
Poland
Polish Financial Supervision Authority
22 กรกฎาคม 2556
20.
Portugal
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
(Securities Market Commission)
22 กรกฎาคม 2556
21.
Romania
Romanian Financial Supervisory Authority
22 กรกฎาคม 2556
22.
Slovak Republic
Národná banka Slovenska
22 กรกฎาคม 2556
23.
Spain
Comisión Nacional del Mercado de Valores
22 กรกฎาคม 2556
24.
Sweden
Finansinspektionen
22 กรกฎาคม 2556
25.
The Netherlands
Autoriteit Financiële Markten
(Netherlands Authority for the Financial Markets)
22 กรกฎาคม 2556
26.
United Kingdom
Financial Conduct Authority
22 กรกฎาคม 2556
​27.
​Gibraltar (British Oversea Territory)
Fina​ncial Services Commission
​9 กันยายน 2557

  

หมายเหตุ
* สามารถดูรายละเอียดของเกณฑ์ UCITS เพิ่มเติมได้ที่ http://ec.europa.eu/internal_market/investment/index_en.htm 

 

 
 
​​
ปรับปรุงล่าสุด 28 มีนาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map