CAPITAL MARKET & BUSINESS SECTOR
ตลาดทุนกับภาคธุรกิจ
 
เรียนรู้ถึงช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุน และเตรียมความพร้อมก่อนระดมทุนในตลาดทุน เจ้าของกิจการหรือผู้สนใจสามารถทำแบบสอบถามและเรียนรู้ผ่าน touch screen ว่าจะสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างไร ?

 


 

 หน้าหลักศูนย์การเรียนรู้ | สถานีที่ 1 | สถานีที่ 2 | สถานีที่ 3 | สถานีที่ 4 | สถานีที่ 5 | สถานีที่ 6 |สถานีที่ 7 | สถานีที่ 8 | สถานีที่ 9