ประวัติส่วนบุคคล
ชื่อ :                     นายเอกชัย จงวิศาล
ตำแหน่ง             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประวัติการศึกษา
 bull.gif
ปริญญาโท Indiana University, Bloomington, Indiana. U.S.A.
 bull.gif
ปริญญาตรี เกียรตินิยม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน
 bull.gif
ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
bull.gif

ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการกองทุน

bull.gif ​อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารซับซ้อน
ประวัติการทำงาน
 bull.gif
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
bull.gif กรรมการ ในคณะกรรมการของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
bull.gif อนุกรรมการ ในสมาคมตราสารหนี้ ด้าน Market Practice
bull.gif กรรมการ ในคณะกรรมการตลาดการเงินไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
bull.gif ผู้บริหารสูงสุดด้านลงทุน รองกรรมการผู้จัดการ บลจ. ทิสโก้ จำกัด
bull.gif ​กรรมการในคณะกรรมการของ บลจ. ทิสโก้ จำกัด
bull.gif ​กรรมการ ในคณะกรรมการของ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
bull.gif ​กรรมการอิสระ ในคณะกรรมการของสมาคมตราสารหนี้
bull.gif ​กรรมการ ในคณะกรรมการก่อตั้ง บมจ. ซีพีออลล์ (ชื่อเดิม บมจ. ซีพี เซเว่นอีเลเว่น)
bull.gif ​กรรมการ ในคณะกรรมการของ บมจ. โฮมโปรดักส์
bull.gif ​กรรมการ ในคณะกรรมการของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด