ประวัติส่วนบุคคล
ชื่อ : นางพรอนงค์  บุษราตระกูล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประวัติการศึกษา
bull.gif
DBA. (Finance), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bull.gif
MBA. (MIS), University of Dallas
bull.gif B.A. (การจัดการเชิงปริมาณ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน
bull.gif หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bull.gif ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bull.gif กรรมการบริหารความเสี่ยงและวางระบบควบคุมภายใน ศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bull.gif ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารซับซ้อน
bull.gif ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางและตลาด
bull.gif ผู้ทรงคุณวุฒิคณะทำงานกำหนดมาตรฐานความรู้และโครงสร้างหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน และคณะทำงานพิจารณามาตรฐานข้อสอบและการวัดผล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
bull.gif อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
bull.gif อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
bull.gif ​กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
bull.gif ​อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ในฐานะทุนหมุนเวียน) สำนักงานคณะกรรมการกิจการพลังงาน
ประวัติการทำงาน
bull.gif ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักทรัพย์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมประเภทกองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
bull.gif กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
bull.gif อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
bull.gif
กรรมการอิสระ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
bull.gif
ประธานกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการสำนักหักบัญชี ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
bull.gif
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์