ประวัติส่วนบุคคล
 
 
ชื่อ :                    นายรพี สุจริตกุล
ตำแหน่ง             ประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประวัติการศึกษา
 bull.gif
ปริญญาโท ด้านกฎหมายจาก University of Bristol สหราชอาณาจักร
 bull.gif
ปริญญาตรี ด้านกฎหมาย จาก University of Essex สหราชอาณาจักร
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
bull.gif

เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 bull.gif
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
bull.gif กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน                      
bull.gif กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
bull.gif​​ กรรมการ คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
bull.gif กรรมการ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ประวัติการทำงาน
bull.gif ​กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
bull.gif กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
bull.gif ​ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
bull.gif กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
bull.gif ​กรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
bull.gif ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
bull.gif ​กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
bull.gif ​กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
bull.gif กรรมการ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
bull.gif ​กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
 bull.gif
ผู้อำนวยการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 bull.gif
ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
bull.gif ​ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
bull.gif ​ฝ่ายกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย