ประวัติส่วนบุคคล
ชื่อ :                 นางศรัณยา จินดาวณิค
ตำแหน่ง :          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประวัติการศึกษา
 bull.gif
M.B.A. Eastern Michigan University
 bull.gif
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน
 bull.gif
ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารทุน และการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
bull.gif ​ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
bull.gif อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางและตลาด
ประวัติการทำงาน
 bull.gif
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
bull.gif ​กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
bull.gif ​ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
bull.gif ​ที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
bull.gif ​สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
​- ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์
- ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน
- รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล
- ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ
- ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์