ประวัติส่วนบุคคล
ชื่อ :                     นางสุชาดา  ภวนานันท์
ตำแหน่ง             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประวัติการศึกษา
 bull.gif
ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 bull.gif
ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน
 bull.gif
ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับและพัฒนาการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน
bull.gif ​ประธานคณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
bull.gif ​อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ประวัติการทำงาน
 bull.gif
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต
ประธานกรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
bull.gif บริษัทเงินทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการ ฝ่ายเงินฝาก
กรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด
กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจเงินฝาก
bull.gif บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจเงินฝาก
กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจเงินฝาก
ผู้จัดการ ฝ่ายเงินฝาก
bull.gif บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นวธนกิจ จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
- เจ้าหน้าที่อาวุโสค้าหลักทรัพย์
- เจ้าหน้าที่อาวุโสสินเชื่อเจ้าหน้าที่อาวุโสสินเชื่อ
bull.gif บริษัทเงินทุน บางกอกอินเวสท์เมนท์ จำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
- เจ้าหน้าที่การเงิน