ประวัติส่วนบุคคล
ชื่อ : นายสุวิชญ โรจนวานิช
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
               
กรรมการกำกับตลาดทุน
ประวัติการศึกษา
bull.gif
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ การเงิน-การธนาคาร มหาวิทยาลัย  North Texas State สหรัฐอเมริกา
bull.gif
ปริญญาตรีบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน
bull.gif ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ประวัติการทำงาน
bull.gif ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
bull.gif ผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
bull.gif ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
bull.gif รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
bull.gif ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
bull.gif กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
bull.gif กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
bull.gif กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
bull.gif
กรรมการ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
bull.gif
กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
bull.gif
กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด  
การฝึกอบรม
bull.gif หลักสูตร Knowledge Co-Creation program in Executive Program in Public Finance Management Government Debt Management จัดโดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ปี 2559
bull.gif หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 5 (TEPCot รุ่นที่ 5)
bull.gif หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 43 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) นนทบุรี
bull.gif หลักสูตร Strategic Thinking and Executive Action Kellogg School of Management สหรัฐอเมริกา
bull.gif หลักสูตร DCP รุ่นที่ 163/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
bull.gif วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53 ปี 2553