ประวัติส่วนบุคคล
  
ชื่อ :                    นางทิพยสุดา ถาวรามร
ตำแหน่ง            รองเลขาธิการ กรรมการในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 
ประวัติการศึกษา
 bull.gif
Master of Business Administration (with distinction)
Wharton School, University of Pennsylvania                                                                               
 bull.gif
Bachelor of Arts in Mathematics (magna cum laude)
Harvard University                                                                                                               
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
 bull.gif
คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนไทย
 bull.gif
คณะกรรมการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านตลาดทุนของไทยกับกลุ่มประเทศในภูมิภาค
bull.gif 
คณะกรรมการพิจารณาศึกษาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขกฎหมายเพื่อพัฒนาและกำกับดูแลธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน (Financial Technology : Fintech) และการทำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีการเงิน
 bull.gif 
คณะกรรมการบูรณาการระบบบำเหน็จบำนาญ
 bull.gif
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบชำระเงินสำหรับตลาดทุน
ประวัติการทำงาน
 bull.gif
ธนาคารแห่งประเทศไทย
การอบรม
bull.gif ​หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 4
 bull.gif
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7
bull.gif หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8
bull.gif หลักสูตร Leadership Development Program รุ่น 2 (LDP 2)
bull.gif หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 bull.gif
หลักสูตร The Advanced Senior Executive Program (ASEP)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และ Kellogg’s Executive Development Education
 bull.gif
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 116
 bull.gif
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่น 7)