ประวัติส่วนบุคคล
 
 
ชื่อ :           นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
ตำแหน่ง    กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา
 bull.gif
ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน  St.Louis University, Missouri, U.S.A.       
 bull.gif
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
bull.gif ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
bull.gif
กรรมการบริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
bull.gif
กรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
bull.gif
กรรมการบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
bull.gif
นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
bull.gif กรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
bull.gif กรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 bull.gif
ที่ปรึกษานายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 bull.gif
ที่ปรึกษาสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
bull.gif กรรมการสภาสถาบันและกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
bull.gif ประธานมูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต
bull.gif กรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ประวัติการทำงาน
bull.gif
กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
bull.gif
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)