ประวัติส่วนบุคคล
ชื่อ:   นางกัลยานี ภาคอัต
ตำแหน่ง:   กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา
bull.gif
Ph.D (Finance), RMIT University, Melbourne, Australia (Postgraduate Research Scholarship)
 bull.gif
M.Bus (By Research), RMIT University, Melbourne, Australia
 bull.gif
พัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ - การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
bull.gif
บัญชีบัณฑิต (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
 bull.gif
รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
bull.gif ประธานคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
bull.gif กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส พี ซี พรีเชียส เมททอล จำกัด
bull.gif กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัททีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
bull.gif ​ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน
bull.gif ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการวิจัยสาขาการเงินและการบัญชี
ประวัติการทำงาน
 bull.gif
Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย