ประวัติส่วนบุคคล
 
 
ชื่อ :                นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
ตำแหน่ง         ปลัดกระทรวงพาณิชย์
                      กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 
ประวัติการศึกษา
 bull.gif
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน สหรัฐอเมริกา
 bull.gif
ปริญญาตรีบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
 bull.gif
กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                                                           ​bull.gif ​รองประธาน คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า​
​                                                           bull.gif ​กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
                                                           ​bull.gif

​กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

                                                           ​bull.gif ​กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
bull.gif กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำงาน
 bull.gif
อธิบดีกรมการค้าภายใน
bull.gif
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
bull.gif
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
bull.gif
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
bull.gif
อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก
bull.gif
อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 bull.gif
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
 bull.gif
ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
 bull.gif
รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
 bull.gif
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก
การฝึกอบรม
 bull.gif
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 31 ปี 2559
bull.gif หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่น 5) ปี 2557
bull.gif หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12 (Public Director Institute : PDI) ปี 2556
bull.gif หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) ปี 2556
bull.gif หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 166 ปี 2555
bull.gif
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 14 ปี 2555