ประวัติส่วนบุคคล
 
 
ชื่อ :                    นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ตำแหน่ง            กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา
bull.gif ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ​(เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
bull.gif ดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์ (D.Eng) จาก Tokyo Institute of Technology, ประเทศญี่ปุ่น
 bull.gif
มหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์ (M.Eng) จาก Tokyo Institute of Technology, ประเทศญี่ปุ่น
 bull.gif
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (B.Eng) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
bull.gif กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
bull.gif กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
bull.gif ที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
bull.gif กรรมการ คณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ สำนักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ
bull.gif สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
bull.gif กรรมการ ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 bull.gif
กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 bull.gif
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)
bull.gif ​นายก สภาสถาบันวิทยสิริเมธี
bull.gif ​ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์
ประวัติการทำงาน
bull.gif กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
bull.gif ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
bull.gif ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
bull.gif กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
bull.gif ที่ปรึกษา มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย
bull.gif ที่ปรึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bull.gif ที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
bull.gif ที่ปรึกษา คณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bull.gif กรรมการ การจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุน มหาวิทยาลัยมหิดล
bull.gif กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
bull.gif กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
bull.gif ​กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
bull.gif ​กรรมการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
bull.gif ​กรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
bull.gif กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
bull.gif อุปนายก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bull.gif กรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
bull.gif ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bull.gif กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bull.gif ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bull.gif คณะอนุกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
bull.gif ที่ปรึกษา สมาคมไทย-ญี่ปุน
bull.gif คณะที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่า วิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bull.gif กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
bull.gif กรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
bull.gif
กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
bull.gif
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
bull.gif
ประธานคณะอนุกรรมการกำกับแนวทางหน่วยปฏิบัติการกลาง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
bull.gif
กรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
การอบรม
bull.gif หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน
bull.gif หลักสูตร "การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน" รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
bull.gif หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 53
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
bull.gif หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8 (วตท. 8)
bull.gif หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รุ่นที่ 1
bull.gif PTT Executive Leadership Program 2008/GE Crotonville, U.S.A.
 bull.gif
NIDA Executive Leadership Program 2007/Wharton University of Pennsylvania, U.S.A.
bull.gif Directors Certification Program 51/2004/Thai Institute of Directors
   bull.gif
Director Accreditation program 24/2004/ Thai Institute of Directors
bull.gif Finance for Non-Finance Director 14/2547 Thai Institute of Directors
bull.gif
Industrial Liaison Program (ILP) 2005 / Massachusetts Institute of Technology University