ประวัติส่วนบุคคล
ชื่อ:   นางปราณี ภาษีผล
ตำแหน่ง:   กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา
bull.gif
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 bull.gif
บัญชีมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 bull.gif
บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
​                                                          bull.gif ​ประธานอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
​                                                          bull.gif ​ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
 bull.gif
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
bull.gif ​กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
bull.gif ​กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส.ซี.ไอ.อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)
bull.gif ​อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ
ประวัติการทำงาน
 bull.gif
รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
 bull.gif
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 bull.gif
ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
 bull.gif
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์
 bull.gif
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
 bull.gif
ที่ปรึกษาสมาคมประกันวินาศภัย
bull.gif ​กรรมการกองทุนประกันชีวิต
bull.gif กรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กระทรวงพาณิชย์
การอบรม
 bull.gif
ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน ประจำปีการศึกษา 2546
 bull.gif
ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักงานกฤษฎีกา
 bull.gif
ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 30 สำนักงาน ก.พ.
 bull.gif
ประกาศนียบัตรหลักสูตร “Directors Certification Program”Class 10/2001
 bull.gif
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 bull.gif
ประกาศนียบัตรหลักสูตร“Advanced Audit Committee Programs”
bull.gif ​สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
bull.gif ​ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program Update (DCPU) รุ่น 3/2015
bull.gif ​ประกาศนียบัตร Change Management จาก Ripa International ประเทศอังกฤษ