ประวัติส่วนบุคคล
 
 
ชื่อ :                    นายรพี สุจริตกุล
ตำแหน่ง             กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
                          ตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา
 bull.gif
ปริญญาโท ด้านกฎหมายจาก University of Bristol สหราชอาณาจักร
 bull.gif
ปริญญาตรี ด้านกฎหมาย จาก University of Essex สหราชอาณาจักร
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
bull.gif

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

 bull.gif
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ประวัติการทำงาน
bull.gif ​กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
bull.gif กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
bull.gif ​ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
bull.gif กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
bull.gif ​กรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
bull.gif ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
bull.gif ​กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
bull.gif ​กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
bull.gif กรรมการ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
bull.gif ​กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
 bull.gif
ผู้อำนวยการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 bull.gif
ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
bull.gif ​ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
bull.gif ​ฝ่ายกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย