ประวัติส่วนบุคคล
ชื่อ:   นายสราวุธ เบญจกุล
ตำแหน่ง:   กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา
bull.gif
ปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ  (M.C.J)  Howard  University  สหรัฐอเมริกา
 bull.gif
ปริญญาโทด้านกฎหมายระหว่างประเทศ  (LL.M.)  American  University  สหรัฐอเมริกา
 bull.gif
ปริญญาโทด้านกฎหมายธุรกิจ  (LL.M.)  University  of  Bristol  สหราชอาณาจักร
 bull.gif
เนติบัณฑิต  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 bull.gif
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
 bull.gif
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
bull.gif เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
bull.gif ​ประธานกรรมการบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 
bull.gif ​กรรมการในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย 
bull.gif ​​ประธานอนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาการรถไฟแห่งประเทศไทย 
bull.gif ​ประธานกรรมการธุรกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
bull.gif ​กรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาอนุสัญญาต่าง ๆ  กระทรวงการต่างประเทศ 
bull.gif ​กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
bull.gif ​​อนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ 
bull.gif ​​อนุกรรมการวิชาการว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ 
bull.gif ​กรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัทกรุงไทยกฎหมาย 
bull.gif กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
bull.gif กรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
bull.gif ​กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
bull.gif ​อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยรามคำแหง
bull.gif ​บรรณาธิการวารสารบทบัณฑิตย์แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
bull.gif ​ประธานกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
bull.gif ​รองประธานพิจารณาเสนอแนะและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย  สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
bull.gif ​อนุกรรมการใน อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ 
bull.gif ​กรรมการด้านกฎหมาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
bull.gif ​อนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสำนักงาน กสทช. 
bull.gif ​กรรมการเพื่อวิเคราะห์คำพิพากษาและแนวทางดำเนินการ กระทรวงการต่างประเทศ 
bull.gif ​ประธาน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ 
bull.gif ​กรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
bull.gif ​รองประธานกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
bull.gif ​กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ 
bull.gif กรรมการในคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
bull.gif กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการธนาคารในคณะกรรมการคดีพิเศษ
bull.gif กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการทำงาน
 bull.gif
ที่ปรึกษากฎหมายและพนักงานอัยการ 
 bull.gif
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทลุง
 bull.gif
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค  3
 bull.gif
ผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้
 bull.gif
รองเลขาธิการส่งเสริมงานตุลาการ
 bull.gif
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา
bull.gif
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนครแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว