ประวัติส่วนบุคคล
 
 
ชื่อ :                นายสมชัย สัจจพงษ์
ตำแหน่ง         ปลัดกระทรวงการคลัง
                      กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 
ประวัติการศึกษา
 bull.gif
ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ OHIO STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
 bull.gif
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ OHIO STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
 bull.gif
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
 bull.gif
ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
bull.gif กรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
bull.gif กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำงาน
 bull.gif
อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
bull.gif
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
bull.gif
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
bull.gif
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
bull.gif
รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
bull.gif
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 bull.gif
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 bull.gif
ผู้อำนวยการกองนโยบายการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 bull.gif
ผู้อำนวยการกองนโยบายและวางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 bull.gif
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายเศรษฐกิจ กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 bull.gif
อาจารย์พิเศษระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
bull.gif
บรรณาธิการที่ปรึกษา วารสารการเงินการคลัง
bull.gif
อาจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ OHIO STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
การฝึกอบรม
 bull.gif
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วพน. รุ่น 3 สถาบันวิทยาการพลังงาน พ.ศ. 2556
bull.gif หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ    
องค์การมหาชน (
PDI) สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2554
bull.gif หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCot) รุ่นที่ 2  สถาบันวิทยาการการค้า  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2552
bull.gif หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศประจำปีการศึกษา 2550-2551
bull.gif หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2549
bull.gif สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai lnstitute of Directors : IOD
หลักสูตร   
Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 75 พ.ศ. 2549
bull.gif
นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 44 พ.ศ. 2548