ประวัติส่วนบุคคล
 
 
ชื่อ :                 นายวิรไท สันติประภพ
ตำแหน่ง          ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
                       กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา
 bull.gif
 Ph.D. in Economics, Harvard University, Cambridge, MA, U.S.A.
 bull.gif
 A.M. in Economics, Harvard University, Cambridge, MA, U.S.A.
 bull.gif
 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
bull.gif ​กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
bull.gif ​กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
bull.gif ​กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 bull.gif
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ​
bull.gif ​กรรมการ แผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
bull.gif ​กรรมการบริหาร หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
bull.gif ​​กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ
bull.gif ​​กรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 
bull.gif กรรมการ มูลนิธิมั่นพัฒนา​​
bull.gif ​กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
bull.gif นักเศรษฐศาสตร์ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
bull.gif ผู้อำนวยการร่วม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
(ลาพักจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ)​
bull.gif ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจ ​ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
bull.gif ​รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
bull.gif ​ที่ปรึกษา ​สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
เกียรติประวัติ
bull.gif รับพระราชทานรางวัลเรียนดีทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
bull.gif รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
bull.gif ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์​
bull.gif ​Eisenhower Fellowship
การอบรม
 bull.gif
Corporate Strategy Executive Education Program, MIT Sloan School of Management, Cambridge, MA, U.S.A.​  
 bull.gif
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
bull.gif ​​Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย​
bull.gif ​Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย​