ประวัติส่วนบุคคล
ชื่อ :                   นายวรวิทย์  จำปีรัตน์
ตำแหน่ง            ประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 
ประวัติการศึกษา
 bull.gif
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 bull.gif
MPA (Public Administration), The University of Manila, The Philippines
 bull.gif
BBA (Management), The University of Manila, The Philippines
ตำแหน่งปัจจุบัน
 bull.gif
กรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (ด้านองค์กรอิสระและรัฐวิสาหกิจ)
bull.gif ​อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ การเงินการคลัง
bull.gif ​กรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.)
ประวัติการทำงาน
bull.gif กรรมการคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
bull.gif ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย
bull.gif ประธานกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
bull.gif ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
bull.gif กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
bull.gif กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
bull.gif ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
bull.gif กรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
bull.gif กรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
bull.gif ​กรรมการ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรม
bull.gif
หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 19/2013 และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 114/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
bull.gif หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 48/2549 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน