ประวัติส่วนบุคคล
 
 
ชื่อ :                    นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
ตำแหน่ง            กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา
 bull.gif
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 bull.gif
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
 bull.gif
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บริษัทบ้านปูเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 bull.gif
กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
​                                                           bull.gif ​กรรมการอิสระ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำก้ด (มหาชน)
ประวัติการทำงาน
bull.gif
รองผู้จัดการใหญ่ หัวหน้ากลุ่มบริหารความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
bull.gif
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
bull.gif
กรรมการ ธนาคารวีนาสยาม (เวียดนาม)
bull.gif
กรรมการ บริษัท ไทยเรตติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด
bull.gif
กรรมการ บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด
การอบรม
 bull.gif
หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 66/2007
bull.gif Advanced Bank Management Program, Wharton University
   bull.gif ​Advanced Management Program, Harvard University
bull.gif หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2546