รายชื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(16 มีนาคม 2535 - ปัจจุบัน) 

​ ​ประธานกรรมการ ก.ล.ต. (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)
นายสุธี สิงห์เสน่ห์ ​17 มีนาคม 2535 - 15 มิถุนายน 2535
​นายพนัส สิมะเสถียร ​16 มิถุนายน 2535 - 28 กันยายน 2535
นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์​ ​29 กันยายน 2535 - 17 กรกฎาคม 2538
​นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ​18 กรกฎาคม 2538 - 26 พฤษภาคม 2539
นายบดี จุณณานนท์​ ​28 พฤษภาคม 2539 - 15 ตุลาคม 2539
​นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (รักษาการ) ​16 ตุลาคม 2539 - 18 พฤศจิกายน 2539
​นายประภัตร โพธสุธน (รักษาการ)  ​19 พฤศจิกายน 2539 - 28 พฤศจิกายน 2539
​นายอำนวย วีรวรรณ ​29 พฤศจิกายน 2539 - 20 มิถุนายน 2540
​นายทนง พิทยะ ​21 มิถุนายน 2540 - 23 ตุลาคม 2540
​นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ​24 ตุลาคม 2540 - 13 พฤศจิกายน 2540
​นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ​14 พฤศจิกายน 2540 - 17 กุมภาพันธ์ 2544
​นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ​18 กุมภาพันธ์ 2544 - 9 กุมภาพันธ์ 2546
​ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ ​10 กุมภาพันธ์ 2546 - 9 มีนาคม 2547
​นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ​10 มีนาคม 2547 - 1 สิงหาคม 2548
​นายทนง พิทยะ ​2 สิงหาคม 2548 - 19 กันยายน 2549
ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล​ ​9 ตุลาคม 2549 - 28 กุมภาพันธ์ 2550
นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์​ ​7 มีนาคม 2550 - 5 กุมภาพันธ์ 2551
​นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี  ​6 กุมภาพันธ์ 2551 - 6 กรกฎาคม 2551

   

​ ​ประธานกรรมการ ก.ล.ต. (ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)
นายวิจิตร สุพินิจ ​29 เมษายน 2551 - 2 มิถุนายน 2554
​นางสาวนวพร เรืองสกุล ​14 กรกฎาคม 2554 - 28 เมษายน 2555
​นายชัยเกษม นิติสิริ 29 เมษายน 2555 - 25 มิถุนายน 2556
​นายอัชพร จารุจินดา 2 กรกฎาคม 2556 ​- 25 สิงหาคม 2558
​นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ​15 กันยายน 2558 - ปัจจุบัน

   

​ ​ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
​นายวิจิตร สุพินิจ ​17 มีนาคม 2535 - 2 กรกฎาคม 2539
​นายเริงชัย มะระกานนท์ ​13 กรกฎาคม 2539 - 27 กรกฎาคม 2540
​นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ​28 กรกฎาคม 2540 - 5 พฤษภาคม 2541
​ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล ​6 พฤษภาคม 2541 - 30 พฤษภาคม 2544
​ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ​31 พฤษภาคม 2544 - 7 ตุลาคม 2549
​นางธาริษา วัฒนเกส ​8 พฤศจิกายน 2549 - 30 กันยายน 2553
​นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2558 
​นายวิรไท สันติประภพ ​1 ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​ ​ปลัดกระทรวงการคลัง
นายพนัส สิมะเสถียร​ 17 มีนาคม 2535 - 15 มิถุนายน 2535
นายบัณฑิต บุณยะปานะ​ ​16 มิถุนายน 2535 - 7 กรกฎาคม 2536
​นายอรัญ ธรรมโน ​20 กรกฎาคม 2536 - 30 กันยายน 2538
​ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล ​1 ตุลาคม 2538 - 28 กรกฎาคม 2540
​นายศุภชัย พิศิษฐวานิช (รักษาการ) ​29 กรกฎาคม 2540 - 4 สิงหาคม 2540
​นายศุภชัย พิศิษฐวานิช ​5 สิงหาคม 2540 - 30 กันยายน 2543
​นายสมใจนึก เองตระกูล ​1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2547
​นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ​1 ตุลาคม 2547 - 22 พฤษภาคม 2552
​นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ​12 มิถุนายน 2552 - 30 กันยายน 2553
​นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ​1 ตุลาคม 2553 - 11 ตุลาคม 2556
​นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ ​28 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558
​นายสมชัย สัจจพงษ์ ​1 ตุลาคม 2558 - 30 เมษายน 2561
นายประสงค์ พูนธเนศ ​10 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน
  
​ ​ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
​นายพชร อิศรเสนา ณ อยุธยา ​17 มีนาคม 2535 - 16 กันยายน 2537
​นายจเร จุฑารัตนกุล ​1 ตุลาคม 2537 - 30 กันยายน 2538
​นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ​27 ตุลาคม 2538 - 30 กันยายน 2543
​นายเกริกไกร จีระแพทย์ ​1 ตุลาคม 2543 - 6 กันยายน 2544
​นายธรรมนูญ เชี่ยวสกุล (รักษาการ) ​7 กันยายน 2544 - 15 ตุลาคม 2544
​นายการุณ กิตติสถาพร (รักษาการ) ​16 ตุลาคม 2544 - 6 พฤศจิกายน 2544
​นายการุณ กิตติสถาพร ​7 พฤศจิกายน 2544 - 30 กันยายน 2550
​นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ​1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2552
​นายยรรยง พวงราช ​1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2555
​นางวัชรี วิมุกตายน ​1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
​นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ 1 ตุลาคม 2556 ​- 26 มิถุนายน 2557
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ​27 มิถุนายน 2557 - 30 กันยายน 2559
​นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ​1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ​​1 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน
 
​ ​กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายนิพัทธ พุกกะณะสุต

​17 มีนาคม 2535 - 16 กรกฎาคม 2535

​นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ​17 มีนาคม 2535 - 27 กรกฎาคม 2535
​นายวีรพงษ์ รามางกูร ​17 มีนาคม 2535 - 27 พฤศจิกายน 2535
​นายทวี หนุนภักดี ​17 มีนาคม 2535 - 15 มีนาคม 2537
​นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ​17 มีนาคม 2535 - 28 พฤศจิกายน 2539
​นายมารวย ผดุงสิทธิ์ ​17 มีนาคม 2535 - 24 ตุลาคม 2540
​นายศุภชัย พิศิษฐวานิช ​17 กรกฎาคม 2535 - 8 ตุลาคม 2535
​นายอมร จันทรสมบูรณ์ ​28 กรกฎาคม 2535 - 21 มิถุนายน 2547
นายสมชัย ฤชุพันธุ์ ​9 ตุลาคม 2535 - 24 กุมภาพันธ์ 2540
​นายสุธี สิงห์เสน่ห์ ​26 มกราคม 2536 - 17 มิถุนายน 2545
​นายพนัส สิมะเสถียร  ​16 มีนาคม 2537 - 3 กรกฎาคม 2549
นายวิโรจน์ นวลแข ​15 มกราคม 2540 - 15 กุมภาพันธ์ 2548
​นายวุฒิชัย พงษ์ประสิทธิ์ ​25 กุมภาพันธ์ 2540 - 13 ตุลาคม 2540
​นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ​3 กุมภาพันธ์ 2541 - 27 ธันวาคม 2542
​นายประสงค์ วินัยแพทย์ ​3 กุมภาพันธ์ 2541 - 21 มิถุนายน 2547
​นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ​22 มิถุนายน 2547 - 14 พฤศจิกายน 2549
​นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช ​30 กันยายน 2548 - 15 พฤศจิกายน 2549
​นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ​21 พฤศจิกายน 2549 - 1 กรกฎาคม 2551
​นายวสันต์ เทียนหอม ​25 เมษายน 2543 - 6 กรกฎาคม 2551
​นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ​22 มิถุนายน 2547 - 6 กรกฎาคม 2551
​นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ​2 กรกฎาคม 2545 - 1 กรกฎาคม 2551
​7 กรกฎาคม 2551 - 14 สิงหาคม 2552
​พล.ต.ต. พรภัทร์ สุยะนันทน์ ​7 กรกฎาคม 2551 - 30 มิถุนายน 2553
​นายการุณ กิตติสถาพร ​19 พฤศจิกายน 2552 - 28 กุมภาพันธ์ 2554
​นายบัณฑิต นิจถาวร  ​1 มีนาคม 2554 - 12 พฤษภาคม 2554
​นายนนทพล นิ่มสมบุญ ​4 กรกฎาคม 2549 - 6 กรกฎาคม 2551
​7 กรกฎาคม 2551 - 21 กุมภาพันธ์ 2557
​นายกำชัย จงจักรพันธ์ ​19 ธันวาคม 2549 - 6 กรกฎาคม 2551
​7 กรกฎาคม 2551 - 10 พฤษภาคม 2558
​นางพรรณี สถาวโรดม ​7 กรกฎาคม 2551 - 7 ตุลาคม 2555
​นางเบญจา หลุยเจริญ ​18 มกราคม 2555 - 25 มิถุนายน 2556
​นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ​19 สิงหาคม 2556 - 3 พฤศจิกายน 2559
​นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ​1 มีนาคม 2554 - 5 กันยายน 2556
​นายประสงค์ พูนธเนศ  ​8 เมษายน 2557 - 10 พฤษภาคม 2558
​นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ​8 ตุลาคม 2555 - 22 มกราคม 2559
​นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ​23 มกราคม 2559 - 3 พฤศจิกายน 2559
​นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ​7 กรกฎาคม 2551 - 3 พฤศจิกายน 2559
นายสราวุธ เบญจกุล 11 พฤษภาคม 2558 – ปัจจุบัน
นางกัลยานี ภาคอัต ​​11 พฤษภาคม 2558 – ปัจจุบัน
นางปราณี ภาษีผล ​​11 พฤษภาคม 2558 – ปัจจุบัน
​​นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ ​4 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน
​นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ​4 พฤศจิกายน 2559 - 16 พฤศจิกายน 2560
​นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ​4 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน
 
​ ​กรรมการและเลขานุการ
นายเอกกมล คีรีวัฒน์ ​17 มีนาคม 2535 - 25 ธันวาคม 2538
​นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ​26 ธันวาคม 2538 - 25 ธันวาคม 2542
​​นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (รักษาการ) ​26 ธันวาคม 2542 - 27 ธันวาคม 2542
​นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ​28 ธันวาคม 2542 - 27 ธันวาคม 2546
​นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ​28 ธันวาคม 2546 - 6 กรกฎาคม 2551
​นายประสงค์ วินัยแพทย์ (รักษาการ)

​7 กรกฎาคม 2551 - 14 กรกฎาคม 2551

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ​15 กรกฎาคม 2551 - 4 สิงหาคม 2554
​นายชาลี จันทนยิ่งยง (รักษาการ) ​5 สิงหาคม 2554 - 3 ตุลาคม 2554
​นายวรพล โสคติยานุรักษ์ ​4 ตุลาคม 2554 - 15 เมษายน 2558
​​นายชาลี จันทนยิ่งยง (รักษาการ) ​16 เมษายน 2558 - 30 เมษายน 2558
​นายรพี สุจริตกุล ​1 พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน