รายชื่อผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เลขาธิการ

 

นายรพี สุจริตกุล

รองเลขาธิการ

 

นางทิพยสุดา ถาวรามร

รองเลขาธิการ
นายประกิด บุณยัษฐิติ
ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส

 

นางวรัชญา ศรีมาจันทร์

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นายศักรินทร์ ร่วมรังษี

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นางปะราลี สุคนธมาน

ผู้ช่วยเลขาธิการ

 

นางณัฐญา นิยมานุสร

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

ผู้ช่วยเลขาธิการ

 EX_sirivipa.jpg

นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

EX_charuphan.jpg

นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง

ผู้ช่วยเลขาธิการ

EX_praoporn.jpg

​นางพราวพร เสนาณรงค์

ผู้อำนวยการฝ่าย
     กฎหมายและพัฒนา นางสุวรรณา เชื้อบุญชัย
     การเงินและบริหารทั่วไป นางสุรีรัตน์ สุรเดชะ
​     กำกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน ​นางสาวเสาวนีย์ สุวรรณรงค์
     กำกับตลาด​ นางสาวสุภา ธรรมธิติวัฒน์
     กำกับธุรกิจจัดการลงทุน นางสาวอรทัย นิ่มถาวร
     กำกับธุรกิจตัวกลาง นางพัฒนพร ไตรพิพัฒน์
     กำกับบัญชีตลาดทุน นางสาวนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์
     คดี นายกิติขจร วัฒนศิริธรรม
     จดทะเบียนหลักทรัพย์ - ตราสารทุน นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล
     จดทะเบียนหลักทรัพย์ - ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน นางมาดาสิรี สุนทรโยธิน
​     จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน ​นายไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ
     ตรวจสอบตลาดทุน นายอเนก อยู่ยืน
     ตรวจสอบภายใน นางอุษณา ชะนะมา
​     ตราสารหนี้ ​นายเอกพล แสวงศรี
     ทรัพยากรบุคคล นายอนุตร ภู่อารีย์
​     ที่ปรึกษากฎหมายและคดีปกครอง นายศิวะกร กรรณสูต
     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายอภิสิทธิ์ สุขสาคร
     นโยบายธุรกิจจัดการลงทุน นางสาวจอมขวัญ คงสกุล
     นโยบายธุรกิจตัวกลาง นางสาวสาริกา อภิวรรธกกุล
     บริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร นายกำพล ศรธนะรัตน์
     พัฒนากฎเกณฑ์ 1
นางสาวสุชา บุณยเนตร
     พัฒนากฎเกณฑ์ 2 นางน้ำทิพย์ สินสุขเพิ่มพูน
     พัฒนาบริษัท นายธวัชชัย พิทยโสภณ
     ยุทธศาสตร์และวางแผน นางศิษฏศรี นาคะศิริ
     วิจัย นายฉัตรชัย ทิศาดลดิลก
​     ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน ​นางสาวอาจารีย์ ศุภพิโรจน์
     ส่งเสริมบรรษัทภิบาล นางโสมสุดา ตันจันทร์พงศ์
​     สื่อสารองค์กรและส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน ​นายปริย เตชะมวลไววิทย์
ผู้อำนวยการศูนย์
     กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นางสาวเนาวรัตน์ จันทวานิช
     ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นางสาวจุฬวดี วรศักดิ์โยธิน