Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ดำเนินคดี
ดำเนินคดี
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ดำเนินคดี > ทางบริหาร / ทางปกครอง
ดำเนินคดี
บทนำ
สถิติรายปี
ค้นหาข้อมูลการบังคับใช้กฎหมาย
ทางบริหาร / ทางปกครอง
ขั้นตอนการพิจารณา
 

ผู้ได้รับอนุญาต หรือได้รับความเห็นชอบ หรือขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัตินิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว

 

หากบุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง  หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้   สำนักงาน  ก.ล.ต.  คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง  คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณี อาจสั่งให้บุคคลนั้นแก้ไขการดำเนินการ หรือมีคำสั่งลงโทษทางปกครอง เช่น ภาคทัณฑ์ หรือสั่งพัก หรือเพิกถอนการอนุญาต การให้ความเห็นชอบ หรือการขึ้นทะเบียนได้ ถ้าผู้ถูกสั่งโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษ สามารถอุทธรณ์คำสั่งได้ ดังนี้

 


1. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางปกครองที่สั่งโดยสำนักงาน ก.ล.ต.ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และ พระราชบัญญัตินิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540

 

ผู้ถูกสั่งลงโทษสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ภายใน15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

 

สำนักงาน ก.ล.ต. ต้องพิจารณาและแจ้งผลให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับอุทธรณ์

 

หากสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ สำนักงาน ก.ล.ต. จะยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่งเดิม แต่หากไม่เห็นด้วย สำนักงาน ก.ล.ต. จะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาต่อไป

 

หากผู้ถูกสั่งลงโทษไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถูกสั่งลงโทษสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายใน 90 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 

  

2. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางปกครองที่สั่งโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง

 

กรณีถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  ผู้ถูกสั่งลงโทษสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

 

กรณีถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ผู้ถูกสั่งลงโทษสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง  หากผู้ถูกสั่งลงโทษไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถูกสั่งลงโทษสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายใน 90 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 

 

3. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางปกครองที่สั่งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ถูกสั่งลงโทษสามารถยื่นฟ้องเป็นคดีปกครองต่อศาลปกครองได้โดยตรง ภายใน 90 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงการสั่งการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเรียกดู (1) ผังแสดงขั้นตอนการดำเนินการทางบริหาร/ปกครอง และขั้นตอนการใช้สิทธิโต้แย้งคำสั่งลงโทษทางปกครอง และ (2) ระเบียบคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการยื่น การพิจารณา การวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของสำนักงาน พ.ศ. 2542 ได้

ปรับปรุงล่าสุด 14 พฤษภาคม 2558
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map