Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ดำเนินคดี
ดำเนินคดี
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ดำเนินคดี > การดำเนินการทางแพ่ง
ดำเนินคดี
บทนำ
สถิติรายปี
ค้นหาข้อมูลการบังคับใช้กฎหมาย
การดำเนินการทางแพ่ง
 
เลขที่คดี
ชื่อผู้กระทำผิด
มาตรา
พฤติกรรมการกระทำผิด
มาตรการลงโทษทางแพ่ง
โทษอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข่าว
ก.ล.ต.
1/2560
นายยิ่งอนันต์ วงศ์ศิริเดช
241 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ในระหว่างวันที่ 9 ถึง 11 มิถุนายน 2558 นายยิ่งอนันต์ วงศ์ศิริเดช ขณะดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร (“SSPF”) ซื้อหน่วยลงทุน SSPF ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาวศรัญญา เข็มทอง ซื้อหน่วยลงทุน SSPF จำนวน 360,000 หน่วย โดยอาศัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีบริษัทแห่งหนึ่ง ขอซื้อที่ดินและอาคารศาลาแอทสาทร ซี่งเป็นทรัพย์สินหลักรายการเดียวของกองทุน SSPF ในราคา 1,700 ล้านบาท อันเป็นข้อเท็จจริงที่มีนัยสำคัญ ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน ซึ่งนายยิ่งอนันต์ล่วงรู้มา
ในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
SSPF โดยการ
ซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ได้รับการช่วยเหลือจาก
นางสาวกีรรัตน์
วิภูสุพรรณ์
ในการทำธุรกรรมทางการเงินให้
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 1,729,375 บาท และส่งคืน
ผลกำไรที่ได้รับจากการกระทำผิด 1,383,500 บาท
เพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
เป็นเวลา
5 ปี
ฉบับที่ 34/2560
1/2560
นางสาวกีรรัตน์ วิภูสุพรรณ์
241 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ประกอบมาตรา
86
ประมวลกฎหมายอาญา
ช่วยเหลือนายยิ่งอนันต์ในการทำธุรกรรมทางการเงินในการซื้อ
หน่วยลงทุนในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาวศรัญญา เข็มทอง
 
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 333,333.33 บาท
 
ฉบับที่ 34/2560
1/2560
นางสาวศรัญญา เข็มทอง
241 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ประกอบมาตรา
86
ประมวลกฎหมายอาญา
ช่วยเหลือนายยิ่งอนันต์โดยยินยอมให้ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
ในการซื้อหน่วยลงทุน
SSPF
ชำระค่าปรับทางแพ่ง  333,333.33 บาท
 
ฉบับที่ 34/2560
2/2560
นายฉัตรชัย โชตนาการ
241 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 มิถุนายน 2557 นายฉัตรชัย โชตนาการ
ขายหุ้นบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (
BLA)
29
,000 หุ้น ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยอาศัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในงบการเงินไตรมาสที่ 2
ปี 2557 ของ
BLA ที่มีผลกำไรสุทธิ 168.79 ล้านบาท ซึ่งลดลง
อย่างมีนัยสำคัญ  ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน ซึ่งนายฉัตรชัยล่วงรู้
มาในฐานะที่ปรึกษาของกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท
BLA
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 500,000 บาท
ห้ามเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 1 ปี
ฉบับที่ 44/2560
2/2560
นายเชิดชู โสภณพนิช
241 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน  ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นายเชิดชู โสภณพนิช
ขายหุ้นบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (BLA) จำนวน 800,000 หุ้น ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง และระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2557 นายเชิดชู ในฐานะกรรมการและผู้รับมอบอำนาจซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด สั่งขายหุ้น
BLA จำนวน 200,000 หุ้น ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด โดยอาศัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ของ BLA ที่มีผลกำไรสุทธิ 168.79 ล้านบาท ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน ซึ่งนายเชิดชูล่วงรู้มาในฐานะประธานกรรมการบริหารของบริษัท BLA และกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 1,000,000 บาท และส่งคืน
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำผิด 350,900 บาท
ห้ามเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 1 ปี และต้องห้ามเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เป็นเวลา 3 ปี
ฉบับที่ 44/2560
2/2560
บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด
241 พรบ.หลักทรัพย์ฯ
ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2557
นายเชิดชูสั่งขายหุ้น
BLA จำนวน 200,000 หุ้น ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด โดยอาศัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ของ BLA ที่มีผลกำไรสุทธิ 168.79 ล้านบาท ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน ซึ่งนายเชิดชูล่วงรู้มาในฐานะ
กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 500,000 บาท
และส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับ
จากการกระทำผิด 299
,250 บาท
 
ฉบับที่ 44/2560
3/2560
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
241 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“BKI”) ขายหุ้นบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“BLA”) จำนวน 200,000 หุ้น ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ BKI โดยอาศัยข้อเท็จจริงที่นายชัย โสภณพนิช กรรมการ
ผู้มีอำนาจกระทำการแทน
BKI ล่วงรู้เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
ในงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ของ
BLA ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 880.59 ล้านบาท ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน
 
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 1,265,000 บาท และส่งคืน
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
จากการกระทำผิด 1
,100,000 บาท
 
ฉบับที่ 44/2560
3/2560
นายชัย โสภณพนิช
241 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นายชัย โสภณพนิช ประธานคณะที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“BKI”) ได้สั่งขายหุ้นบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (BLA) ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ BKI  200,000 หุ้น โดยอาศัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ของ BLA ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 880.59 ล้านบาท ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน ซึ่งนายชัยได้ล่วงรู้มาในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน BKI
ชำระค่าปรับทางแพ่ง  500,000 บาท
ห้ามเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 1 ปี และต้องห้ามเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เป็นเวลา 3 ปี
ฉบับที่ 44/2560
4/2560
นายสุวัฒน์ จรดล
241 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
นายสุวัฒน์ จรดล ขณะดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า ของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“
DEMCO”)  ขายหุ้น DEMCO ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนายสุกฤษฏิ์ จรดล โดยอาศัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ผลการดำเนินงานในงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2558  ที่ลดลง
อย่างเป็นสาระสำคัญ
ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน ซึ่งนายสุวัฒน์
ได้ล่วงรู้มาในฐานะผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 7,463,337.50 บาทและส่งคืนผลกำไรที่ได้รับจาก
การกระทำผิด  
5,970,670 บาท

ห้ามเป็นกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา  2 ปี
ฉบับที่ 41/2560
4/2560
นายสุกฤษฏิ์ จรดล
241 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 86
ประมวลกฎหมายอาญา
นายสุกฤษฏิ์ จรดล ช่วยเหลือนายสุวัฒน์ จรดล โดยยินยอมให้ใช้
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในการ
ขายหุ้น DEMCO
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 333,333.33 บาท
 
ฉบับที่ 41/2560
5/2560
นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย
241 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2557 นาย
สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“NPP”) ซื้อ
หุ้น
NPP และ NPP-W1 ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาว
รินนภา คุณะวัฒน์สถิตย์ โดยอาศัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของ NPP จำนวน 544.09 ล้านหุ้น
ในปี 2557
ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน ซึ่งนายสุรพงษ์ล่วงรู้มา
ในตำแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการของ NPP นอกจากนี้ นายสุรพงษ์
ยังได้ชักชวนบุคคลอื่นซื้อหุ้น
NPP อีกความผิดหนึ่งด้วย
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 10,002,960 บาท และส่งคืน
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำผิด 7,602,368 บาท
 
 
ห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน
ฉบับที่ 59/2560
5/2560
นางสาวรินนภา คุณะวัฒน์สถิตย์
241 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯประกอบมาตรา 86 ประมวลกฎหมายอาญา
นางสาวรินนภา คุณะวัฒน์สถิตย์ ช่วยเหลือนาย
สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย โดยยินยอมให้ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในการซื้อหุ้น NPP และ NPP-W1
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 333,333.33 บาท
 
ฉบับที่ 59/2560
6/2560
นายวีระพล ไชยธีรัตต์
 
89/7 ประกอบ 281/2
วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559  นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“CWT”) กับกรรมการอื่นอีก 5 ราย  ได้ร่วมกันพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทย่อยของ CWT เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งจากผู้ขายในมูลค่า 70 ล้านบาท โดยมีข้อตกลงในการชำระเงิน ณ วันทำสัญญาประมาณร้อยละ 70 และเงินส่วนที่เหลืออีก
ร้อยละ 30 จะชำระเมื่อผู้ขายหุ้นได้ดำเนินการทุกอย่างตามข้อตกลงแล้วเสร็จ  อย่างไรก็ดี หลังจากการอนุมัติเข้าลงทุนเพียง 12 วัน กรรมการทั้ง 6 ราย ได้ตัดสินใจให้ CWT ชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด ทั้งที่ผู้ขายยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
ซึ่งก่อนการทำข้อตกลง กรรมการอยู่ในสถานะที่จะทราบว่า ผู้ขาย
ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวได้  เป็นผลให้ CWT ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการต้องดำเนินการในส่วนที่เหลือเอง
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 500,000 บาท
ห้ามเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 6 เดือน
ฉบับที่ 60/2560
6/2560
นางวนิดา สิกขมาน
 
89/7 ประกอบ 281/2
วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559  นางวนิดา สิกขมาน กรรมการของ
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“
CWT”) กับกรรมการอื่นอีก 5 ราย ได้ร่วมกันพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทย่อยของ CWT เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งจากผู้ขายในมูลค่า 70 ล้านบาท โดยมีข้อตกลงในการชำระเงิน ณ วันทำสัญญาประมาณร้อยละ 70 และเงินส่วนที่เหลืออีก
ร้อยละ 30 จะชำระเมื่อผู้ขายหุ้นได้ดำเนินการทุกอย่างตามข้อตกลงแล้วเสร็จ  อย่างไรก็ดี หลังจากการอนุมัติเข้าลงทุนเพียง 12 วัน กรรมการทั้ง 6 ราย ได้ตัดสินใจให้ CWT ชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด ทั้งที่ผู้ขายยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
ซึ่งก่อนการทำข้อตกลง กรรมการอยู่ในสถานะที่จะทราบว่า ผู้ขาย
ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวได้  เป็นผลให้ CWT ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการต้องดำเนินการในส่วนที่เหลือเอง
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 500,000 บาท
ห้ามเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 3 เดือน
ฉบับที่ 60/2560
6/2560
น.ส. ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์
 
89/7 ประกอบ 281/2
วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559  น.ส. ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์ กรรมการของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“CWT”) กับกรรมการอื่นอีก 5 ราย  ได้ร่วมกันพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทย่อยของ CWT เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งจากผู้ขายในมูลค่า 70 ล้านบาท โดยมีข้อตกลงในการชำระเงิน
ณ วันทำสัญญาประมาณร้อยละ
70 และเงินส่วนที่เหลืออีก
ร้อยละ 30 จะชำระเมื่อผู้ขายหุ้นได้ดำเนินการทุกอย่างตามข้อตกลงแล้วเสร็จ  อย่างไรก็ดี หลังจากการอนุมัติเข้าลงทุนเพียง 12 วัน กรรมการทั้ง 6 ราย ได้ตัดสินใจให้ CWT ชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด ทั้งที่ผู้ขายยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
ซึ่งก่อนการทำข้อตกลง กรรมการอยู่ในสถานะที่จะทราบว่า ผู้ขาย
ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวได้  เป็นผลให้ CWT ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการต้องดำเนินการในส่วนที่เหลือเอง
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 500,000 บาท
ห้ามเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 3 เดือน
ฉบับที่ 60/2560
6/2560
นายธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์
 
89/7 ประกอบ 281/2
วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559  นายธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์ กรรมการของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“CWT”) กับกรรมการอื่นอีก 5 ราย  ได้ร่วมกันพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทย่อยของ CWT เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งจากผู้ขายในมูลค่า 70 ล้านบาท โดยมีข้อตกลงในการชำระเงิน ณ วันทำสัญญาประมาณร้อยละ 70 และเงินส่วนที่เหลืออีก
ร้อยละ 30 จะชำระเมื่อผู้ขายหุ้นได้ดำเนินการทุกอย่างตามข้อตกลงแล้วเสร็จ  อย่างไรก็ดี หลังจากการอนุมัติเข้าลงทุนเพียง 12 วัน กรรมการทั้ง 6 ราย ได้ตัดสินใจให้ CWT ชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด ทั้งที่ผู้ขายยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
ซึ่งก่อนการทำข้อตกลง กรรมการอยู่ในสถานะที่จะทราบว่า ผู้ขาย
ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวได้  เป็นผลให้ CWT ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการต้องดำเนินการในส่วนที่เหลือเอง
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 500,000 บาท
ห้ามเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 3 เดือน
ฉบับที่ 60/2560
6/2560
นายชัชนนท์ โสภาจันทร์
 
89/7 ประกอบ 281/2
วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559  นายชัชนนท์ โสภาจันทร์ กรรมการของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“CWT”) กับกรรมการอื่นอีก 5 ราย  ได้ร่วมกันพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทย่อยของ CWT เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งจากผู้ขายในมูลค่า 70 ล้านบาท โดยมีข้อตกลงในการชำระเงิน ณ วันทำสัญญาประมาณร้อยละ 70 และเงินส่วนที่เหลืออีก
ร้อยละ 30 จะชำระเมื่อผู้ขายหุ้นได้ดำเนินการทุกอย่างตามข้อตกลงแล้วเสร็จ  อย่างไรก็ดี หลังจากการอนุมัติเข้าลงทุนเพียง 12 วัน กรรมการทั้ง 6 ราย ได้ตัดสินใจให้ CWT ชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด ทั้งที่ผู้ขายยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
ซึ่งก่อนการทำข้อตกลง กรรมการอยู่ในสถานะที่จะทราบว่า ผู้ขาย
ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวได้  เป็นผลให้ CWT ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการต้องดำเนินการในส่วนที่เหลือเอง
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 500,000 บาท
ห้ามเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 3 เดือน
ฉบับที่ 60/2560
6/2560
นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
89/7 ประกอบ 281/2
วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559  นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ กรรมการของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“CWT”) กับกรรมการอื่นอีก 5 ราย  ได้ร่วมกันพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทย่อยของ CWT เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งจากผู้ขายในมูลค่า 70 ล้านบาท โดยมีข้อตกลงในการชำระเงิน ณ วันทำสัญญาประมาณร้อยละ 70 และเงินส่วนที่เหลืออีก
ร้อยละ 30 จะชำระเมื่อผู้ขายหุ้นได้ดำเนินการทุกอย่างตามข้อตกลงแล้วเสร็จ  อย่างไรก็ดี หลังจากการอนุมัติเข้าลงทุนเพียง 12 วัน กรรมการทั้ง 6 ราย ได้ตัดสินใจให้ CWT ชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด ทั้งที่ผู้ขายยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
ซึ่งก่อนการทำข้อตกลง กรรมการอยู่ในสถานะที่จะทราบว่า ผู้ขาย
ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวได้  เป็นผลให้ CWT ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการต้องดำเนินการในส่วนที่เหลือเอง
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 500,000 บาท
ห้ามเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 3 เดือน
ฉบับที่ 60/2560
7/2560
นายธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์
241 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2559 นายธนสิทธิ์
เธียรกาญจนวงศ์ ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ของ
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“
BIG”)
ซื้อหุ้น
BIG ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยอาศัย
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในงบการเงินปี 2558 เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญ  ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน ซึ่งนายธนสิทธิ์ล่วงรู้มาในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ BIG 
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 1,366,085 บาท และส่งคืน
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำผิด 1,187,900 บาท
 
 
ห้ามเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 1 ปี
ฉบับที่ 75/2560
7/2560
นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์
241 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
วันที่ 11 และวันที่ 14 มกราคม 2559  นายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์ ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
ของบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“
BIG”)
ซื้อหุ้น
BIG ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองโดยอาศัย
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในงบการเงินปี 2558 เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญ  ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน ซึ่งนายชิตชัยล่วงรู้มาในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ BIG 
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 1,976,978.80 บาท และส่งคืน
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำผิด 1,719,112 บาท
 
 
ห้ามเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 1 ปี
ฉบับที่ 75/2560
​8/2560 นายระวิ โหลทอง 241 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ระหว่างวันที่ 8 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 นายระวิ ซึ่งขณะเกิดเหตุดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารของบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (“SPORT”) ซื้อหุ้น SPORT ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โหลทอง โฮลดิ้ง จำกัด โดยอาศัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิ 14.25 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน ซึ่งนายระวิล่วงรู้มาในตำแหน่งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ชำระค่าปรับ
ทางแพ่ง จำนวน 500
,000 บาท
ห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 1 ปี ฉบับ ที่ 84 / 2560
​​9/2560 นายสุรศักดิ์ จันโทริ 241 พรบ.หลักทรัพย์ฯ วันที่ 22 สิงหาคม 2555 นายสุรศักดิ์ จันโทริ ("นายสุรศักดิ์") ดำเนินการให้มีการซื้อและเป็นผู้รับประโยชน์จากการซื้อหุ้นสามัญบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ("GLOBAL") จำนวน 75,000 หุ้น ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนายเอกกมล จันโทริ โดยอาศัยข้อเท็จจริงด้านบวกอันเป็นสาระสำคัญที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนเกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุนของบริษัท เอสซีจี ดีสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 100 ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในบริษัท GLOBAL โดยนายสุรศักดิ์ล่วงรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวมาจากการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท GLOBAL

คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายสุรศักดิ์ตามมาตรา 317/7 แต่นายสุรศักดิ์ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายสุรศักดิ์ต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นาย     สุรศักดิ์

​​​9/2560 นายเอกกมล จันโทริ 241 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 86 ประมวลกฎหมายอาญา วันที่ 22 สิงหาคม 2555 นายเอกกมล จันโทริ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนายสุรศักดิ์ จันโทริ ("นายสุรศักดิ์") ในการดำเนินการให้มีการซื้อหุ้นสามัญบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ("GLOBAL") จำนวน 75,000 หุ้น ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง และช่วยจัดการชำระค่าซื้อหุ้นด้วยเงินที่ได้รับจากนายสุรศักดิ์ โดยนายสุรศักดิ์อาศัยประโยชน์จากการล่วงรู้ข้อเท็จจริงด้านบวกอันเป็นสาระสำคัญที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนเกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุนของบริษัท เอสซีจี ดีสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 100 ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในบริษัท GLOBAL มาจากการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท GLOBAL คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายเอกกมลตามมาตรา 317/7 แต่นายเอกกมลไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายเอกกมลต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นายเอกกมล
​10/2560 ​นายสุรชัย สุวรรธนะกุล ​​243(1) ประกอบ
244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
​ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 17 มีนาคม 2558 นายสุรชัย สุวรรธนะกุล  นางอรทัย แซ่ตั้ง นายสมศักดิ์ สราวุธวัฒนากร ซึ่งเป็นลูกค้า ได้ร่วมกับนางสาวพิชญฎา พิชญรมณ์ (เดิมชื่อนางสาวสุธาสินี นันทภัคประสิทธิ์) ซึ่งขณะกระทำผิดเป็นผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง สร้างราคาหุ้นบริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) (TAPAC)  โดยส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น TAPAC ในลักษณะกระตุ้นให้ราคาหุ้นมีการเคลื่อนไหว โดยกำหนดกรอบราคาให้นักลงทุนซื้อขาย ด้วยการจับคู่ซื้อขายกันภายในกลุ่มในราคาต่ำ ทำให้นักลงทุนหลงผิดไปว่าหุ้น TAPAC มีการซื้อขายมาก หรือมีราคาเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวทำให้การซื้อขายหุ้น TAPAC ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด ​ชำระค่าปรับทางแพ่ง จำนวน 1,635,871.25 บาท ​​ห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 2 ปี ​ฉบับที่ 112/2560
​10/2560 ​นางอรทัย แซ่ตั้ง ​​243(1) ประกอบ
244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
​ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 17 มีนาคม 2558   นางอรทัย แซ่ตั้ง นายสุรชัย สุวรรธนะกุลนายสมศักดิ์ สราวุธวัฒนากร  ซึ่งเป็นลูกค้า ได้ร่วมกับนางสาวพิชญฎา พิชญรมณ์ (เดิมชื่อนางสาวสุธาสินี นันทภัคประสิทธิ์) ซึ่งขณะกระทำผิดเป็นผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง สร้างราคาหุ้นบริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) (TAPAC)  โดยส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น TAPAC ในลักษณะกระตุ้นให้ราคาหุ้นมีการเคลื่อนไหว โดยกำหนดกรอบราคาให้นักลงทุนซื้อขาย ด้วยการจับคู่ซื้อขายกันภายในกลุ่มในราคาต่ำ ทำให้นักลงทุนหลงผิดไปว่าหุ้น TAPAC มีการซื้อขายมาก หรือมีราคาเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวทำให้การซื้อขายหุ้น TAPAC ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด ชำระค่าปรับทางแพ่งจำนวน 500,000 บาท ​ฉบับที่ 112/2560
​10/2560 ​นายสมศักดิ์ สราวุธวัฒนากร ​​243(1) ประกอบ
244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
​ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 17 มีนาคม 2558   นายสมศักดิ์ สราวุธวัฒนากร นายสุรชัย สุวรรธนะกุล นางอรทัย แซ่ตั้ง  ซึ่งเป็นลูกค้า ได้ร่วมกับนางสาวพิชญฎา พิชญรมณ์ (เดิมชื่อนางสาวสุธาสินี นันทภัคประสิทธิ์) ซึ่งขณะกระทำผิดเป็นผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง สร้างราคาหุ้นบริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) (TAPAC)  โดยส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น TAPAC ในลักษณะกระตุ้นให้ราคาหุ้นมีการเคลื่อนไหว โดยกำหนดกรอบราคาให้นักลงทุนซื้อขาย ด้วยการจับคู่ซื้อขายกันภายในกลุ่มในราคาต่ำ ทำให้นักลงทุนหลงผิดไปว่าหุ้น TAPAC มีการซื้อขายมาก หรือมีราคาเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวทำให้การซื้อขายหุ้น TAPAC ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด ​ชำระค่าปรับทางแพ่ง จำนวน 500,000 บาท ​ห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 1 ปี ​ฉบับที่ 112/2560
​10/2560 ​นางสาวพิชญฎา พิชญรมณ์ (เดิมชื่อนางสาวสุธาสินี นันทภัคประสิทธิ์) ​​243(1) ประกอบ
244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
​ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 17 มีนาคม 2558 นางสาวพิชญฎา พิชญรมณ์ (เดิมชื่อนางสาวสุธาสินี นันทภัคประสิทธิ์) ซึ่งขณะกระทำผิดเป็นผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง ได้ร่วมกับ  นายสุรชัย สุวรรธนะกุล นางอรทัย แซ่ตั้ง นายสมศักดิ์ สราวุธวัฒนากร ซึ่งเป็นลูกค้า สร้างราคาหุ้นบริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) (TAPAC)  โดยส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น TAPAC ในลักษณะกระตุ้นให้ราคาหุ้นมีการเคลื่อนไหว โดยกำหนดกรอบราคาให้นักลงทุนซื้อขาย ด้วยการจับคู่ซื้อขายกันภายในกลุ่มในราคาต่ำ ทำให้นักลงทุนหลงผิดไปว่าหุ้น TAPAC มีการซื้อขายมาก หรือมีราคาเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวทำให้การซื้อขายหุ้น TAPAC ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด ​​ชำระค่าปรับทางแพ่ง จำนวน 500,000 บาท ​ฉบับที่ 112/2560
​11/2560 บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) 281/10 ประกอบ 57 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (“POLAR”) โดยนายญาณกร วรากุลรักษ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายพูนศักดิ์ ชุมช่วย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ เมื่อมีหน้าที่ต้องรายงานเหตุการณ์ที่บริษัทหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. จากการถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในวันที่ 3 สิงหาคม 2560  รวมทั้งมีพฤติกรรมการปกปิดการดำเนินการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายด้วย คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับ POLAR ตามมาตรา 317/7 แต่ POLAR ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้อง POLAR ต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่ POLAR ​ฉบับที่ 15/2561
​11/2560 นายญาณกร วรากุลรักษ์ 317/11 และ 281/10 ประกอบ 57 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ การกระทำความผิดของบริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (“POLAR”) ฐานปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญตามมาตรา 281/10 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ เกิดจากการกระทำหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ของนายญาณกรที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของ POLAR นายญาณกรจึงต้องถูกดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งด้วย คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายญาณกรตามมาตรา 317/7 แต่นายญาณกรไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายญาณกรต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นายญาณกร ​​ฉบับที่ 15/2561
​11/2560 นายพูนศักดิ์ ชุมช่วย 317/11 และ 281/10 ประกอบ 57 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ การกระทำความผิดของบริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (“POLAR”) ฐานปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญตามมาตรา 281/10 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ เกิดจากการกระทำหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ของนายพูนศักดิ์ ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของ POLAR นายญาณกรจึงต้องถูกดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งด้วย คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายพูนศักดิ์ตามมาตรา 317/7 แต่นายพูนศักดิ์ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายพูนศักดิ์ต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นายพูนศักดิ์ ​​ฉบับที่ 15/2561
 
เลขที่คดี
ชื่อผู้กรทำผิด
มาตรา
พฤติกรรมการกระทำผิด
มาตรการลงโทษทางแพ่ง
โทษอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข่าว ก.ล.ต.
1/2561
นายยรรยงค์ อินทรสงเคราะห์
243(1) ประกอบ 244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
นายยรรยงค์ อินทรสงเคราะห์ ได้ร่วมกับบุคคลอื่นที่รู้เห็น/ตกลงร่วมกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีการแบ่งหน้าที่และสลับกันเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ 5 หลักทรัพย์ ในลักษณะอำพรางและ/หรือต่อเนื่อง ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งมีพฤติการณ์ดังนี้
  ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 22
ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS)
  ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 5
ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (MILL)
  ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 16
ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
  ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 10
ราย สร้างราคาหุ้นบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC)
  ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 11
ราย สร้างราคาหุ้นบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE)
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับ
นายยรรยงค์ตามมาตรา
317/7 แต่นายยรรยงค์ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายยรรยงค์ต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่
นายยรรยงค์
 
26/2561
1/2561
นายระวีโรจน์ เขียนนิลศิริ
243(1) ประกอบ
244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
นายระวีโรจน์ เขียนนิลศิริ ได้ร่วมกับบุคคลอื่นที่รู้เห็น/ตกลงร่วมกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีการแบ่งหน้าที่และสลับกันเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ 6 หลักทรัพย์ ในลักษณะอำพรางและ/หรือต่อเนื่อง ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งมีพฤติการณ์ดังนี้
  ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 22
ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS)
  ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 5 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (MILL
)
  ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 16 รายสร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR
)
  ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 10 ราย
สร้างราคาหุ้นบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC)
  ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 11 ราย สร้างราคาหุ้นบริษัท
เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE)
  ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 4 ราย
สร้างราคาใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE-W1)
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับ
นายระวีโรจน์
ตามมาตรา 317/7 แต่นายระวีโรจน์ ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายระวีโรจน์ 
ต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นายระวีโรจน์
 
26/2561
1/2561
นายเอกวิชญ์ กมลเทพา
243(1) ประกอบ
244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
นายเอกวิชญ์ กมลเทพา ได้ร่วมกับบุคคลอื่นที่รู้เห็น/ตกลงร่วมกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีการแบ่งหน้าที่และสลับกันเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ 6 หลักทรัพย์ ในลักษณะอำพรางและ/หรือต่อเนื่อง ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งมีพฤติการณ์ดังนี้
  ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 22 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน) (NEWS)
  ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 5 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (MILL)
  ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 16 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
  ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 10 ราย สร้างราคาหุ้นบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC)
  ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 11 ราย สร้างราคาหุ้นบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE)
 
 ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 4 ราย สร้างราคาใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE-W1)
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายเอกวิชญ์ตามมาตรา 317/7 แต่นายเอกวิชญ์ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายเอกวิชญ์ต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นายเอกวิชญ์
 
26/2561
1/2561
นายศิร์วสิษฎ์ สายน้ำผึ้ง
243(1) ประกอบ
244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
นายศิร์วสิษฎ์ สายน้ำผึ้ง ได้ร่วมกับบุคคลอื่นที่รู้เห็น/ตกลงร่วมกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีการแบ่งหน้าที่และสลับกันเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ 5 หลักทรัพย์ ในลักษณะอำพรางและ/หรือต่อเนื่อง ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งมีพฤติการณ์ดังนี้
  ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 22 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน) (NEWS)
  ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 5 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (MILL)
  ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 16 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
  ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 10 ราย สร้างราคาหุ้นบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC)
  ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 11 ราย สร้างราคาหุ้นบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE)
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนด มาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายศิร์วสิษฎ์ ตามมาตรา 317/7 แต่นายศิร์วสิษฎ์ ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายศิร์วสิษฎ์ ต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่
นายศิร์วสิษฎ์
 
26/2561
1/2561
นางวรณัน เลิศกุลธรรม
243(1) ประกอบ 244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
นางวรณัน เลิศกุลธรรม ได้ร่วมกับบุคคลอื่นที่รู้เห็น/ตกลงร่วมกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีการแบ่งหน้าที่และสลับกันเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ 5 หลักทรัพย์ ในลักษณะอำพรางและ/หรือต่อเนื่อง ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งมีพฤติการณ์ดังนี้
  ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 22 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน) (NEWS)
  ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 5 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (MILL)
  ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 16 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
  ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 10 ราย สร้างราคาหุ้นบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC)
  ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 11 ราย สร้างราคาหุ้นบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE)
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนางวรณัน ตามมาตรา 317/7 แต่นางวรณัน ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนางวรณันต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นางวรณัน
 
26/2561
1/2561
นายภาณุรักษ์ แสงอร่าม
243(1) ประกอบ 244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
นายภาณุรักษ์ แสงอร่าม ได้ร่วมกับบุคคลอื่นที่
รู้เห็น/ตกลงร่วมกันในการซื้อขายหลักทรัพย์
โดยมีการแบ่งหน้าที่และสลับกันเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ 6 หลักทรัพย์ ในลักษณะอำพรางและ/หรือต่อเนื่อง ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งมีพฤติการณ์ดังนี้
  ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 22 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน) (NEWS)
  ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 5 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท มิลล์คอน สตีล   (มหาชน) (MILL)
  ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 16 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
  ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 10 ราย สร้างราคาหุ้นบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC)
  ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 11 ราย สร้างราคาหุ้นบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE)
  ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 4 ราย สร้างราคาใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE-W1)
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายภาณุรักษ์ตามมาตรา 317/7 แต่นายภาณุรักษ์ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายภาณุรักษ์ต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นายภาณุรักษ์
 
26/2561
1/2561
นางสาวพรเพ็ญ นิธิเกษม
243(1) ประกอบ 244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
นางสาวพรเพ็ญ นิธิเกษม ได้ร่วมกับบุคคลอื่นที่รู้เห็น/ตกลงร่วมกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีการแบ่งหน้าที่และสลับกันเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2 หลักทรัพย์ ในลักษณะอำพรางและ/หรือต่อเนื่อง ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งมีพฤติการณ์ดังนี้
  ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 22 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS)  
  ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 11 ราย สร้างราคาหุ้นบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE)
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนางสาวพรเพ็ญตามมาตรา 317/7 แต่นางสาวพรเพ็ญไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนางสาวพรเพ็ญต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นางสาวพรเพ็ญ
 
26/2561
1/2561
นางสาวกรรณิดา ตั้งกิจตรงเจริญ
243(1) ประกอบ 244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
นางสาวกรรณิดา ตั้งกิจตรงเจริญ ได้ร่วมกับบุคคลอื่นที่รู้เห็น/ตกลงร่วมกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีการแบ่งหน้าที่และสลับกันเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ 4 หลักทรัพย์ ในลักษณะอำพรางและ/หรือต่อเนื่อง ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งมีพฤติการณ์ดังนี้
  ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 22 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS)  
  ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 16 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
  ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 10 ราย สร้างราคาหุ้นบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC)
  ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 11 ราย สร้างราคาหุ้นบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE)
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนางสาวกรรณิดาตามมาตรา 317/7 แต่นางสาวกรรณิดาไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนางสาวกรรณิดาต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นางสาว
กรรณิดา
 
26/2561
1/2561
นายกรวิช อัศวกุล
243(1) ประกอบ 244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
นายกรวิช อัศวกุล ได้ร่วมกับบุคคลอื่นที่รู้เห็น/ตกลงร่วมกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีการแบ่งหน้าที่และสลับกันเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ 4 หลักทรัพย์ ในลักษณะอำพรางและ/หรือต่อเนื่อง ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งมีพฤติการณ์ดังนี้
  ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 22 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS)  
  ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 16 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
  ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 10 ราย สร้างราคาหุ้นบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC)
  ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 11 ราย สร้างราคาหุ้นบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE)
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายกรวิชตามมาตรา 317/7 แต่นายกรวิชไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายกรวิชต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นายกรวิช
 
26/2561
1/2561
นายภควันต์ วงษ์โอภาสี
243(1) ประกอบ 244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
นายภควันต์ วงษ์โอภาสี ได้ร่วมกับบุคคลอื่นที่
รู้เห็น/ตกลงร่วมกันในการซื้อขายหลักทรัพย์
โดยมีการแบ่งหน้าที่และสลับกันเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ 4 หลักทรัพย์ ในลักษณะอำพรางและ/หรือต่อเนื่อง ทำให้ราคาหรือปริมาณ
การซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติ
ของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
ซึ่งมีพฤติการณ์ดังนี้
  ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 22 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค
คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน) (NEWS)  
  ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 16 ราย
สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท
โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
  ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 10 ราย สร้างราคาหุ้นบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (
NBC)
  ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 11 ราย
สร้างราคาหุ้นบริษัท
เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE)
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายภควันต์ตามมาตรา 317/7 แต่นายภควันต์ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายภควันต์ต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นายภควันต์
 
26/2561
1/2561
นายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล
243(1) ประกอบ 244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
นายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ได้ร่วมกับบุคคลอื่นที่รู้เห็น/ตกลงร่วมกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีการแบ่งหน้าที่และสลับกันเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ 5 หลักทรัพย์ ในลักษณะอำพรางและ/หรือต่อเนื่อง ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งมีพฤติการณ์ดังนี้
  ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 22 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS)  
  ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 16 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
  ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 10 ราย สร้างราคาหุ้นบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC)
  ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 11 ราย สร้างราคาหุ้นบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE)
  ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 4 ราย สร้างราคาใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE-W1)
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายสุวิทย์ตามมาตรา 317/7 แต่นายสุวิทย์ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายสุวิทย์ต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นาย
สุวิทย์
 
26/2561
1/2561
นายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล
243(1) ประกอบ 244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
นายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล ได้ร่วมกับบุคคลอื่นที่รู้เห็น/ตกลงร่วมกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีการแบ่งหน้าที่และสลับกันเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ 5 หลักทรัพย์ ในลักษณะอำพรางและ/หรือต่อเนื่อง ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งมีพฤติการณ์ดังนี้
  ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 22 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS)  
  ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 16 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
  ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 10 ราย สร้างราคาหุ้นบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC)
  ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 11 ราย สร้างราคาหุ้นบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE)
  ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 4 ราย สร้างราคาใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE-W1)
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายพิสิษฏ์ตามมาตรา 317/7 แต่นายพิสิษฏ์ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายพิสิษฏ์ต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นาย
พิสิษฏ์
 
26/2561
1/2561
นายสงกรานต์ ตันศิริ
243(1) ประกอบ 244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 นายสงกรานต์ ตันศิริ ได้ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 22 ราย ที่รู้เห็น/ตกลงร่วมกันในการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS)  โดยมีการแบ่งหน้าที่และสลับกันเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในลักษณะอำพรางและ/หรือต่อเนื่อง ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว อันเป็นการสร้างราคาหลักทรัพย์
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายสงกรานต์ตามมาตรา 317/7 แต่นายสงกรานต์ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายสงกรานต์ต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นายสงกรานต์
 
26/2561
1/2561
นายปรีชา ตันติวัฒนวัลลภ
243(1) ประกอบ
244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 นายปรีชา ตันติวัฒนวัลลภ ได้ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 22 ราย ที่รู้เห็น/ตกลงร่วมกันในการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS)  โดยมีการแบ่งหน้าที่และสลับกันเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในลักษณะอำพรางและ/หรือต่อเนื่อง ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว อันเป็นการสร้างราคาหลักทรัพย์
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายปรีชาตามมาตรา 317/7 แต่นายปรีชาไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายปรีชาต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นายปรีชา
 
26/2561
1/2561
นายวิรัตน์ ตันสวัสดิ์
243(1) ประกอบ 244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 นายวิรัตน์ ตันสวัสดิ์ ได้ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 22 ราย ที่รู้เห็น/ตกลงร่วมกันในการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS)  โดยมีการแบ่งหน้าที่และสลับกันเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในลักษณะอำพรางและ/หรือต่อเนื่อง ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว อันเป็นการสร้างราคาหลักทรัพย์
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายวิรัตน์ตามมาตรา 317/7 แต่นายวิรัตน์ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายวิรัตน์ต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นาย
วิรัตน์
 
26/2561
1/2561
นางสุภวรรณ รัตนวัน
243(1) ประกอบ 244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 นางสุภวรรณ รัตนวัน ได้ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 22 ราย ที่รู้เห็น/ตกลงร่วมกันในการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS)  โดยมีการแบ่งหน้าที่และสลับกันเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในลักษณะอำพรางและ/หรือต่อเนื่อง ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว อันเป็นการสร้างราคาหลักทรัพย์
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนางสุภวรรณตามมาตรา 317/7 แต่นางสุภวรรณไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนางสุภวรรณต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นาง
สุภวรรณ
 
26/2561
1/2561
นางสาวพัชรา มาสอน
243(1) ประกอบ 244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558 นางสาวพัชรา มาสอน ได้ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 16 ราย ที่รู้เห็น/ตกลงร่วมกันในการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)  โดยมีการแบ่งหน้าที่และสลับกันเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในลักษณะอำพรางและ/หรือต่อเนื่อง ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว อันเป็นการสร้างราคาหลักทรัพย์
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนางสาวพัชราตามมาตรา 317/7 แต่นางสาวพัชราไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนางสาวพัชราต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่
นางสาวพัชรา
 
26/2561
1/2561
นางสาวพรพรรณ สะระบุญมา
243(1) ประกอบ
244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558 นางสาวพรพรรณ สะระบุญมา ได้ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 16 ราย ที่รู้เห็น/ตกลงร่วมกันในการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)  โดยมีการแบ่งหน้าที่และสลับกันเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในลักษณะอำพรางและ/หรือต่อเนื่อง ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว อันเป็นการสร้างราคาหลักทรัพย์
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนางสาวพรพรรณตามมาตรา 317/7 แต่นางสาวพรพรรณไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนางสาวพรพรรณต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นางสาว
พรพรรณ
 
26/2561
1/2561
นายกำพล วิระเทพสุภรณ์
243(1) ประกอบ 244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
นายกำพล วิระเทพสุภรณ์ ได้ร่วมกับบุคคลอื่นที่รู้เห็น/ตกลงร่วมกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีการแบ่งหน้าที่และสลับกันเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2 หลักทรัพย์ ในลักษณะอำพรางและ/หรือต่อเนื่อง ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งมีพฤติการณ์ดังนี้
  ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 22 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS)  
  ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 16 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายกำพลตามมาตรา 317/7 แต่นายกำพลไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายกำพลต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นาย
กำพล
 
26/2561
1/2561
นายธนพล วิระเทพสุภรณ์
243(1) ประกอบ 244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 นายธนพล วิระเทพสุภรณ์ ได้ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 22 ราย ที่รู้เห็น/ตกลงร่วมกันในการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS)  โดยมีการแบ่งหน้าที่และสลับกันเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในลักษณะอำพรางและ/หรือต่อเนื่อง ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว อันเป็นการสร้างราคาหลักทรัพย์
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายธนพลตามมาตรา 317/7 แต่นายธนพลไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายธนพลต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นายธนพล
 
26/2561
1/2561
นายตรีขนิษฐ์ มากรักษา
243(1) ประกอบ 244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
นายตรีขนิษฐ์ มากรักษา ได้ร่วมกับบุคคลอื่นที่รู้เห็น/ตกลงร่วมกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีการแบ่งหน้าที่และสลับกันเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2 หลักทรัพย์ ในลักษณะอำพรางและ/หรือต่อเนื่อง ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งมีพฤติการณ์ดังนี้
  ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 22 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS)  
  ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 16 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายตรีขนิษฐ์ ตามมาตรา 317/7 แต่นายตรีขนิษฐ์ ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายตรีขนิษฐ์ ต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นาย
ตรีขนิษฐ์
 
26/2561
1/2561
นายธิติพัฒน์ ธิติพันธุ์
243(1) ประกอบ 244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
นายธิติพัฒน์ ธิติพันธุ์ ได้ร่วมกับบุคคลอื่นที่รู้เห็น/ตกลงร่วมกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีการแบ่งหน้าที่และสลับกันเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2 หลักทรัพย์ ในลักษณะอำพรางและ/หรือต่อเนื่อง ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งมีพฤติการณ์ดังนี้
  ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 22 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS)  
  ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 16 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายธิติพัฒน์ตามมาตรา 317/7 แต่นายธิติพัฒน์ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายธิติพัฒน์ต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นายธิติพัฒน์
 
26/2561
1/2561
นายธีระชัย รัตนกมลพร
243(1) ประกอบ 244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
นายธีระชัย รัตนกมลพร ได้ร่วมกับบุคคลอื่นที่รู้เห็น/ตกลงร่วมกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีการแบ่งหน้าที่และสลับกันเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2 หลักทรัพย์ ในลักษณะอำพรางและ/หรือต่อเนื่อง ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งมีพฤติการณ์ดังนี้ 
  ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 22 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS)  
  ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558 ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 16 ราย สร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายธีระชัยตามมาตรา 317/7 แต่นายธีระชัยไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายธีระชัยค์ต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นาย
ธีระชัย
 
26/2561
1/2561
นายนิรันดร์ เหตระกูล
243(1) ประกอบ 244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 นายนิรันดร์
เหตระกูล ได้ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 22 ราย ที่รู้เห็น/ตกลงร่วมกันในการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS)  โดยมีการแบ่งหน้าที่และสลับกันเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในลักษณะอำพรางและ/หรือต่อเนื่อง ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว อันเป็นการสร้างราคาหลักทรัพย์
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายนิรันดร์ตามมาตรา 317/7 แต่นายนิรันดร์ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายนิรันดร์ต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นาย
นิรันดร์
 
26/2561
1/2561
นายอมร พรหมดีราช
243(1) ประกอบ 244 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 นายอมร
พรหมดีราช ได้ร่วมกับบุคคลอื่นอีก 22 ราย ที่รู้เห็น/ตกลงร่วมกันในการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS)  โดยมีการแบ่งหน้าที่และสลับกันเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในลักษณะอำพรางและ/หรือต่อเนื่อง ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว อันเป็นการสร้างราคาหลักทรัพย์
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายอมร ตามมาตรา 317/7 แต่นายอมร ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายอมรต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นายอมร
 
26/2561

 

 

เลขที่คดี
​ชื่อผู้กระทำผิด
มาตรา​
พฤติกรรมการกระทำผิด​
มาตรการลงโทษทางแพ่ง​
โทษอื่น ๆ (ถ้ามี)​
ข่าว ก.ล.ต.
3/2561
​นายพินิต วงศ์มาศา
241 พรบ.หลักทรัพย์ฯ
ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (เช้า) นายพินิต
วงศ์มาศา ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“PDI”) ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนายชัชชลา วงศ์มาศา ซื้อหุ้น PDI โดยใช้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกำไรสุทธิของ PDI ในงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิ 221.45 ล้านบาท ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงด้านบวกที่มีสาระสำคัญส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น PDI  และนายพินิตได้ดำเนินการให้มีการซื้อหุ้น PDI ก่อนการประกาศสารสนเทศดังกล่าวต่อประชาชนในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (เวลา 12.38 น.) อันเป็นการเอาเปรียบบุคคล ภายนอก โดยนายชัชชลาให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้วยการให้นายพินิตใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนและทำธุรกรรมทางการเงินในการซื้อขายหุ้น PDI ดังกล่าว  
​ส่งคืนผลกำไรที่ได้รับจากการกระทำผิดจำนวน 704,250 บาท และชำระค่าปรับทางแพ่งอีกจำนวน 880,312.50 บาท
​-
​ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 33/2561
3/2561
นายชัชชลา วงศ์มาศา
241 พรบ.หลักทรัพย์ฯ
พ.ศ.
2535 ประกอบมาตรา 86 ประมวลกฎหมายอาญา
​ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (เช้า) นายพินิต
วงศ์มาศา ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“PDI”) ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนายชัชชลา วงศ์มาศา ซื้อหุ้น PDI โดยใช้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกำไรสุทธิของ PDI ในงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิ 221.45 ล้านบาท ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงด้านบวกที่มีสาระสำคัญส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น PDI  และนายพินิตได้ดำเนินการให้มีการซื้อหุ้น PDI ก่อนการประกาศสารสนเทศดังกล่าวต่อประชาชนในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (เวลา 12.38 น.) อันเป็นการเอาเปรียบบุคคล ภายนอก โดยนายชัชชลาให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้วยการให้นายพินิตใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนและทำธุรกรรมทางการเงินในการซื้อขายหุ้น PDI ดังกล่าว  
​ชำระค่าปรับทางแพ่งเป็นเงิน 333,333.33 บาท
-
​​ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 33/2561

 

เลขที่คดี
ชื่อผู้กระทำผิด
มาตรา
พฤติกรรมการกระทำผิด
มาตรการลงโทษทางแพ่ง
โทษอื่น ๆ
(ถ้ามี)
ข่าว ก.ล.ต.
4/2561
นายชัชชัย
ธรรมารุ่งเรือง
241 พรบ.หลักทรัพย์ฯ
ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง ขณะดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“MODERN”) ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาวเบญจมาศ
ธรรมารุ่งเรือง ขายหุ้น
MODERN โดยใช้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของ MODERN ที่ทำให้คาดการณ์ได้ว่าผลกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงด้านลบที่มีสาระสำคัญส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น MODERN  และนายชัชชัยได้ขายหุ้น MODERN ก่อนการเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวต่อประชาชนในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 (เวลา 18.00 น.) อันเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก โดยนางสาวเบญจมาศให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้วยการให้นายชัยชัยใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนและทำธุรกรรมทางการเงินในการขายหุ้น MODERN ดังกล่าว 
ส่งคืนผลประโยชน์
ที่พึงได้รับจากการกระทำผิดจำนวน
999,200 บาท และชำระค่าปรับทางแพ่งอีกจำนวน 1,249,000 บาท
ห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน เป็นเวลา 1 ปี
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 57/2561
4/2561
นางสาวเบญจมาศ
ธรรมารุ่งเรือง
241 พรบ.หลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 86 ประมวลกฎหมายอาญา
ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง ขณะดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“MODERN”) ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาวเบญจมาศ ธรรมารุ่งเรือง ขายหุ้น MODERN โดยใช้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของ MODERN ที่ทำให้คาดการณ์ได้ว่าผลกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงด้านลบที่มีสาระสำคัญส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น MODERN  และนายชัชชัยได้ขายหุ้น MODERN ก่อนการเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวต่อประชาชนในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 (เวลา 18.00 น.) อันเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก โดยนางสาวเบญจมาศให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้วยการให้นายชัยชัยใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนและทำธุรกรรมทางการเงินในการขายหุ้น MODERN ดังกล่าว 
ชำระค่าปรับทางแพ่งเป็นเงิน 333,333.33 บาท
-
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 57/2561

 

 

เลขที่คดี
ชื่อผู้กระทำผิด
มาตรา
พฤติกรรมการกระทำผิด
มาตรการลงโทษทางแพ่ง
โทษอื่น ๆ
(ถ้ามี)
ข่าว ก.ล.ต.
5/2561
นายสาธิต
รุ่งวัฒนภักดิ์
มาตรา 243(1) ประกอบมาตรา 244 และมาตรา 243(2)
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯประกอบมาตรา 83 ประมวลกฎหมายอาญา
ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ผู้กระทำผิดทั้ง 7 ราย ได้รู้เห็นตกลงโดยแบ่งหน้าที่กันกระทำความผิดในการใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาวโสรจซื้อหลักทรัพย์บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) (“ABC”) อย่างต่อเนื่อง
ในลักษณะผลักดันราคา และซื้อขายหลักทรัพย์ ABC โดยรู้เห็นหรือตกลงกันในระหว่างผู้กระทำความผิดด้วยกัน ในลักษณะของการอำพราง เพื่อให้นักลงทุนทั่วไปหลงผิดไปว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ราคาหลักทรัพย์ ABC มีการเปลี่ยนแปลงไป หรือซื้อหรือขายกันมาก อันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้นักลงทุนเข้ามาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ABC 
ชำระค่าปรับ
ทางแพ่งจำนวน 57
,967,544.10 บาท
-
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 59/2561 และ 64/2561
5/2561
นายชวิน
รุ่งวัฒนภักดิ์
มาตรา 243(1) ประกอบมาตรา 244 และมาตรา 243(2)
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯประกอบมาตรา 83 ประมวลกฎหมายอาญา
ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ผู้กระทำผิดทั้ง 7 ราย ได้รู้เห็นตกลงโดยแบ่งหน้าที่กันกระทำความผิดในการใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาวโสรจซื้อหลักทรัพย์บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) (“ABC”) อย่างต่อเนื่อง
ในลักษณะผลักดันราคา และซื้อขายหลักทรัพย์ ABC โดยรู้เห็นหรือตกลงกันในระหว่างผู้กระทำความผิดด้วยกัน ในลักษณะของการอำพราง เพื่อให้นักลงทุนทั่วไปหลงผิดไปว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ราคาหลักทรัพย์ ABC มีการเปลี่ยนแปลงไป หรือซื้อหรือขายกันมาก อันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้นักลงทุนเข้ามาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ABC 
ชำระค่าปรับ
ทางแพ่งจำนวน 57
,967,544.10 บาท
-
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 59/2561 และ 64/2561
5/2561
นายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์
มาตรา 243(1) ประกอบมาตรา 244 และมาตรา 243(2)
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯประกอบมาตรา 83 ประมวลกฎหมายอาญา
ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ผู้กระทำผิดทั้ง 7 ราย ได้รู้เห็นตกลงโดยแบ่งหน้าที่กันกระทำความผิดในการใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาวโสรจซื้อหลักทรัพย์บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) (“ABC”) อย่างต่อเนื่อง
ในลักษณะผลักดันราคา และซื้อขายหลักทรัพย์ ABC โดยรู้เห็นหรือตกลงกันในระหว่างผู้กระทำความผิดด้วยกัน ในลักษณะของการอำพราง เพื่อให้นักลงทุนทั่วไปหลงผิดไปว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ราคาหลักทรัพย์ ABC มีการเปลี่ยนแปลงไป หรือซื้อหรือขายกันมาก อันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้นักลงทุนเข้ามาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ABC 
ชำระค่าปรับ
ทางแพ่งจำนวน 500
,000 บาท
ห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน
เป็นเวลา 3 ปี
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 59/2561
5/2561
นางสาวธัญภา เศวตศิลป
มาตรา 243(1) ประกอบมาตรา 244 และมาตรา 243(2)
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯประกอบมาตรา 83 ประมวลกฎหมายอาญา
ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ผู้กระทำผิดทั้ง 7 ราย ได้รู้เห็นตกลงโดยแบ่งหน้าที่กันกระทำความผิดในการใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาวโสรจซื้อหลักทรัพย์บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) (“ABC”) อย่างต่อเนื่อง
ในลักษณะผลักดันราคา และซื้อขายหลักทรัพย์ ABC โดยรู้เห็นหรือตกลงกันในระหว่างผู้กระทำความผิดด้วยกัน ในลักษณะของการอำพราง เพื่อให้นักลงทุนทั่วไปหลงผิดไปว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ราคาหลักทรัพย์ ABC มีการเปลี่ยนแปลงไป หรือซื้อหรือขายกันมาก อันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้นักลงทุนเข้ามาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ABC 
ชำระค่าปรับ
ทางแพ่งจำนวน 500
,000 บาท
-
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 59/2561 และ 64/2561
5/2561
นางสาวโสรจ จันทราทิพย์
มาตรา 243(1) ประกอบมาตรา 244 และมาตรา 243(2)
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯประกอบมาตรา 83 ประมวลกฎหมายอาญา
ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ผู้กระทำผิดทั้ง 7 ราย ได้รู้เห็นตกลงโดยแบ่งหน้าที่กันกระทำความผิดในการใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาวโสรจซื้อหลักทรัพย์บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) (“ABC”) อย่างต่อเนื่อง ในลักษณะผลักดันราคา และซื้อขายหลักทรัพย์ ABC โดยรู้เห็นหรือตกลงกันในระหว่างผู้กระทำความผิดด้วยกัน ในลักษณะของการอำพราง เพื่อให้นักลงทุนทั่วไปหลงผิดไปว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ราคาหลักทรัพย์ ABC
มีการเปลี่ยนแปลงไป หรือซื้อหรือขายกันมาก อันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้นักลงทุนเข้ามาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ABC 
ชำระค่าปรับ
ทางแพ่งจำนวน 500
,000 บาท
-
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 59/2561 และ 64/2561
5/2561
นางสาวอัยย์ริณ ตั้งพูลเจริญ
มาตรา 243(1) ประกอบมาตรา 244 และมาตรา 243(2)
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯประกอบมาตรา 83 ประมวลกฎหมายอาญา
ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ผู้กระทำผิดทั้ง 7 ราย ได้รู้เห็นตกลงโดยแบ่งหน้าที่กันกระทำความผิดในการใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาวโสรจซื้อหลักทรัพย์บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) (“ABC”) อย่างต่อเนื่อง
ในลักษณะผลักดันราคา และซื้อขายหลักทรัพย์ ABC โดยรู้เห็นหรือตกลงกันในระหว่างผู้กระทำความผิดด้วยกัน ในลักษณะของการอำพราง เพื่อให้นักลงทุนทั่วไปหลงผิดไปว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ราคาหลักทรัพย์ ABC มีการเปลี่ยนแปลงไป หรือซื้อหรือขายกันมาก อันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้นักลงทุนเข้ามาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ABC 
ชำระค่าปรับ
ทางแพ่งจำนวน 500
,000 บาท
-
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 59/2561 และ 64/2561
5/2561
นางสาลิกา
ตั้งพูลเจริญ
มาตรา 243(1) ประกอบมาตรา 244 และมาตรา 243(2)
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯประกอบมาตรา 83 ประมวลกฎหมายอาญา
ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ผู้กระทำผิดทั้ง 7 ราย ได้รู้เห็นตกลงโดยแบ่งหน้าที่กันกระทำความผิดในการใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาวโสรจซื้อหลักทรัพย์บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) (“ABC”) อย่างต่อเนื่อง ในลักษณะผลักดันราคา และซื้อขายหลักทรัพย์ ABC โดยรู้เห็นหรือตกลงกันในระหว่างผู้กระทำความผิดด้วยกัน ในลักษณะของการอำพราง เพื่อให้นักลงทุนทั่วไปหลงผิดไปว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ราคาหลักทรัพย์ ABC มีการเปลี่ยนแปลงไป หรือซื้อหรือขายกันมาก อันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้นักลงทุนเข้ามาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ABC 
ชำระค่าปรับทางแพ่ง
จำนวน 2,827,046.21 บาท
-
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 59/2561 และ 64/2561

 

 

เลขที่คดี
ชื่อผู้กระทำผิด
มาตรา
พฤติกรรมการกระทำผิด
มาตรการลงโทษ
ทางแพ่ง
โทษอื่น ๆ
(ถ้ามี)
ข่าว ก.ล.ต.
6/2561
นายสรัฐ
เตกาญจนวนิช
 
241..บ.หลักทรัพย์ฯ
ในระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 และ
ในระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2559 นายสรัฐ เตกาญจนวนิช ในฐานะผู้จัดการสำนักวางแผนธุรกิจและการเงินของ
TOG ได้ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาว
มาลิตา ลิ้มล้อมวงศ์ ซื้อหุ้น TOG โดยใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลกำไรสุทธิในงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ของ TOG ที่มีกำไรสุทธิ 89.62 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 136.97 และร้อยละ 119.23 เมื่อเทียบกับงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2557 และงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ตามลำดับ  และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกำไรสุทธิในงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ของ TOG ที่มีกำไรสุทธิ 75.30 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.22 และร้อยละ 35.29 เมื่อเทียบกับงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2558 และงบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ตามลำดับ  ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงด้านบวกที่มีสาระสำคัญส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น TOG
 ก่อนการประกาศสารสนเทศดังกล่าวต่อประชาชนในวันที่
11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.10 น. และวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.12 น. ตามลำดับ โดยนายสรัฐได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหน้าที่ผู้บริหารใน TOG  การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก โดยมีนางสาวมาลิตาให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้วยการให้ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทำธุรกรรมทางการเงินในการซื้อหุ้น TOG ดังกล่าว
 
ส่งคืนผลประโยชน์
ที่พึงได้รับจากการกระทำผิดจำนวน 1
,853,425 บาท
และชำระค่าปรับ
ทางแพ่งอีกจำนวน 2
,316,781.25 บาท
ห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
และบริษัท
จดทะเบียน
เป็นเวลา 2 ปี
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 68/2561
6/2561
นางสาว
มาลิตา
ลิ้มล้อมวงศ์
241..บ.หลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 86 ประมวลกฎหมายอาญา
ในระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 และ
ในระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2559 นายสรัฐ เตกาญจนวนิช ในฐานะผู้จัดการสำนักวางแผนธุรกิจและการเงินของ
TOG ได้ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาว
มาลิตา ลิ้มล้อมวงศ์ ซื้อหุ้น TOG โดยใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลกำไรสุทธิในงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ของ TOG ที่มีกำไรสุทธิ 89.62 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 136.97 และร้อยละ 119.23 เมื่อเทียบกับงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2557 และงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ตามลำดับ  และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกำไรสุทธิในงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ของ TOG ที่มีกำไรสุทธิ 75.30 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.22 และร้อยละ 35.29 เมื่อเทียบกับงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2558 และงบการเงิน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ตามลำดับ  ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงด้านบวกที่มีสาระสำคัญส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น
TOG
 ก่อนการประกาศสารสนเทศดังกล่าวต่อประชาชนในวันที่
11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.10 น. และวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.12 น. ตามลำดับ โดยนายสรัฐได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหน้าที่ผู้บริหารใน TOG  การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก โดยมีนางสาวมาลิตาให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้วยการให้ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทำธุรกรรมทางการเงินในการซื้อหุ้น TOG ดังกล่าว
ชำระค่าปรับทางแพ่งเป็นเงิน 666,666.66 บาท
-
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 68/2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เลขที่คดี
ชื่อผู้กระทำผิด
มาตรา
พฤติกรรมการกระทำผิด
มาตรการลงโทษ
ทางแพ่ง
โทษอื่น ๆ
(ถ้ามี)
ข่าว ก.ล.ต.
7/2561
นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ
 
244/3 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 5)
 
ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 (รวม 11 วันทำการ) นายสุรินทร์ซื้อขายหุ้น PICO อย่างต่อเนื่องผ่านบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองจำนวน
4 บัญชี โดยมีพฤติกรรมของการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นในลักษณะผลักดันราคาให้ปรับตัวสูงขึ้น ด้วยการส่งคำสั่งซื้อเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น PICO ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด และทำให้นักลงทุนทั่วไปเข้าใจว่า ในช่วงเกิดเหตุมีผู้สนใจซื้อหุ้น PICO เป็นจำนวนมาก โดยนายสุรินทร์ได้รับประโยชน์จากการขายหุ้นและทำกำไรจากส่วนต่างของราคาที่ปรับสูงขึ้น ทำให้มีผู้ลงทุนได้รับความเสียหาย
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง ("ค.ม.พ.") กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายสุรินทร์ ตามมาตรา 317/7 แต่นายสุรินทร์ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายสุรินทร์ต่อศาลแพ่ง เพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง
-
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 99/2561
 

 

เลขที่คดี
ชื่อผู้กระทำผิด
มาตรา
พฤติกรรมการกระทำผิด
มาตรการลงโทษ
ทางแพ่ง
โทษอื่น ๆ
(ถ้ามี)
ข่าว ก.ล.ต.
8/2561
นางชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์
 
241..บ.หลักทรัพย์ฯ
นางชไมพรซื้อหุ้น PERM ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และวันที่ 18 เมษายน 2559 และ
ได้ดำเนินการให้มีการซื้อหุ้น
PERM ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาวณัฐพรในวันที่ 5 เมษายน 2559 วันที่ 18 ถึงวันที่
20 เมษายน 2559 วันที่ 22 เมษายน 2559
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาวลลิลพร  ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 วันที่ 4 เมษายน 2559 และระหว่างวันที่ 8 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2559 และวันที่
13 กันยายน 2559
  และซื้อหุ้น PERM ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนายเพิ่มศิลป์ ในระหว่างวันที่ 19 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2559 วันที่ 3 ตุลาคม 2559 วันที่ 12 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 วันที่ 3 วันที่ 7 วันที่ 9 วันที่ 10 และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โดยอาศัยข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ของงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2559 และงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 255 ที่นางชไมพรล่วงรู้มาจากการดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงินของ PERM และในลักษณะเป็นการ
เอาเปรียบบุคคลภายนอก
ส่งคืนผลประโยชน์
ที่พึงได้รับจากการกระทำผิดจำนวน 11
,178,444 บาท
และชำระค่าปรับ
ทางแพ่งอีกจำนวน 13
,973,055 บาท
ห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
และบริษัท
จดทะเบียน
เป็นเวลา 3 ปี
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 100/2561
8/2561
นางสาว
ณัฐพร ยงวงศ์ไพบูลย์
241..บ.หลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 86 ประมวลกฎหมายอาญา
ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของ
นางชไมพรโดยยินยอมให้นางชไมพรใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองเพื่อซื้อหุ้น
PERM ในวันที่ 5 เมษายน 2559 วันที่ 18 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2559 วันที่ 22 เมษายน 2559  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยอาศัย
ข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2559 และงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ที่นางชไมพรล่วงรู้มาจากการดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงินของ PERM อันเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก
ชำระค่าปรับทางแพ่งเป็นเงิน 666,666.66 บาท
ห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
และบริษัท
จดทะเบียน
เป็นเวลา 1 ปี
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 100/2561
8/2561
นางสาว
ลลิลพร ยงวงศ์ไพบูลย์
241..บ.หลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 86 ประมวลกฎหมายอาญา
ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของนางชไมพรโดยยินยอมให้นางชไมพรใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองเพื่อซื้อหุ้น PERM ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 วันที่ 4 เมษายน 2559 ระหว่างวันที่ 8 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2559 และวันที่ 13 กันยายน 2559 โดยอาศัยข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำคัญของงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2559 และงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ที่นางชไมพรล่วงรู้มาจากการดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงินของ PERM อันเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก
ชำระค่าปรับทางแพ่งเป็นเงิน 666,666.66 บาท
ห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
และบริษัท
จดทะเบียน
เป็นเวลา 1 ปี
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 100/2561
8/2561
นายเพิ่มศิลป์ ยงวงศ์ไพบูลย์
241..บ.หลักทรัพย์ฯ
พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 86 ประมวลกฎหมายอาญา
ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของนางชไมพรโดยยินยอมให้นางชไมพรใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองเพื่อซื้อหุ้น PERM ในระหว่างวันที่ 19 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2559 วันที่ 3 ตุลาคม 2559 วันที่ 12 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 วันที่ 3 วันที่ 7 วันที่ 9 วันที่ 10 และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
โดยอาศัยข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ที่นางชไมพรล่วงรู้มาจากการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน
ของ
PERM อันเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก
ชำระค่าปรับทางแพ่งเป็นเงิน 333,333.33 บาท
ห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
และบริษัท
จดทะเบียน
เป็นเวลา 6 เดือน
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 100/2561

 

 

ที่คดี
ชื่อผู้กระทำผิด
มาตรา
พฤติกรรมการกระทำผิด
มาตรการลงโทษ
ทางแพ่ง
โทษอื่น ๆ
(ถ้ามี)
ข่าว ก.ล.ต.
9/2561
นายขจรพงศ์ คำดี 
 
242..บ.หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 5)
นายขจรพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (“EARTH”) ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับกรณีที่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งปฏิเสธการขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นเหตุให้ EARTH ขาดสภาพคล่อง และผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน  ต่อมาในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายขจรพงศ์และนายพิสุทธิ์ได้ร่วมกันดำเนินการให้มีการขายหุ้น EARTH จำนวน 33.34 ล้านหุ้น และ EARTH-W4 จำนวน 72.12 ล้านหน่วย มูลค่ารวม 88.80 ล้านบาท ก่อนที่ข้อมูลภายในจะเปิดเผยในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 20.07 น.  โดยได้รับความช่วยเหลือจากนายจิตตเกษม คุณชยางกูร  นายเกษมสัณห์  คุณชยางกูร นางลักขณา  จันทร์เต็ม และนางสาวสุภาภรณ์  สายคำ ในการซื้อขายหลักทรัพย์และการดำเนินธุรกรรมทางการเงินให้นายขจรพงศ์และนายพิสุทธิ์  นอกจากนี้ ยังได้รับความช่วยเหลือจากนายพัชวัฏ คุณชยางกูร ในการจัดหาบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลทั้ง 4 รายข้างต้น และดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายหลักทรัพย์ EARTH ดังกล่าวด้วย
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง ("ค.ม.พ.") กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายขจรพงศ์ ตามมาตรา 317/7 แต่นายขจรพงศ์ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายขจรพงศ์ต่อศาลแพ่ง เพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นายขจรพงศ์
ห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
และบริษัท
จดทะเบียน
เป็นเวลา 3 ปี
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 147/2561
9/2561
นายพิสุทธิ์  พิหเคนทร์
242..บ.หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 5)
นายพิสุทธิ์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (“EARTH”) ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับกรณีที่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งปฏิเสธการขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นเหตุให้ EARTH ขาดสภาพคล่อง และผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน  ต่อมาในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายพิสุทธิ์และนายขจรพงศ์ได้ร่วมกันดำเนินการให้มีการขายหุ้น EARTH จำนวน 33.34 ล้านหุ้น และ EARTH-W4 จำนวน 72.12 ล้านหน่วย มูลค่ารวม 88.80 ล้านบาท ก่อนที่ข้อมูลภายในจะเปิดเผยในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 20.07 น.  โดยได้รับความช่วยเหลือจากนายจิตตเกษม คุณชยางกูร  นายเกษมสัณห์  คุณชยางกูร นางลักขณา  จันทร์เต็ม และนางสาวสุภาภรณ์  สายคำ ในการซื้อขายหลักทรัพย์และการดำเนินธุรกรรมทางการเงินให้นายขจรพงศ์และนายพิสุทธิ์  นอกจากนี้ ยังได้รับความช่วยเหลือจากนายพัชวัฏ คุณชยางกูร ในการจัดหาบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลทั้ง 4 รายข้างต้น และดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายหลักทรัพย์ EARTH ดังกล่าวด้วย
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง ("ค.ม.พ.") กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายพิสุทธิ์ ตามมาตรา 317/7 แต่นายพิสุทธิ์  ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายพิสุทธิ์  ต่อศาลแพ่ง เพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นายพิสุทธิ์
 
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 147/2561
9/2561
นายพัชวัฏ  คุณชยางกูร
315 ประกอบมาตรา 242 พ..บ.หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 5)
ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายพัชวัฏให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของนายขจรพงศ์  คำดี และนายพิสุทธิ์  พิหเคนทร์ กรณีขายหลักทรัพย์บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (“EARTH”) โดยเป็นบุคคลที่รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน โดยจัดหาบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลทั้ง 4 ราย ได้แก่ นายจิตตเกษม  คุณชยางกูร  นายเกษมสัณห์  คุณชยางกูร  นางลักขณา  จันทร์เต็ม และนางสาวสุภาภรณ์  สายคำ และดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง ("ค.ม.พ.") กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายพัชวัฏ ตามมาตรา 317/7 แต่นายพิสุทธิ์  ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายพัชวัฏต่อศาลแพ่ง เพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นายพัชวัฏ
ห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
และบริษัท
จดทะเบียน
เป็นเวลา 1 ปี
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 147/2561
9/2561
นายจิตตเกษม
คุณชยางกูร
315 ประกอบมาตรา 242 พ..บ.หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 5)
 ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายจิตตเกษมให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของนายขจรพงศ์  คำดี และนายพิสุทธิ์  พิหเคนทร์ กรณีขายหลักทรัพย์บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (“EARTH”) โดยเป็นบุคคลที่รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน โดยนายจิตตเกษมได้ดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ EARTH ให้นายขจรพงศ์และนายพิสุทธิ์ รวมทั้งดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง ("ค.ม.พ.") กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายจิตตเกษม ตามมาตรา 317/7 แต่นายจิตตเกษมไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายจิตตเกษมต่อศาลแพ่ง เพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นายจิตตเกษม
 
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 147/2561
9/2561 นายเกษมสัณห์
คุณชยางกูร
315 ประกอบมาตรา 242 พ..บ.หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 5) ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายเกษมสัณห์ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของนายขจรพงศ์  คำดี และนายพิสุทธิ์  พิหเคนทร์ กรณีขายหลักทรัพย์บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (“EARTH”) โดยเป็นบุคคลที่รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน โดยนายเกษมสัณห์ได้ดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ EARTH ให้นายขจรพงศ์และนายพิสุทธิ์  รวมทั้งดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง ("ค.ม.พ.") กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายเกษมสัณห์ ตามมาตรา 317/7 แต่นายเกษมสัณห์ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายเกษมสัณห์ต่อศาลแพ่ง เพื่อกำหนดมาตรการทางแพ่งแก่นายเกษมสันต์ ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 147/2561
9/2561 นางลักขณา  จันทร์เต็ม 315 ประกอบมาตรา 242 พ..บ.หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 5) ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นางลักขณาให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของนายขจรพงศ์  คำดี และนายพิสุทธิ์  พิหเคนทร์ กรณีขายหลักทรัพย์บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (“EARTH”) โดยเป็นบุคคลที่รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน โดยนางลักขณาดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ EARTH ให้นายขจรพงศ์และนายพิสุทธิ์  รวมทั้งดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง ("ค.ม.พ.") กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนางลักขณาตามมาตรา 317/7 แต่นางลักขณา  ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนางลักขณา  ต่อศาลแพ่ง เพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นางลักขณา ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 147/2561
9/2561 นางสาวสุภาภรณ์      สายคำ 315 ประกอบมาตรา 242 พ..บ.หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 5) ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นางสาวสุภาภรณ์ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำความผิดของนายขจรพงศ์  คำดี และนายพิสุทธิ์  พิหเคนทร์ กรณีขายหลักทรัพย์บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (“EARTH”) โดยเป็นบุคคลที่รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน โดยนางสาวสุภาภรณ์ได้ดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ EARTH ให้นายขจรพงศ์และนายพิสุทธิ์ รวมทั้งดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง ("ค.ม.พ.") กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนางสาวสุภาภรณ์ ตามมาตรา 317/7 แต่นางสาวสุภาภรณ์ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนางสาวสุภาภรณ์ต่อศาลแพ่ง เพื่อกำหนดมาตรการทางแพ่งแก่นางสาวสุภาภรณ์ ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 147/2561
9/2561 นายพิพรรธ  พิหเคนทร์ 242 พ..บ.หลักทรัพย์ ฯ (ฉบับที่ 5) นายพิพรรธ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (“EARTH”) ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับกรณีที่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งปฏิเสธการขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นเหตุให้ EARTH ขาดสภาพคล่อง และผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน  ต่อมาในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายพิพรรธได้ยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ขายหุ้น EARTH ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน เพื่อนำไปชำระหนี้ในบัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น ก่อนที่ข้อมูลภายในดังกล่าวจะเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 20.07 น. คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง ("ค.ม.พ.") กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายพิพรรธตามมาตรา 317/7 แต่นายขจรพงศ์ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายพิพรรธต่อศาลแพ่ง เพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นายพิพรรธ ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 147/2561
​​9/2561 นางธัญกมล        ตริตระการ 242 ประกอบมาตรา 243 พ..บ.หลักทรัพย์ ฯ (ฉบับที่ 5)

​นางธัญกมล ในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (“EARTH”) จึงต้องด้วยบทสันนิษฐานตามกฎหมายว่าเป็นบุคคลที่รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน โดยในกรณีนี้เป็นข้อมูลภายในเกี่ยวกับกรณีที่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งปฏิเสธการขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ เป็นเหตุให้ EARTH ขาดสภาพคล่องและผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน ซึ่งนายขจรพงศ์และนายพิสุทธิ์ กรรมการของ EARTH ได้ล่วงรู้เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  และต่อมาในระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 นางธัญกมลได้ขายหุ้น EARTH และ EARTH-W4 จำนวน 7.94 ล้านบาท และ 2.89 ล้านหน่วย การกระทำของนางธัญกมลจึงเป็นการขายหลักทรัพย์โดยรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในก่อนที่ข้อมูลภายในจะเปิดเผยในวันที่ 7มิถุนายน 2560 เวลา 20.07 น.

 
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง ("ค.ม.พ.") กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนางธัญกมลตามมาตรา 317/7 แต่นางธัญกมลไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนางธัญกมลต่อศาลแพ่ง เพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นางธัญกมล ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 147/2561
​​9/2561 นางธนภร  พงศ์ธิติ 242 ประกอบมาตรา 244 พ..บ.หลักทรัพย์ ฯ (ฉบับที่ 5)
​ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นางธนภร น้องร่วมบิดามารดากับนายพิสุทธิ์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (“EARTH”) ได้ขายหุ้น EARTH ที่ถืออยู่ออกทั้งหมดจำนวน 13.96 ล้านหุ้น อันเป็นพฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดไปจากปกติวิสัย จึงต้องด้วยบทสันนิษฐานตามกฎหมายว่าเป็นบุคคลที่รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน โดยในกรณีนี้เป็นข้อมูลภายในเกี่ยวกับกรณีที่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งปฏิเสธการขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ เป็นเหตุให้ EARTH ขาดสภาพคล่องและผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน ซึ่งนายพิสุทธิ์ กรรมการของ EARTH ได้ล่วงรู้เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 การกระทำของนางธนภรจึงเป็นการขายหลักทรัพย์โดยรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในก่อนที่ข้อมูลภายในจะเปิดเผยในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 07.20 น.
 
 
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง ("ค.ม.พ.") กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนางธนภรตามมาตรา 317/7 แต่นางธนภรไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนางธนภร
ต่อศาลแพ่ง เพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นางธนภร
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 147/2561
​​9/2561 นายพิริยะ  พิหเคนทร์ 242 ประกอบมาตรา 244 พ..บ.หลักทรัพย์ ฯ (ฉบับที่ 5)
​ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายพิริยะ น้องร่วมบิดามารดากับนายพิสุทธิ์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (“EARTH”) ได้ขายหุ้น EARTH ที่ถืออยู่ออกเกือบทั้งหมดจำนวน 9.2 ล้านหุ้น อันเป็นพฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดไปจากปกติวิสัย จึงต้องด้วยบทสันนิษฐานตามกฎหมายว่าเป็นบุคคลที่รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน โดยในกรณีนี้เป็นข้อมูลภายในเกี่ยวกับกรณีที่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งปฏิเสธการขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ เป็นเหตุให้ EARTH ขาดสภาพคล่องและผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน ซึ่งนายขจรพงศ์และนายพิสุทธิ์ กรรมการของ EARTH ได้ล่วงรู้เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  การกระทำของนายพิริยะจึงเป็นการขายหลักทรัพย์โดยรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในก่อนที่ข้อมูลภายในจะเปิดเผยในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 07.20 น.
 
 
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง ("ค.ม.พ.") กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งที่จะใช้บังคับกับนายพิริยะตามมาตรา 317/7 แต่นายพิริยะไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว สำนักงานจึงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องนายพิริยะต่อศาลแพ่ง เพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งแก่นายพิริยะ ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 147/2561

 

 

 

เลขที่คดี
ชื่อผู้กระทำความผิด
มาตรา
พฤติกรรมการกระทำความผิด
มาตรการลงโทษทางแพ่ง
โทษอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข่าว ก.ล.ต.
14/2561
นายสมบูรณ์  ยิ่งยงกิจมงคล
242 และมาตรา 297 วรรคสองพ..บ.หลักทรัพย์ ฯ (ฉบับที่ 5)
นายสมบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“SRICHA”) ได้ล่วงรู้ข้อเท็จจริงที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ SRICHA ในเดือนพฤษภาคม 2560 จากการเป็นผู้เสนอขอแก้ไขประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ PPC&PPE ต่อคณะกรรมการของ SRICHA ว่าค่าใช้จ่ายจริงของโครงการ PPC&PPE สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่ประมาณการเป็นจำนวนมาก เป็นผลให้งบการเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2560
ขาดทุนสุทธิ 92.32 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขาดทุนที่มากที่สุดนับตั้งแต่ SRICHA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) อันเป็นข้อเท็จจริงด้านลบที่มีสาระสำคัญและส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น SRICHA ซึ่งเป็นข้อมูลที่บุคคลภายนอกไม่อาจคาดการณ์หรือล่วงรู้ได้  ต่อมาในช่วงระหว่างวันที่ 19 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายสมบูรณ์ซึ่งเป็นบุคคลที่รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ได้ขายหุ้น SRICHA รวมจำนวน 225,700 หุ้น โดยใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนายศรัณยู  ยิ่งยงกิจมงคล บุตรชาย ก่อนที่ SRICHA จะเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวในงบการเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2560 ต่อประชาชนในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 (เวลา 06.32 น.) ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 500,000 บาท ชดใช้เงินเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการกระทำผิด 335,050 บาท กำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นเวลา 1 ปี และชดใช้ค่าใช้จ่ายของสำนักงานเนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด 43,824 บาท
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 159/2561
14/2561
นายศรัณยู  ยิ่งยงกิจมงคล
มาตรา 297 วรรคหนึ่งพ..บ.หลักทรัพย์ ฯ (ฉบับที่ 5)
นายศรัณยู ได้ยินยอมให้นายสมบูรณ์  ยิ่งยงกิจมงคล ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน โดยทราบอยู่แล้วว่านายสมบูรณ์เป็นผู้บริหารของ SRICHA  ต่อมาในระหว่างวันที่ 19 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายสมบูรณ์ได้ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนายศรัณยูขายหุ้นบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“SRICHA”) รวมจำนวน 225,700 หุ้น ในขณะที่นายสมบูรณ์เป็นบุคคลที่รู้หรือครอบครองข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ SRICHA จากการที่เป็นผู้เสนอขอแก้ไขประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ PPC&PPE ต่อคณะกรรมการของ SRICHA ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 ว่าค่าใช้จ่ายจริงของโครงการ PPC&PPE สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่ประมาณการเป็นจำนวนมาก เป็นผลให้งบการเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2560 ขาดทุนสุทธิ 92.32 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขาดทุนที่มากที่สุดนับตั้งแต่ SRICHA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์) อันเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
ชำระค่าปรับทางแพ่ง 50,000 บาท กำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นเวลา 6 เดือน และชดใช้ค่าใช้จ่ายของสำนักงานเนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด 43,824 บาท
 
ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 159/2561
 
 

 

ปรับปรุงล่าสุด 18 ธันวาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map