สถิติการเปรียบเทียบ / กล่าวโทษ

 

 

ความผิด* /ปี 2561 2560 2559 2558 2557 2556
เปรียบเทียบ กล่าวโทษ เปรียบเทียบ กล่าวโทษ เปรียบเทียบ กล่าวโทษ เปรียบเทียบ กล่าวโทษ เปรียบเทียบ กล่าวโทษ เปรียบเทียบ กล่าวโทษ
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
ผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ทุจริต (รวมผู้สนับสนุน)     46 4     37 4     3 1     21 5     3 1     8 3
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง     1 1     1 1 1 1 - - - - 2 2 - - - - - - - -
การกระทำอันไม่เป็นธรรม
การบอกกล่าวข้อความเท็จ / การแพร่ข่าว     1 1     - - 3 3 - - 1 1 - - - - - - - - - -
การสร้างราคา     - -     - - 16 4 16 2 12 2 4 1 35 6 23 3 - - 13 2
การใช้ข้อมูลภายใน     - -     - - 15 7 3 2 10 6 2 1 13 5 - - 10 4 1 1
การครอบงำกิจการ 14 8 1 1 12 5 - - 5 1 3 1 4 3 1 1 3 3 - - 8 4 1 1
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์​
การเปิดเผยฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท 10 5 9 5 67 33 29 15 40 20 35 15 47 24 38 20 67 34 70 34 43 26 70 36
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 4 4 2 1 5 5 - - 2 2 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 - -
อื่นๆ 8 4 2 1 7 5 - - 10 2 4 1 - - - - - - - - - - - -
ผู้ประกอบธุรกิจ
การไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การประกอบธุรกิจ 10 7 - - 13 9 - - 20 19 - - 14 14 - - 21 21 - - 17 17 - -
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต     12 2     - -     17 5     8 2     6 3     4 1
การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต     11 3     2 1     - -     3 1     7 4     11 5
ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ ของผู้ประกอบธุรกิจทุจริต (รวมผู้สนับสนุน)     - -     - -     - -     1 1     - -     7 3
อื่นๆ​
การให้ถ้อยคำเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่     - -     - -     - -     1 1     - -     - -
การขัดคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่     - -     - -     - -     - -     - -     3 2
การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ     - -     - -     - -     - -     - -     - -
รวม 46 28 85 19 104 57 69 21 112 59 81 27 89 51 81 35 140 70 109 45 79 52 118 54
 

 

*ผู้ถูกดำเนินการ 1 รายอาจมีการกระทำความผิดหลายข้อกล่าวหาได้ 

 ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561 

 

 

 

 

สรุปการใช้บังคับกฎหมาย (ทางอาญา) ปี 2561 

 

ประเภทความผิด กล่าวโทษ เปรียบเทียบ
จำนวนกรณี
ที่ถูกกล่าวโทษ
จำนวนกรณี
ที่ถูกเปรียบเทียบ
ค่าปรับที่ได้รับ
(บาท)
การทุจริตหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์   5 - -
การกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ 1 - -
การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ 1 8 12,252,033.33
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์   (เช่น การไม่จัดทำหรือรายงานข้อมูลตามกำหนด การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร และการเสนอขายหุ้นกู้โดยไม่ได้รับอนุญาต) 7 13                                3,980,980.00
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ - 5 4,528,000.00
การประกอบธุรกิจจัดการลงทุน - 2 3,970,000.00
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต/การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 5 - -
รวม 19 28 24,731,013.33

 

 

<< ย้อนกลับ