สถิติการเปรียบเทียบ / กล่าวโทษ

 

ความผิด* /ปี 2561       2560       2559       2558       2557       2556      
  เปรียบเทียบ   กล่าวโทษ   เปรียบเทียบ   กล่าวโทษ   เปรียบเทียบ   กล่าวโทษ   เปรียบเทียบ   กล่าวโทษ   เปรียบเทียบ   กล่าวโทษ   เปรียบเทียบ   กล่าวโทษ  
  จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
ผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์                                                
ทุจริต (รวมผู้สนับสนุน)     18 2     37 4     - -     ​21 8     ​3 1     8​ 3
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง     1 1     1 1     1 1     ​2 2     - -     - -
การกระทำอันไม่เป็นธรรม                                                
การบอกกล่าวข้อความเท็จ / การแพร่ข่าว     - -     - - 3 3 - - 1 1 - - - - - - - - - -
การสร้างราคา     - -     - - 16 4 16 3 12 2 ​4 1 35 6 23 3 - - 13 2
การใช้ข้อมูลภายใน     - -     - - 15 7 3 2 10 6 2 1 13 5 - - 10 4 1 1
การครอบงำกิจการ 3 3 1 1 12 5 - - 5 1 3 1 4 3 1 1 3 3 - - 8 4 1 1
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์​                                                
การเปิดเผยฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท 6 3 6 3 67 33 29 15 50 25 35 15 47 24 38 20 67 34 70 34 43 26 70 36
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 1 1 - - 5 5 - - 2 2 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 - -
อื่นๆ 8 4 - - 7 5 - - 1 1 4 1 - - - - - - - - - - - -
ผู้ประกอบธุรกิจ                                                
การไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การประกอบธุรกิจ 1 1 - - 13 9 - - 20 19 2 1 14 14 - - 21 21 - - 17 17 - -
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต     - -     - -     17 5     ​8 2     6 3     4 1
การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต     - -     2 1     - -     ​3 1     7 4     11 5
ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ ของผู้ประกอบธุรกิจทุจริต (รวมผู้สนับสนุน)     - -     - -     - -     1 1     - -     7 3
อื่นๆ​                                                
การให้ถ้อยคำเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่     - -     - -     - -     ​1 1     - -     - -
การขัดคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่     - -     - -     - -     - -     - -     3 2
การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ     - -     - -     - -     - -     - -     - -
รวม 19 12 26 7 104 57 69 21 112 62 81 29 89 51 42 38 140 70 106 45 79 52 110 54

  *ผู้ถูกดำเนินการ 1 รายอาจมีการกระทำความผิดหลายข้อกล่าวหาได้ 

 ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2561 

สรุปการใช้บังคับกฎหมาย (ทางอาญา) ปี 2560

 

ประเภทความผิด กล่าวโทษ เปรียบเทียบ
จำนวนกรณีที่ถูกกล่าวโทษ จำนวนกรณีที่ถูกเปรียบเทียบ ค่าปรับที่ได้รับ (บาท)
การทุจริตหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์   38 - -
การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ - 12 8,562,250.00
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์   (เช่น การไม่จัดทำหรือรายงานข้อมูลตามกำหนด การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร และการเสนอขายหุ้นกู้โดยไม่ได้รับอนุญาต) 29 79                   18,533,770.00
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ - 5 1,623,850.00
การประกอบธุรกิจจัดการลงทุน - 8 2,367,200.00
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต/การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 2 - -
รวม 69 104 31,087,070.00

 

 

* ในปี 2560 คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบผู้กระทำความผิดฐานการเสนอขายหุ้นกู้โดยไม่ได้รับอนุญาตอีก 1 กรณี  โดยมีค่าปรับตามคำสั่งคณะกรรมการเปรียบเทียบจำนวน 1,530,000 บาท แต่ผู้กระทำความผิดในกรณีดังกล่าวไม่ชำระค่าปรับ  สำนักงานได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดรายดังกล่าวต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแล้ว

 

 

<< ย้อนกลับ