Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ดำเนินคดี
ดำเนินคดี
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > ดำเนินคดี > สถิติการลงโทษทางแพ่ง
ดำเนินคดี
บทนำ
สถิติรายปี
ค้นหาข้อมูลการบังคับใช้กฎหมาย
สถิติการลงโทษทางแพ่ง

 

ความผิด/ปี 2561
ตกลงทำบันทึกการยินยอม ฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
ค่าปรับทางแพ่ง
(บาท)
ชดใช้เงินเท่าผลประโยชน์ที่ได้รับ
(บาท)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
ผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารตามมาตรา 89/7 - - - - - -
แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ - - - - 3 1
การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ 
การบอกกล่าวข้อความเท็จ / การแพร่ข่าว - - - - - -
การสร้างราคา 33 3 293,908,776.76 - 73* 7
การใช้ข้อมูลภายใน 10 4 21,419,148.72 14,735,319.00 13 2
ยินยอมให้ใช้บัญชีหลักทรัพย์/บัญชีเงินฝาก หรือใช้บัญชีหลักทรัพย์/บัญชีเงินฝาก - - - - - -
รวม 43 7 315,327,925.48 14,735,319.00 89 10
*เป็นกรณีสร้างราคาหลักทรัพย์ 6 หุ้น (NEWS MILL POLAR NBC NINE และ NINE-W1) โดยมีผู้กระทำความผิดรวม 23 ราย ซึ่งมีบางรายสร้างราคาหลายหลักทรัพย์ 
ความผิด/ปี 2560
ตกลงทำบันทึกการยินยอม ฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
ค่าปรับทางแพ่ง
(บาท)
ชดใช้เงินเท่าผลประโยชน์ที่ได้รับ
(บาท)
จำนวน
(ราย)
จำนวน
(คดี)
ผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารตามมาตรา 89/7 6 1 3,000,000.00 - - -
แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ - - - - - -
การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ 
การบอกกล่าวข้อความเท็จ / การแพร่ข่าว - - -   - - -
การสร้างราคา 4 1 3,135,871.25 - - -
การใช้ข้อมูลภายใน 15 7 28,137,069.62 19,613,700.00 2 1
ยินยอมให้ใช้บัญชีหลักทรัพย์/บัญชีเงินฝาก หรือใช้บัญชีหลักทรัพย์/บัญชีเงินฝาก - - - - - -
รวม 25 9 34,272,940.87 19,613,700.00 2 1

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ปรับปรุงล่าสุด 11 ธันวาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map