Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การจัดการลงทุน
การจัดการลงทุน
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ/ตลาดรอง > การจัดการลงทุน > หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
ตัวกลาง
การจัดการลงทุน
What’s New
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ
ผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
ค้นหารายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
การให้ความเห็นชอบ
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
ปฏิทินกิจกรรมสำคัญ
บังคับใช้กฎหมาย
Wealth Advisor
บริการออกแบบการลงทุน
Wealth Advisor
ตลาดรอง / องค์กรอื่นๆ
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล


การประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการเป็นการจัดการเงินของบุคคลอื่นหรือของประชาชน ก.ล.ต. จึงเน้น การกำกับดูแลโดยให้บริษัทจัดการดำเนินการตามหลักความไว้วางใจ
(Fiduciary Duties) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมถึงป้องกันไม่ให้บริษัทจัดการมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุนและเกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของธุรกิจโดยรวม โดยบริษัทจัดการต้องจัดให้มีโครงสร้างองค์กร ระบบปฏิบัติงาน ระบบควบคุมภายใน และความพร้อมของบุคลากร เพื่อรองรับการบริหารจัดการเงินลงทุนของลูกค้าให้เป็นไปตามหลักการดังต่อไปนี้

 
1. หลักความซื่อสัตย์สุจริต

บริษัทจัดการต้องคำนึงและรักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยต้องใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพภายใต้สถานการณ์ในขณะนั้น มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจลงทุน และมีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน  รวมทั้ง ต้องมีการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม ไม่กระทำการอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้า และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ลูกค้าทราบอย่างเพียงพอและเหมาะสม
 
2. หลักความระมัดระวัง

บริษัทจัดการต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ โดยต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญเหมาะสมกับหน้าที่ ใช้ข้อมูลและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน และมีระบบการสอบทานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดและการทุจริตในการปฏิบัติงาน สำหรับผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการให้ทำหน้าที่ในการตัดสินใจลงทุนภายใต้วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยมีคุณสมบัติ คือ มีความรู้และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 
 
3. หลักการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทจัดการต้องเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างเพียงพอและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งต้องจัดให้มีผู้แนะนำการลงทุน ผู้ทำหน้าที่ในการติดต่อ ชักชวน ให้คำแนะนำ วางแผนการลงทุน หรือทำการวิเคราะห์คุณค่าหรือความเหมาะสมในการซื้อขายหรือการลงทุนในหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุน

  
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุด 20 กรกฎาคม 2558
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map