Skip Ribbon Commands
Skip to main content
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การจัดการลงทุน
การจัดการลงทุน
คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ/ตลาดรอง > การจัดการลงทุน > สรุปกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ตัวกลาง
การจัดการลงทุน
What’s New
หลักการ / วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแล
กฎหมาย / กฎเกณฑ์
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ
ผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
ค้นหารายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ยื่นแบบ Online / Download แบบฟอร์ม
การให้ความเห็นชอบ
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
ปฏิทินกิจกรรมสำคัญ
บังคับใช้กฎหมาย
ตลาดรอง / องค์กรอื่นๆ
สรุปกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน
มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง ระบบงาน และการให้บริการ
การดำรงเงินกองทุน
การจัดการกองทุน (operation)
การป้องกันและการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การขาย/ให้บริการลูกค้าและการโฆษณา
วงเงินลงทุนต่างประเทศ
การประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทจัดการ
คุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน

1. คุณสมบัติผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน

ผู้ให้บริการจัดการกองทุน ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องได้รับใบอนุญาตหรือได้รับการจดทะเบียนจาก ก.ล.ต. ซึ่งคุณสมบัติที่สำคัญ คือ ต้องมีความมั่นคงทางการเงิน มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ และมีบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสินค้าและบริการที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุน หรือลูกค้า และการยื่นขอรับใบอนุญาต การชำระค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียม และการเริ่มประกอบธุรกิจ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2. มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง ระบบงาน และการให้บริการ
 
 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีระบบงานที่แสดงให้เห็นได้ว่ามีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การคัดเลือกและดูแลให้บุคลากรมีคุณสมบัติเป็นไปตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร มาตรการควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานและเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทำธุรกรรมที่มีลักษณะอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้
 
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. การดำรงเงินกองทุน
 
บริษัทจัดการต้องมีเงินทุนเพียงพอรองรับการประกอบธุรกิจ และมีสภาพคล่องเพียงพอครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจได้ นอกจากนี้ บริษัทรับผิดชอบบริหารเงินของลูกค้า ซึ่งจำเป็นต้องสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ยอมมอบหมายเงินให้บริหาร  ดังนั้น ก.ล.ต. จึงออกกฎเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีเงินทุนและต้องดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจัดการกองทุนมีมาตรการในการดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงเงินทุนและอัตราส่วนสภาพคล่องได้ตามที่กำหนด 
 
ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
 
4. วิธีการจัดการกองทุน (operation)
 
 
เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามสิทธิที่พึงได้รับ  และเพื่อให้มีมาตรฐานการดำเนินงานเป็นอย่างเดียวกัน บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ ก.ล.ต. กำหนดเกี่ยวกับวิธีการจัดการกองทุนในเรื่องต่าง ๆ เช่น การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน การรับชำระหนี้ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุน และการควบหรือรวมกองทุนรวม เป็นต้น
 
ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
5. การป้องกันและการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีระบบงานที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้า โดยบริษัทจัดการต้องคำนึงและรักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า และต้องปฏิบัติเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพภายใต้สถานการณ์ในขณะนั้น อาทิ เรื่องการทำธุรกรรมของกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (affiliated transaction)  การไม่ซื้อขายทรัพย์สินหรือเข้าเป็นคู่สัญญาก่อนกองทุน (front run)  การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของพนักงาน (staff dealing)  การรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลอื่น(soft dollar)  การทำธุรกรรมเพื่อลูกค้าเกินความจำเป็น (churning)  และการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ (proprietary  trading)
 
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 14/2558 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 15/2558 ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ
6. การขาย/ให้บริการลูกค้าและการโฆษณา
 
เพื่อให้การโฆษณาที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนตลอดจนการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน มีความเหมาะสมทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบ บริษัทจัดการต้องไม่ใช้ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเร่งรัดให้ผู้ลงทุนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน และต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมให้ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนที่มีลักษณะเฉพาะ
 
       ประกาศที่เกี่ยวข้อง
7. วงเงินลงทุนต่างประเทศ
 
ในการให้บริการการลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.”) ได้อนุมัติวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 75,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยให้สำนักงานเป็นผู้พิจารณาจัดสรรวงเงินลงทุนและ
การโอนเงินออกต่างประเทศของกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้เป็นไปตามนโยบายที่สำนักงานกำหนด
 
ทั้งนี้  สำนักงานได้ปรับปรุงระบบควบคุมวงเงินการลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Allotment : FIA) โดยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่บริหารจัดการกองทุนรวมเป็นผู้ยื่นขอรับจัดสรรวงเงินสำหรับกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ (FIF) และกองทุนรวม
ที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ โดยระบบ
FIA จะควบคุมวงเงินการลงทุนในตราสาร
สกุลเงินตราต่างประเทศของกองทุนรวมแบบ
Real-time เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่สำนักงานกำหนด และเพื่อรองรับการผ่อนคลายการลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศของธปท.
 
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
8. การประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทจัดการ
 
 
เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มีความคล่องตัวในการประกอบกิจการอื่นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับภาวะการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว จึงอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นได้เป็นการทั่วไป หากกิจการดังกล่าวมีลักษณะเป็นไปตามเงื่อนไข คือ 
 
       8.1 ต้องไม่มีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของลูกค้าและฐานะของบริษัท
 
       8.2 ต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  และ
 
       8.3 เป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องและช่วยสนับสนุนการให้บริการในธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้มีความสมบูรณ์และครบวงจรยิ่งขึ้น หรือเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
 
       ประกาศที่เกี่ยวข้อง
 
 
9. คุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน. คุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน
 
เพื่อให้มั่นใจว่า เงินลงทุนของประชาชนได้รับการบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงานอย่างมีความเป็นมืออาชีพ คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นหลัก ผู้จัดการกองทุนจึงต้องมีคุณสมบัติ ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานตามที่หลักเกณฑ์กำหนด
 
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
 
ปรับปรุงล่าสุด 23 พฤษภาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ http://www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map