รายชื่อผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ลำดับที่

บริษัทจัดการ

ที่อยู่

วันที่
ได้รับความ
เห็นชอบ

วันที่ได้รับ

อนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ

1

ธนาคารทิสโก้ จำกัด(มหาชน)

48/2 อาคารทิสโก้
ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือแขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

11/8/2543

1/8/2544

2

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ

399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

12/10/2543

12/10/2543

3

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

ชั้น 17 อาคาร G Tower Grand พระราม 9 ตึกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

17/10/2543

19/10/2543

4

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

333 ถนนสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ
10500

18/10/2543

19/10/2543

5

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

1 ซอยกสิกรไทย
ถนนราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพฯ 10140

18/10/2543

19/10/2543

6

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
(มหาชน)

1222 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ
10120

19/10/2543

19/10/2543

7

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

3000 ถนนพหลโยธิน
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

8/3/2545

2/7/2546

8

บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

ชั้น 15 อาคารวรวัฒน์ เลขที่ 849 ถ.สีลม กรุงเทพฯ 10500

1/2/2548

9/6/2548

9

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ

อาคารเอชเอสบีซี 968 ถนนพระราม4 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

22/3/2548

22/3/2548

10

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

29/3/2548

29/3/2548

11

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอ จี สาขากรุงเทพฯ

อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 27-29 เลขที่ 63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

30/3/2548

30/3/2548

12

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ไทย) จำกัด (มหาชน)

90 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

28/9/2548

1/10/2548

13

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

08/09/2551

27/11/2551

​14 ​ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ​35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ​18/10/2556 ​18/10/2556