ตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลำดับที่
รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต
วันที่ได้รับอนุญาต
1
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
อาคารสินธร ทาวเว่อร์ 3 ชั้น 2 เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
19 ตุลาคม 2549