​ ​ ​ ​

การขอความเห็นชอบให้บริการออกแบบการลงทุน 

ประกาศและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

          - เอกสารแนบ
 

 

ขั้นตอนการขอรับความเห็นชอบ

 
          หมายเหตุ

1. ขอและยื่นแบบคำขอ pre approve ได้ที่ thanikul@sec.or.th 
2. สำนักงานทำการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้าตรวจระบบงาน
3. ยื่นเอกสารตัวจริง
         3.1 Download แบบคำขอรับความเห็นชอบให้บริการออกแบบการลงทุนจากเว็บไซต์ กรอกข้อมูลตามที่สำนักงานแจ้งแก้ไขหลังการตรวจความพร้อมของระบบงาน และยื่นเอกสารตัวจริงของคำขอความเห็นชอบ + เอกสารแนบมายังสำนักงาน
          3.2 Download และดูตัวอย่างการกรอกแบบ EF-3 หนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้ที่ www.sec.or.th/ca และโทรสอบถามได้ที่  0-2263-6253  ทั้งนี้ สามารถยื่นเอกสารตัวจริงของ EF3 มายังสำนักงานก่อนการยื่นคำขอรับความเห็นชอบตัวจริงได้
4. ส่งข้อมูลการให้บริการออกแบบการลงทุน (เฉพาะข้อ 4.1) ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สำนักงานใช้ข้อมูลประชาสัมพันธ์บริการของท่านผ่านเว็บไซต์สำนักงาน และผ่านสื่อต่าง ๆ (เข้าสู่ระบบสำนักงานตามวิธีที่สำนักงานแจ้งผ่าน email หลังจากยื่นผ่าน EF3 แล้ว)
         หลังจากนั้น ท่านจะต้องดำเนินการส่งแบบรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
         4.1 รายงานข้อมูลการให้บริการออกแบบการลงทุน (รายปี)
               - หลังจากรายงานครั้งแรกเมื่อยื่นขอความเห็นชอบให้บริการ ให้ update ข้อมูลต่อเนื่องทุกปี (ภายใน 30 วันนับแต่สิ้นปี)
         4.2 รายงานการลงทุน (รายไตรมาส)
              - รายงานครั้งแรกภายใน 30 วันนับแต่สิ้นไตรมาส 4/2561 และส่งต่อเนื่องทุกไตรมาส (ภายใน 30 วันนับแต่สิ้นไตรมาส)
 

 

Download แบบฟอร์ม 
     - แบบคำขอรับความเห็นชอบให้บริการออกแบบการลงทุน 
       .pdf file | .doc file
 
     - แบบคำขอรับความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงระบบงาน/อื่น ๆ  
       .pdf file | .doc file
 
ทั้งนี้ โปรดโทรแจ้งสำนักงานก่อนการยื่นทุกครั้ง
 
 ​