​ ​ ​ ​

วัตถุประสงค์โครงการ

 

“ผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน” ภายใต้โครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน"
เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้คนไทยมีความอยู่ดีมีสุขทางการเงินในระยะยาว (long term financial well-being)
โดยคำแนะนำและวางแผนทางการเงินจะเป็นกลไกสำคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
 ​

 

ปัจจุบันไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแต่คนไทยส่วนใหญ่ยังมีเงินไม่พอใช้ยามเกษียณ โดยกว่าครึ่งของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรับเงินออกตอนเกษียณน้อยกว่า 1 ล้านบาท สำหรับคนไทยส่วนหนึ่งที่ต้องการใช้บริการวางแผนทางการเงิน เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มีเงินเพียงพอตามเป้าหมายก็ไม่สามารถเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้ เนื่องจากปัจจุบันบริการดังกล่าวยังคงรองรับเฉพาะผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินสูง (High Net Worth) นอกจากนี้ ผู้ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนหนึ่งยังคงเน้นการเสนอขายผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มยอดขายและได้รับส่วนแบ่งจากค่านายหน้า โดยยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการให้คำแนะนำและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและเป้าหมายการลงทุนระยะยาวของผู้ลงทุนมากนัก ส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินจำนวนมาก แต่มิได้ช่วยตอบโจทย์ความมั่งคงทางการเงินในระยะยาว
 
 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเดินหน้าแผนยุทธศาสตร์ผลักดันให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินจนนำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงและสนับสนุนผู้ให้บริการด้าน วางแผนการเงินซึ่งประชาชนเข้าถึงได้ รวมถึงส่งเสริมการใช้ฟินเทคเพื่อตอบโจทย์และเป็นเครื่องมือช่วยวางแผนทางการเงิน ภายใต้โครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน

 

 

 
 ​